Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών: Το Οικονομικό Παν. Αθηνών στο πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία», του Οργανισμού μας!

Διεκδίκησε μία Υποτροφία για το full time πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών MSc in International Shipping Finance & Management, AUEB

Δελτίο Τύπου

Υποτροφίες: Μεταπτυχιακά
Επιλέξτε Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μία (1) Υποτροφία για το full time πρόγραμμα MSc in International Shipping, Finance and Management

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (MSc in International Shipping, Finance and Management) καλύπτει την ανάγκη για εκπαίδευση και προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα της Ναυτιλίας, της Χρηματοοικονομικής και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, μέσω του μοναδικού αυτού συνδυασμού γνωστικών αντικειμένων τα οποία απαιτούνται για την κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Διεθνούς Ναυτιλίας.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα σύγχρονο και άριστα δομημένο πρόγραμμα σπουδών. Σε αυτό χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μαθησιακές διαδικασίες, όπως, μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, εργαστηριακά μαθήματα, μελέτες περιπτώσεων, εργασίες, διπλωματική εργασία και διδασκαλία, μέσω των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσματα των διδασκόντων ή καθηγητών και η εμπειρία των στελεχών επιχειρήσεων που καλούνται ως επισκέπτες ομιλητές, διοχετεύονται στο πρόγραμμα σπουδών.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα αντικείμενα της Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης. Είναι πλήρους και μερικής φοίτησης και είναι αγγλόφωνο, ενώ διευθυντής του προγράμματος είναι ο καθηγητής Εμμανουήλ Γ. Καβουσανός. Τα εμπλεκόμενα στο Δ.Π.Μ.Σ. Τμήματα είναι τα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών των Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δεκτοί θα γίνονται μετά από αξιολόγηση των τίτλων σπουδών και συνέντευξη του υποψήφιου, πτυχιούχοι κυρίως Οικονομικών Σχολών, Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, διάρκειας δύο (2) εξαμήνων

Τόσο το τμήμα μερικής όσο και το τμήμα πλήρους φοίτησης είναι αγγλόφωνα.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 27/04/2020 – 3/6/2020

Προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την παραπάνω υποτροφία, παρακάλω όπως συμπληρώσετε την αίτηση του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία» πατώντας εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα είναι η συμπλήρωση της ακαδημαϊκής αίτησης που θα βρείτε εδώ.

Πηγή εικόνας: 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ