Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. εντάσσεται στην παγκόσμια πρωτοβουλία PRI των Ηνωμένων Εθνών

Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. εντάχθηκε, τον ∆εκέμβριο 2018, στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Principles for Responsible Investment Initiative (PRI), που αποτελεί το κορυφαίο δίκτυο για την προώθηση των υπεύθυνων επενδύσεων. 

Η πρωτοβουλία PRI αριθμεί περισσότερα από 2.200 μέλη, που περιλαμβάνουν διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων και ιδιοκτήτες περιουσιακών κεφαλαίων, οι οποίοι δεσμεύονται ως προς την εφαρμογή των έξι Αρχών για την προώθηση των υπεύθυνων επενδύσεων, όπως αυτές θεσπίστηκαν το 2006. Συγκεκριμένα, δεσμεύονται για την ενσωμάτωση κριτηρίων που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG) στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων καθώς και στις πολιτικές και πρακτικές ιδιοκτησίας, για τον έλεγχο των επενδύσεων ως προς τα κριτήρια ESG και την προώθησή τους στον επενδυτικό κλάδο, για τη συνεργασία με άλλους φορείς και δίκτυα με σκοπό την εφαρμογή των Αρχών αλλά και για την παρουσίαση ετήσιων εκθέσεων αναφορικά με την υλοποίησή τους. 

Η νέα αυτή πρωτοβουλία της Alpha Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ. ενισχύει την πολιτική εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου της Alpha Bank και υποστηρίζει τους 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Sustainable Development Goals) που θεσπίστηκαν το 2015 από τα Ηνωμένα Έθνη, με στόχο την υλοποίησή τους έως το 2030. Η ενσωμάτωση κριτηρίων που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση στις πρακτικές διαχειρίσεως επενδύσεων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία διεθνώς, όπως και τα θέματα βιωσιμότητας γενικότερα, για τις εταιρίες διαχειρίσεως κεφαλαίων και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ