English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


Αλφα-Βήτα Βασιλόπουλος Α.Ε.

Μέλος: Gold
Από: 22.11.2007
Μέλος του Ομίλου Delhaize

Λεωφ. Σπάτων 81, 153 44 Γέρακας, Αθήνα, Ελλάδα
RSS

Κοινωνικό

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, βαθιά ευαισθητοποιημένη με το περιβάλλον και τις επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα και στον άνθρωπο έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την υλοποίηση και εφαρμογή των αρχών της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης στους χώρους που δραστηριοποιείται και κατ'επέκταση την περιβαλλοντική αναβάθμιση της χώρας.

Έτσι έχει αναπτύξει με ιδιαίτερη επιτυχία, αποδοχή και ενεργή συμμετοχή από τον κόσμο

 • ολοκληρωμένα συστήματα ανακύκλωσης, Recycling Centres
 • μικρότερα συστήματα ανακύκλωσης αλουμινίου, λευκοσιδήρου, πλαστικού
 • αυτόματα μηχανήματα επιστροφής κενών φιάλων
 • σύστημα διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευασιών και κιβωτίων στα καταστήματα και στις κεντρικές αποθήκες στη Μάνδρα
 • κεντρικοποίηση logistics
 • λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης
 • εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας ψυκτικών μηχανημάτων
 • ελεγχόμενη καύση υπολειμμάτων κρεοπωλείου
 • οικολογική τσάντα.

Η ΑΒ σαν «καλός εταιρικός πολίτης» ενσωματώνει κοινωνικές αντιλήψεις στην λειτουργία και την στρατηγική της. Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί μέρος της ταυτότητας της εταιρίας η οποία θεωρεί τις χορηγίες γι'αυτούς τους σκοπούς σαν επένδυση και όχι σαν κόστος.

Σ'αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στις ακόλουθες ενέργειες:

 • Θέσπισε τον «Κώδικα Κοινωνικής Δεοντολογίας», με τον οποίο θεσμοθετείται η συνεισφορά της Εταιρίας σε τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, με την ενίσχυση προγραμμάτων και οργανισμών που αφορούν την υγεία και την κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.
 • Εγκρίνει την εγγραφή συγκεκριμένου κονδυλίου στον Προϋπολογισμό για ενίσχυση κοινωνικών πρωτοβουλιών που κινούνται στα παραπάνω πλαίσια.
 • Συνέστησε ειδική επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ένα από τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., που διαχειρίζεται την διάθεση του παραπάνω κονδυλίου του Προϋπολογισμού.

Εταιρική Διακυβέρνηση
Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύστημα των ρυθμίσεων του συνόλου των σχέσεων μεταξύ των μελών του διοικητικού Συμβουλίου, της Διοίκησης, των εργαζομένων, των συνεργατών και των μετόχων της επιχείρησης με κύριο σκοπό την εξασφάλιση και αποδοτική διαχείριση των πόρων της εταιρίας και την μεγιστοποίηση της απόδοσης για τον μέτοχο, μέσα από διαφανείς διαδικασίες και πρακτικές. Στην Εταιρία μας έχει ολοκληρωθεί η υιοθέτηση ενός συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης απόλυτα σύγχρονου και πλήρως ευθυγραμμισμένου με τους Νόμους που πρόσφατα θεσπίστηκαν.  (ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡIΘ. 3016 (ΦΕΚ 110 Α΄/17-05-2002).

Ειδικότερα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΒ αυξήθηκε από πέντε σε ένδεκα. Η σύνθεση του νέου Συμβουλίου διαμορφώθηκε έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποφάσεων του ανώτατου οργάνου διοίκησης της Εταιρίας. Εννιά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τα δύο είναι ανεξάρτητα όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ευρύτερη σύνθεση του Δ.Σ. δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη σύσταση δύο επιτροπών που προβλέπονται από το νέο Νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

 • Η μία είναι η Επιτροπή Ελέγχου και
 • Η δεύτερη η Επιτροπή Προσωπικού και Προγραμματισμού Διαδοχής.

Δημιουργήθηκε τέλος ειδική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων με σκοπό την παροχή εγκαίρως και με σαφήνεια όλων των σημαντικών για τους επενδυτές πληροφοριών που αφορούν στα Εταιρικά πράγματα.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Tο Ανθρώπινο δυναμικό σε αριθμούς
Με προσωπικό που ανήλθε στα 7.545 άτομα η AB κατατάσσεται ανάμεσα στους σημαντικότερους εργοδότες στην Ελλάδα. Στο τέλος του 2007 το 66,6% των εργαζομένων ήταν γυναίκες και το 33,4% άνδρες. Το προσωπικό πλήρους απασχόλησης αντιπροσώπευε το 47,7% του συνόλου, ενώ το 52,3% ήταν μερικής απασχόλησης.

Αξιοκρατία - Ακεραιότητα
Με την πεποίθηση ότι η προσήλωση στις Εταιρικές Αξίες καθορίζει και τα Εταιρικά Αποτελέσματα, οι ενέργειές μας για το 2006 εστίασαν στην περαιτέρω εμβάθυνση και διάχυση των Εταιρικών Αξιών στο Ανθρώπινο Δυναμικό. Και το 2006 πραγματοποιήθηκαν ενδοεταιρικά Κέντρα Ανάπτυξης όπου προσδιορίζονται - μέσω ενός συνόλου επιχειρηματικών ασκήσεων προσομοίωσης - οι εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Έτσι, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση της απόδοσης - σύμφωνα με την περιγραφή και τις ιδιότητες κάθε θέσης εργασίας - επιλέγονται τα στελέχη που μετά από συγκεκριμένη περίοδο εκπαίδευσης αναλαμβάνουν θέσεις υψηλότερης ευθύνης.

Η αποτελεσματικότητα των ανωτέρω ενεργειών αποτυπώθηκε για μια ακόμη χρονιά στην κάλυψη με προαγωγές εκ των έσω του 90% των θέσεων ευθύνης που είτε δημιουργήθηκαν είτε χρειάστηκε να αναπληρωθούν.

Παράλληλα, μέσω συγκεκριμένου συστήματος που βασίζεται σε έρευνες αμοιβών και παροχών, εξασφαλίζουμε εσωτερική και εξωτερική δικαιοσύνη στην έμπρακτη αναγνώριση της συμβολής των εργαζομένων και την ανταμοιβή των προσπαθειών τους. Με τον τρόπο αυτό παρέχουμε σε όλους ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών, διαφάνειας και αντικειμενικότητας.

Ευελιξία
Υιοθετήσαμε τη μεθοδολογία της Διοίκησης Έργων (project management) για την πραγματοποίηση των στρατηγικών πρωτοβουλιών που αναλάβαμε το 2006. Μέσω του σύγχρονου αυτού τρόπου ανάπτυξης, σχεδιασμού, και υλοποίησης σύνθετων Έργων δίνεται η δυνατότητα στα στελέχη που συμμετέχουν στις Ομάδες Έργων (project teams) να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες σε διευρυμένα του άμεσου αντικειμένου εργασίας τους καθήκοντα. Εξασφαλίζουμε, πιστεύουμε, ένα εργασιακό περιβάλλον ανοικτό στις αλλαγές με στελέχη υψηλών δυνατοτήτων προσαρμογής.

Σεβασμός
Για δεύτερη συνεχή χρονιά πραγματοποιήσαμε Έρευνα Εργασιακού Κλίματος που έχει σκοπό την αποτύπωση των απόψεων των εργαζομένων πάνω σε θέματα επικοινωνίας, διοίκησης, συνεργασίας, εκπαίδευσης, ανάπτυξης, αμοιβών κλπ.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με τα αντίστοιχα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2005, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση των σχετικών δεικτών ικανοποίησης των εργαζομένων σε όλες τις προαναφερθείσες διαστάσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει την ορθότητα της στρατηγικής επιλογής μας για την περαιτέρω επένδυση σε θέματα Ανθρωπίνων Πόρων.

Δημιουργικότητα - Αποτελεσματικότητα - Ποιότητα
Συνεχίστηκε η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν τόσο με τη συνεργασία στελεχών της εταιρείας αξιοποιώντας την Εταιρική τεχνογνωσία, όσο και με τη συνεργασία Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων καθώς και διεθνώς καταξιωμένων εκπαιδευτικών οργανισμών.

Μεταξύ άλλων, εμπλουτίσαμε το πρόγραμμα ανάπτυξης Υποδιευθυντών καταστημάτων «Διοίκηση στο Λιανεμπόριο» που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναπτύξαμε εταιρικές εξειδικευμένες μελέτες περίπτωσης (case studies) για κάθε διδακτέα θεματική ενότητα.

Αναπτύξαμε ένα νέο εγχειρίδιο νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων, το οποίο περιέχει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με θέματα εταιρικής φιλοσοφίας, οράματος, οργάνωσης της ΑΒ αλλά και θέματα μισθοδοσίας, απασχόλησης, εξυπηρέτησης πελατών, ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας κ.λπ.

Εγκαταστήσαμε ένα νέο σύστημα διαχείρισης πληροφοριακών δεδομένων Ανθρωπίνων Πόρων που δίνει τη δυνατότητα παροχής έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης υποστηρίζοντας όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες διαχείρισης, επιλογής, προσλήψεων, εκπαίδευσης, ανάπτυξης, αμοιβών και παροχών των εργαζομένων της ΑΒ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ανάπτυξης κοινής γλώσσας και γνώσης μεταξύ των εταιρειών του Group Delhaize πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη «Δεξιότητα της Χρονιάς» (Skill of the Year) με θέμα «Οικονομικά για μη Οικονομικούς» (Finance Essentials).

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 70 εκπαιδευτικά προγράμματα διαφόρων θεματικών ενοτήτων, όπως Ανάπτυξη Στελεχών, Μάνατζμεντ, Τεχνική Εκπαίδευση (τόσο θεωρητική όσο και στο χώρο εργασίας), Τεχνικές Πωλήσεων, Πληροφορική, Ξένες Γλώσσες, Εσωτερικές Διαδικασίες, Υγιεινή - Ασφάλεια και με τη συμμετοχή 2.581 εργαζομένων, στα οποία επενδύθηκαν 94026 ανθρωποώρες.

Συνοπτικά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, επενδύθηκαν 438.578 ανθρωποώρες, πραγματοποιήθηκαν 426 εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία εστιάστηκαν τόσο στις εκπαιδευτικές όσο και στις αναπτυξιακές ανάγκες των συμμετεχόντων, τα οποία κατά μέσο όρο την κάθε χρονιά παρακολούθησαν 2.890 συνάδελφοι.

Η φιλοσοφία μας: Επένδυση - αξία στο ανθρώπινο δυναμικό!
Πιστή στις αξίες και το όραμά της η ΑΒ Βασιλόπουλος θεωρεί το ανθρώπινο δυναμικό ως τον σημαντικότερο παράγοντα για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία δίνει πρωταρχικά ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση-πρόσληψη ικανών ανθρώπων-υποψηφίων, ενώ επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη των εργαζομένων της.

Προκείμενου να εξασφαλισθεί η αξιοκρατική και επιτυχημένη αξιολόγηση των υποψηφίων, η εταιρία χρησιμοποιεί ακριβείς και αντικειμενικές μεθόδους που στοχεύουν στη διερεύνηση ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η επαγγελματική εμπειρία δεν αποτελεί καθοριστικό κριτήριο επιλογής, καθώς στην ΑΒ Βασιλόπουλος παρέχεται η δυνατότητα απόκτησής της μέσα σε ένα άρτια οργανωμένο περιβάλλον.

Ανάλογα με τον εργασιακό τομέα οι μέθοδοι επιλογής που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:

 • Προσωπικές συνεντεύξεις
 • Ψυχομετρικά τεστ
 • Κέντρα αξιολόγησης
 • Ασκήσεις προσομοίωσης (in tray exercises)

Με στόχο όχι μόνο την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την επίτευξη επαγγελματικών στόχων, αλλά και την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη σχεδιάζονται εκπαιδευτικά προγράμματα με γνώμονα τις ανάγκες και τις ικανότητες κάθε εργαζόμενου. Συνδυάζοντας τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εκπαίδευση, η ΑΒ Βασιλόπουλος υποδέχεται τους νέους συνεργάτες της με πολύπλευρη ενημέρωση σε θέματα εταιρικής οργάνωσης και κουλτούρας, διαδικασιών και δραστηριοτήτων του Ομίλου (orientation), ενώ τους δίνει αμέσως τη δυνατότητα να αναλάβουν ουσιαστικά καθήκοντα ώστε να ξεκινήσουν δυναμικά και παραγωγικά στο νέο τους ρόλο (on-the-job training).

Οι στόχοι της προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης των συνεργατών της ΑΒ επιτυγχάνονται μέσα από την εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης (performance appraisal) και τη συμμετοχή των εργαζομένων σε εσωτερικά κέντρα αξιολόγησης και ανάπτυξης (in-house assessment & development centers). Ως αποτέλεσμα σχεδιάζεται ένα ακριβές προσωπικό πλάνο καριέρας (career path) και παράλληλα η εταιρία προχωρά στη δημιουργία πλάνων διαδοχής (succession planning) για τις θέσεις υψηλής ευθύνης του Ομίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Κοινωνική Πολιτική
Κάθε επιχειρησιακός οργανισμός είναι ταυτόχρονα από την φύση του και πέρα από την βασική οικονομική του λειτουργία και ένας κοινωνικός φορέας.

Ως κοινωνικός φορέας αναδεικνύει την συμμετοχή του στην προσπάθεια για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών για το κοινωνικό σύνολο. μέσα από την δραστηριοποίηση σε ευαίσθητους περιβαλλοντικά και κοινωνικά τομείς, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η προώθηση της καλής υγείας και ευεξίας του συνόλου, η στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ συνέχισε το 2006 να στηρίζει την προσπάθεια για την κοινωνικό-οικονομική ένταξη Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες.

Αποδυναμώνοντας την κοινωνική ανισότητα και τις προκαταλήψεις που θέλουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες ανίκανα για εργασία, η με μειωμένη παραγωγική ικανότητα, που τα απομακρύνουν από την δυνατότητα να διεκδικήσουν και να καταλάβουν μια θέση εργασίας, δίνοντας στον εαυτό τους και την οικογένεια τους την ευκαιρία να ζήσει με αξιοπρέπεια, η εταιρεία μας προχώρησε τόσο σε προσλήψεις Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες, όσο και σε συνεργασίες για τη εκπαίδευση τους με προοπτική την επαγγελματική αποκατάσταση.

 • Η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ απασχολεί 20 άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, με κινητική και νοητική αναπηρία, από τα οποία τα 3 εργάζονται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και τα 17 στα κατά τόπους καταστήματα της.
 • Συνεργάζεται με φορείς που λειτουργούν με έργο τους την εκπαίδευση και κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες όπως το Σωματείο Γονέων κηδεμόνων και φίλων ατόμων με ειδικές ανάγκες ΕΡΜΗΣ, το ίδρυμα ΘΕΟΤΟΚΟΣ, το Εργαστήρι ειδικής αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, έχοντας προσλάβει 8 εκπαιδευόμενους τους, που σήμερα εργάζονται στην εταιρεία, αποτελώντας μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της.
 • Προσφέρθηκε ως εργασιακό περιβάλλον για την πρακτική άσκηση Α.Μ.ΕΑ για την υποδοχή, φιλοξενία και παροχή θεωρητικών και πρακτικών επαγγελματικών γνώσεων, σε άτομα που η πολυδιάστατη υπηρεσία ΙΡΙΣ ΠΟΛ.ΥΣ του σωματείου ΕΡΜΗΣ προετοιμάζει για την αγορά εργασίας.
 • Βραβεύτηκε από το Σωματείο Γονέων κηδεμόνων και φίλων ατόμων με ειδικές ανάγκες ΕΡΜΗΣ, για την πρόσφορα της στην προσπάθεια ένταξης στην αγορά εργασίας των εκπαιδευόμενων του.
 • Προχώρησε σε σύμφωνο συνεργασίας με το Εξειδικευμένο κέντρο κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης Α.Μ.ΕΑ, του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, για την πρακτική άσκηση ωφελούμενων προγράμματος του, για την εκπαίδευση σε τεχνικές οργάνωσης γραφείου με χρήση Η/Υ, σε άτομα με Ψυχωσικου τύπου διαταραχές. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας η ΑΒ διαθέτει τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και κάθε διευκόλυνση για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, καθώς και την απασχόληση εργαζόμενων της, που λειτουργούν ως εκπαιδευτές-επιβλέποντες της πρακτικής άσκησης.
 • Έλαβε τιμητική διάκριση, σε αναγνώριση της κοινωνικής της ευαισθησίας από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής.
 • Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μεταξύ των επιχειρήσεων με την μεγαλύτερη ανταπόκριση στην παροχή ευκαιριών για την απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • Συνεργάζεται με τον σύλλογο φίλων Πολύτεκνων, για την παραπομπή περιπτώσεων πολυτέκνων που αναζητούν εργασία - και προσλαμβάνονται από την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Σε επίπεδο ενδο-επιχειρησιακής κοινωνικής συνεισφοράς.

 • Αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες δυσκολίες των οικογενειών στην καθημερινή τους φροντίδα για την στήριξη των μελών τους με ειδικές ανάγκες, η εταιρεία έχει καθιερώσει ως συμβολική κίνηση ενδιαφέροντος αλλά και πρακτικής υποστήριξης τους, την παροχή Δωροεπιταγων την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα, σε εργαζόμενους της επιχείρησης, που είναι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, ενισχύοντας έτσι 12 οικογένειες εργαζόμενων της.
 • Επίσης, ανταποκρινόμενη σε έκτακτες ανάγκες εργαζόμενων της που βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν δυσάρεστα απρόοπτα της ζωής, η ΑΒ ενίσχυσε οικονομικά με Ειδικά Επιδόματα περιπτώσεις εργαζόμενων της, που χρειάστηκαν στήριξη για το ξεπέρασμα των δυσκολιών που έφερε η χηρεία σε μητέρες εργαζόμενες με ανήλικα παιδιά, καθώς επίσης και σοβαρά προβλήματα υγείας παιδιών εργαζόμενων, που χρειάστηκαν στήριξη για την αντιμετώπιση εξόδων θεραπείας και αποκατάστασης, στα οποία συνέβαλε η εταιρεία. Ενισχύθηκαν έτσι, με Ειδικά Επιδόματα 7 οικογένειες εργαζόμενων της το 2006.

Επειδή το ανθρώπινο ενδιαφέρον, η συναίσθηση, η αλληλεγγύη και η κοινωνική συμμετοχή είναι αξίες που θετικά ενδυναμώνουν τον κοινωνικό ιστό, κάθε προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή της κοινωνικής συνεισφοράς θα εξακολουθήσει να είναι και στόχος μας για το 2007.