English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Μέλος: Society Free
Από: 18.03.2007

Λεωφ. Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα, Ελλάδα
RSS

Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 1023/2018 - ΦΕΚ 42/Β/17-1-2018

30.01.2018 Διάδοση

Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 1023/2018 - ΦΕΚ 42/Β/17-1-2018

Καθορισμός των όρων λειτουργίας του συστήματος καταγραφής των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4302/2014 «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» (Α; 225) και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτού, όπως ισχύει.

2. Την απόφαση με αρ. Υ198/16.11.2016 (ΦΕΚ Β; 3722), περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορισμοί

1. Περιβαλλοντικές επιδόσεις στην Εφοδιαστική ορίζονται:

α) Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στις μεταφορές και διανομή, καθώς και στην ενέργεια εντός των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής,

β) η χρήση φυσικών πόρων, που περιλαμβάνουν τα απόβλητα/απορρίμματα και το ύδωρ,

γ) η διαχείριση πόρων και πιο συγκεκριμένα η ανακύκλωση υλικών.

2. Όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην οδική μεταφορά και διανομή εμπορευμάτων (αποτύπωμα άνθρακα/carbonfootprint) αυτές εκφράζονται σε συνολικό διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2) και συνολικό διοξείδιο του άνθρακα ανά τοννοχιλιόμετρο (CΟ2/tn,km) ή ανά κυβικό μέτρο - χιλιόμετρο (CΟ2/m3-km) για μεταφορά/διανομή.

3. Ανάλογα με το αντικείμενο της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και της ευθύνης καταγραφής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου υπάρχουν οι εξής κατηγορίες διαχωρισμού ρύπων (scopes):

α) SCOPE 1: αφορά εκπομπές από δραστηριότητες υπό τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας, δηλαδή αυτή η ίδια προβαίνει στην αγορά και καύση καυσίμου για την μεταφορά και αποθήκευση

β) SCOPE 2: αφορά εκπομπές από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας

γ) SCOPE 3: αφορά εκπομπές από δραστηριότητες που δεν βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας αλλά από συνεργαζόμενους φορείς.

4. Ως πρωτόκολλα μέτρησης του αποτυπώματος άνθρακα χρησιμοποιούνται διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες μέτρησης, όπως Green House Gas Protocol, ISO 14064, EU Lot 3, EN 16258/2012, EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory ή άλλες αντίστοιχου κύρους μεθοδολογίες.

5. Η επίδοση στην παραγωγή απορριμμάτων/αποβλήτων εφοδιαστικής (logistics) θα μετριέται σε τόνους (tn) απορριμμάτων κανονικοποιημένες σε σχέση με παράμετρο επιλογής της επιχείρησης ή σε tn ανά κατηγορία ή σε CΟ2e (CΟ2 equivalent).

6. Η κατανάλωση ύδατος στα πλαίσια δραστηριοτήτων εφοδιαστικής (logistics) θα εκφράζεται σε κυβικά μέτρα (m3) κανονικοποιημένα σε σχέση με παράμετρο επιλογής της επιχείρησης.

7. Όσον αφορά την διαχείριση πόρων θα αναφέρεται το ποσοστό απορριμμάτων/αποβλήτων εφοδιαστικής (logistics) που ανακυκλώθηκε, βάσει και της σύνδεσης με το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Άρθρο 2

Μέτρηση και γνωστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων επιχειρήσεων Εφοδιαστικής

4. Η μέτρηση και γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων είναι προαιρετική για κάθε επιχείρηση. Κάθε εταιρεία θα επιλέγει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο το οποίο θα χρησιμοποιεί για την καταγραφή, την ανάλυση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της σε κάθε τομέα περιβαλλοντικής επίδοσης που έχει επιλέξει να παρακολουθεί και να γνωστοποιεί.

5. Στην γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πέραν των αποτελεσμάτων, θα πρέπει να αναφέρονται επίσης οι συντελεστές εκπομπών που θα χρησιμοποιούνται και ποια μεθοδολογία μέτρησης ακολουθείται.

6. Όσον αφορά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στις μεταφορές ισχύουν τα κάτωθι:

α) Αν η ίδια η επιχείρηση προβαίνει στην αγορά και καύση καυσίμου για την πραγματοποίηση μεταφορών, τότε το αποτύπωμα άνθρακα καταγράφεται στο επίπεδο SCOPE 1.

β) Οι εκπομπές που προκαλούνται λόγω κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αναφέρονται σε επίπεδο SCOPE 2.

γ) Στο SCOPE 3 θα μετράται:

αα) το αποτύπωμα άνθρακα των προμηθευτών (inbound) για την μεταφορά στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και για τους οποίους η επιχείρηση εκδίδει Δελτίο Παραλαβής, χωρίς να ενσωματώνονται τυχόν προηγούμενα στάδια της εφοδιαστικής μέχρι τον προμηθευτή,

ββ) το αποτύπωμα άνθρακα μέχρι τις εγκαταστάσεις των πελατών (outbound) για τους οποίους η επιχείρηση εκδίδει Δελτίο Αποστολής μέσω συνεργατών οι οποίοι εκτελούν την μεταφορά και χωρίς να ενσωματώνονται τυχόν επόμενα στάδια της εφοδιαστικής μετά την παραλαβή από τον πελάτη και

γγ) το συνολικό αποτύπωμα, δηλαδή το άθροισμα των αα; και ββ;.

7. Δεν απαιτείται η πιστοποίηση των αποτελεσμάτων μέτρησης από φορείς πιστοποίησης. Η πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14000 ή αντίστοιχο πρότυπο από αρμόδιο φορέα θεωρείται ικανή προϋπόθεση για την πιστοποίηση των στοιχείων περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρίας.

Άρθρο 3

Γνωστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων στην αγορά και στο ευρύ κοινό

1. Οι εταιρείες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις για τη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών όρων υποχρεούνται να περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών επιδόσεων στο προσάρτημα του ισολογισμού.

2. Κάθε εταιρεία γνωστοποιεί τις επιδόσεις της στην ιστοσελίδα της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2018

Φωτογραφίες