English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


ΔΕΠΑ Α.Ε.

Μέλος: Silver
Από: 01.06.2012
ΔΕΠΑ A.E.

Μαρίνου Αντύπα 92, 141 21 Νέο Ηράκλειο, Αθήνα, Ελλάδα
RSS

Περιβαλλοντικό

Δύναμη Προστασίας για το Περιβάλλον
Λόγω της ιδιαίτερης σχέσης του φυσικού αερίου με το περιβάλλον, στη ΔΕΠΑ η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί έννοια αλληλένδετη με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πάγια και αδιαπραγμάτευτη δέσμευση της ΔΕΠΑ είναι, η αποδοτικότητα και η ανάπτυξη να συνδυάζονται με την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας.

Η δέσμευση της ΔΕΠΑ για προστασία του περιβάλλοντος εκφράζεται μέσα από τις καθημερινές πρακτικές της εταιρείας. Κυρίως, όμως ο σεβασμός στο περιβάλλον μετουσιώνεται σε πράξη με τη συνολική περιβαλλοντική της πολιτική. Για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής η ΔΕΠΑ εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που υιοθετεί διεθνείς προδιαγραφές περιβαλλοντικής προστασίας και σύγχρονες πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του συστήματος αυτού η ΔΕΠΑ φροντίζει κάθε επιχειρησιακή ενέργεια που άπτεται του περιβάλλοντος να συμμορφώνεται με την ελληνική νομοθεσία. Επιπλέον, πάντα βάσει αυτού του συστήματος, μεθοδεύει ενέργειες που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της, ενώ είναι σε θέση να θέτει στόχους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι, όπου δραστηριοποιείται, να ελαχιστοποιεί τις συνέπειες στο τοπίο, στους φυσικούς πόρους, στην ατμόσφαιρα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.Τόσο κατά το κατασκευαστικό της έργο, όσο και κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεών της, η ΔΕΠΑ εφαρμόζει τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές που προβλέπονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι εγκαταστάσεις του συστήματος φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα και έχουν πιστοποιηθεί από εξειδικευμένους οργανισμούς.

Πέρα από τις διαχειριστικές περιβαλλοντικές πρακτικές, η ΔΕΠΑ αναπτύσσει δράσεις έρευνας και ανάπτυξης με γνώμονα πάντα την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η Αεριοκίνηση, η αξιοποίηση δηλαδή του φυσικού αερίου για την κίνηση οχημάτων, με τεράστια οφέλη τόσο από οικονομικής πλευράς - το φυσικό αέριο κοστίζει το 1/3 της τιμής της βενζίνης - όσο και για το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΠΑ πρωτοστατεί δρομολογώντας εξελίξεις και συνεργασίες για τη διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου όχι μόνο για περισσότερα οχήματα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (π.χ. απορριμματοφόρα Δήμων και Κοινοτήτων, ταξί, οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης κ.ά.) αλλά και σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Στο ίδιο πλαίσιο δράσης εντάσσονται και τα νέα πιλοτικά προγράμματα περιφερειακής Αεριοκίνησης οχημάτων, όπως αυτό που ξεκινά από το 2012 στο Βόλο - όπου με έξοδα της ΔΕΠΑ τοποθετούνται ειδικές αντλίες φυσικού αερίου σε τοπικά πρατήρια - ή αυτό που αφορά τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, το δήμο Θεσσαλονίκης. Μεσοπρόθεσμος στόχος της ΔΕΠΑ είναι η δημιουργία βασικής υποδομής σημείων ανεφοδιασμού στις μεγαλύτερες πόλεις και σε όλο το μήκος των εθνικών οδών της χώρας.

Μία ακόμη έμπρακτη απόδειξη για την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζει η ΔΕΠΑ το περιβάλλον, είναι και το πρόγραμμα Ecomobility,οικολογική μετακίνηση. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης των εφήβων που αποσκοπεί στην υιοθέτηση νέων συμπεριφορών για τις μετακινήσεις στην πόλη, καθώς και στην ανάπτυξη Πράσινων Μεταφορών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου σε όλη την Ελλάδα και καλλιεργεί την περιβαλλοντική ευαισθησία τους, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων συνηθειών μετακίνησης. Τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας, Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Προστασίας του πολίτη, καθώς και του Επιτρόπου Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ υποστηρίζεται από τα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιστημονικούς οργανισμούς της χώρας.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πράσινη Επιχειρηματικότητα
Στον άξονα «Βιώσιμη Ανάπτυξη» η ΔΕΠΑ έχει να επιδείξει ένα εντυπωσιακό σε εύρος και αξία έργο με πρωτοποριακές, στοχευμένες δράσεις που αποβλέπουν στην οικονομική πρόοδο του σήμερα με ταυτόχρονη προστασία των πόρων για την ανάπτυξη του αύριο.

Λειτουργώντας ως πραγματική δύναμη ανάπτυξης έχει αναλάβει μία σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, αλλά και στην επινόηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος που, παράλληλα, μπορούν να αποτελέσουν μοχλούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Οι ενέργειες αυτές, που εντάσσονται στο συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΔΕΠΑ, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων δραστηριοτήτων και ξεπερνούν σε εμβέλεια τα εθνικά μας σύνορα.

Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθούν ορισμένες από τις πιο πρόσφατες:
  • Οικονομική ενίσχυση επιστημονικών ινστιτούτων, ερευνητικών οργανισμών και επιχειρηματικών φορέων που προωθούν την  Αειφόρο Ανάπτυξη και το σύγχρονο επιχειρείν.
  • Χορηγίες σε επιστημονικά και επιχειρηματικά  συνέδρια, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, που προάγουν την πράσινη ανάπτυξη.
  • Υποστήριξη διακρατικών διασκέψεων, κορυφαίου επιπέδου, για την αντιμετώπιση των σύγχρονων κλιματικών, οικονομικών και ενεργειακών προκλήσεων, με νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης και  αξιοποίησης των επενδυτικών ευκαιριών που βρίσκονται μπροστά μας.