English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


ΔΕΠΑ Α.Ε.

Μέλος: Silver
Από: 01.06.2012
ΔΕΠΑ A.E.

Μαρίνου Αντύπα 92, 141 21 Νέο Ηράκλειο, Αθήνα, Ελλάδα
RSS

Κοινωνικό

Δύναμη Ευθύνης για την Κοινωνία & το Περιβάλλον
Έχοντας επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται ο πρωταγωνιστικός της ρόλος στην ανάταση της εθνικής μας οικονομίας, η ΔΕΠΑ, από την ίδρυσή της ακόμα, ενέταξε τις Υπεύθυνες Εταιρικές Πρακτικές  στη συνολική στρατηγική της εταιρείας. Η εθελοντική ενσωμάτωση αυτών των αξιών συνεχίζει σήμερα να αποτελεί ακλόνητη ηθική δέσμευση της εταιρείας για έναν κώδικα ορθής συμπεριφοράς που, παράλληλα με την οικονομική ανάπτυξη, συμβάλλει ώστε η επίδραση της ΔΕΠΑ στον άνθρωπο και στο περιβάλλον να έχει, σταθερά, θετικό πρόσημο.

Για τη ΔΕΠΑ είναι αυτονόητο ότι η οικονομική ανάπτυξη έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν συνδυάζεται με την κοινωνική ευημερία και την προστασία του περιβάλλοντος. Η αντίληψη αυτή αποκτά ακόμα πιο ξεχωριστή σημασία, αν αναλογιστεί κανείς την ηγετική θέση και τον καταλυτικό ρόλο της εταιρείας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Πρωτίστως, αυτή η άρρηκτη σύνδεση Υπεύθυνων Εταιρικών Πρακτικών με την ανάπτυξη διασφαλίζει απτά και πολλαπλά οφέλη για την ίδια την εταιρεία:
 • διαφάνεια και ξεκάθαρες διαδικασίες λειτουργίας
 • αποτελεσματικότερη εταιρική διακυβέρνηση
 • καλύτερο εργασιακό περιβάλλον
 • βελτιωμένη απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας
Ειδικά σήμερα, που διαμορφώνεται ένα νέο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής υπευθυνότητας δημιουργούν προστιθέμενη αξία και μακροπρόθεσμη προοπτική για τη ΔΕΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, συντελούν καθοριστικά:
 • στην επίτευξη ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τη ΔΕΠΑ, καθιστώντας την έτσι πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική και, σίγουρα, πιο θελκτική για τους καταναλωτές
 • στην αναβάθμιση της αξίας της εταιρείας
 • στηβελτίωσητηςεμπιστοσύνηςτουκοινωνικούσυνόλου
Γενικότερα, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ΔΕΠΑ εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη φροντίδα για κοινωνική ευημερία, με ένα πολύπτυχο πρόγραμμα και μία σειρά από πρωτοβουλίες που αφορούν:
 • τη στήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας
 • την ευημερία της κοινωνίας, με έμφαση στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται
 • την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού
 • τη στήριξη των γραμμάτων, των τεχνών και της επιστήμης
 • την ενίσχυση του αθλητισμού και της εκπαίδευσης
 • το σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες
 • και φυσικά, την έμπρακτη, ενεργή προστασία του περιβάλλοντος η οποία αποτελεί για την εταιρία θεμελιώδη προτεραιότητα
Επιβράβευση αλλά και επιβεβαίωση της δέσμευσης της ΔΕΠΑ για την υιοθέτηση δράσεων που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της και από την επιχειρηματική δράση της, αποτελεί η πρόσφατη βράβευση της εταιρείας στον τομέα Εταιρικής & Κοινωνικής Ευθύνης - Προστασίας Περιβάλλοντος, σε εκδήλωση της Stat Bank με θέμα «Greek Commerce - Κοινωνική Ευθύνη - Export Leaders 2011».

Ωστόσο, προτεραιότητα της ΔΕΠΑ είναι η περαιτέρω βελτίωση των Υπεύθυνων Εταιρικών Πρακτικών της και η δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου και συστηματικού προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης.

Στόχος της εταιρείας είναι κάθε δράση να έχει άμεση σχέση με τον τρόπο που η επιχείρηση διοικείται, παράγει έργο και επηρεάζει την κοινωνία και το περιβάλλον.

Εξίσου σημαντικό, στόχος της ΔΕΠΑ είναι κάθε δράση εταιρικής υπευθυνότητας να έχει, εκτός από απτά, και μετρίσιμα αποτελέσματα που θα αξιοποιούνται για ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση των επιδόσεων.

Γνωρίζοντας ότι η Υπεύθυνη Εταιρική Συμπεριφορά οδηγεί σε αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία, η ΔΕΠΑ δεσμεύεται ότι οι υπεύθυνες εταιρικές πρακτικές της θα συνεχίσουν να καθορίζουν τη γενικότερη στρατηγική της.

Δύναμη Ευημερίας για την Κοινωνία
Ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, η ΔΕΠΑ επιδιώκει να αποτελεί έναν οργανισμό - πρότυπο για την προσφορά του σε έργο και διαρκή συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο. Αποβλέποντας σε ένα καλύτερο μέλλον για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, έχει αναπτύξει ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που εστιάζει στον άνθρωπο, στην έρευνα και τις επιστήμες, στις τέχνες και τον πολιτισμό, στην παιδεία και τον αθλητισμό. Ουσιαστικά, όμως, το κοινωνικό έργο της ΔΕΠΑ έχει πολύ μεγαλύτερες προεκτάσεις.

Ο ρόλος της ΔΕΠΑ στην οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Μόνο το δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που υλοποιήθηκαν ποτέ στη χώρα. Δημιουργώντας  νέες ενεργειακές υποδομές, η ΔΕΠΑ συνδέει την Ελλάδα με πιο φθηνή, πιο ασφαλή, πιο αποδοτική και σίγουρα πιο φιλική στο περιβάλλον ενέργεια. Καθιστώντας την Ελλάδα κομβικό για την Ευρώπη ενεργειακό δίαυλο, αναβαθμίζει τη διεθνή θέση της χώρας, προσελκύει νέες επενδυτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες και, επακόλουθα, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την απασχόληση. Επιπλέον, δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για χιλιάδες επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και βιομηχανίες, όπως και  προφανή οφέλη για εκατομμύρια νοικοκυριά και καταναλωτές.

Με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες η ΔΕΠΑ δεν έχει απλά αλλάξει το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Ούτε η συνεισφορά της στην ελληνική κοινωνία περιορίζεται μόνο στην εξασφάλιση καλύτερου και οικονομικότερου καυσίμου και στη διασφάλιση, άμεσα ή έμμεσα, χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Εξίσου σημαντικό με τα αναπτυξιακά και οικονομικά οφέλη που διαχέονται στην κοινωνία, είναι και το γεγονός ότι, σήμερα, εκατομμύρια καταναλωτών -ασχέτως κοινωνικής προέλευσης ή οικονομικής διαστρωμάτωσης- θεωρούν αυτονόητη και δεδομένη τη συμβολή του φυσικού αερίου στη βελτίωση της καθημερινότητάς  τους και στην  ποιότητα της ζωής τους.

Ωστόσο, η συμβολή της ΔΕΠΑ στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας δεν σταματά εδώ. Συνεπής στη δέσμευσή της για διαρκή και ουσιαστική προσφορά, αναλαμβάνει δράσεις στήριξης που αγκαλιάζουν όλη την κοινωνία, και εστιάζουν κυρίως στους εξής τομείς:

Τον άνθρωπο, με έμφαση στις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Στόχος της ΔΕΠΑ είναι να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στην καλύτερη ποιότητα ζωής για αδύνατες κοινωνικά ομάδες, είτε με δικές της πρωτοβουλίες είτε με συνέργειες.

Τις επιστήμες, την έρευνα και την παιδεία, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες. Η ΔΕΠΑ, υπέρμαχος της βιώσιμης ανάπτυξη της αγοράς του μέλλοντος και των νέων, και πάντα στο πλαίσιο δράσεων για την παιδεία, την έρευνα και τις επιστήμες, αναλαμβάνει δράσεις για την επαγγελματική απασχόληση φοιτητών και νέων επιστημόνων, την αξιοποίηση και προώθηση της βιομηχανικής και πειραματικής έρευνας σε επιστημονικά πεδία ειδικού ενδιαφέροντος.

Με παρόμοιες υποστηρικτικές δράσεις, με δωρεές και χορηγίες, η ΔΕΠΑ ενισχύει τις τέχνες, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό (δωρεές και στήριξη ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων και ομάδων), αλλά και την κοινωνική αλληλεγγύη.