Με ενισχυμένα μεγέθη η Genesis Pharma το 2017

Μέσα σε ένα αρκετά δυσοίωνο περιβάλλον η Genesis Pharma κατάφερε να παρουσιάσει σημαντική άνοδο πωλήσεων και κερδών πέρυσι, δείχνοντας ισχυρές αντοχές. Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν κατά τη χρήση 2017 σε 109,8 εκατ. ευρώ, έναντι 102,6 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 7%. Την ίδια στιγμή ιδιαίτερα αυξημένη υπήρξε η κερδοφορία, ενώ η εταιρεία κατάφερε να αποπληρώσει δανεισμό άνω των 56 εκατ. ευρώ

Ειδικότερα, τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν κατά τη χρήση 2017 σε 48 εκατ. ευρώ, έναντι 42,9 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 11,9%. Το μικτό κέρδος ως ποσοστό επί των πωλήσεων παρουσίασε αύξηση κατά τη χρήση 2017 και ανήλθε σε ποσοστό 43,72% έναντι ποσοστού 41,8% κατά τη χρήση 2016. Η αύξηση των μικτών κερδών και του ποσοστού μικτού κέρδους οφείλεται κυρίως σε μεταβολή του μίγματος των πωληθέντων φαρμάκων της εταιρείας.  

Επίσης ο όμιλος κατά τη χρήση 2017 παρουσίασε κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες ποσού 16,2 εκατ. ευρώ έναντι 10,7 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2016, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 7,8 εκατ. ευρώ έναντι 4,8 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2016, σημειώνοντας αύξηση 62,5%. Την ίδια στιγμή οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 33,7 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2017, έναντι ταμειακών εισροών 44,1 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2016.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα διαθέσιμα της εταιρείας που δόθηκαν για χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 72,1 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2017, έναντι αντίστοιχων εκροών 15 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2016. Οι ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες της χρήσης 2017 περιλαμβάνουν κυρίως μερική αποπληρωμή του τραπεζικού δανεισμού του ομίλου ποσού 80,1 εκατ. ευρώ έναντι 19 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2016, καθώς και σύναψη νέων δανείων ποσού 28,0 εκατ. ευρώ. Συνολικά η καθαρή αποπληρωμή δανείων ήταν της τάξης των 56 εκατ. ευρώ. 

Οι απαιτήσεις από πελάτες ομίλου ανήλθαν σε 56,4 εκατ. ευρώ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, έναντι 66,5 εκατ. ευρώ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και αφορούν όπως πάντα τις οφειλές των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ προς την εταιρεία. Οι δε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις πλην του τραπεζικού δανεισμού ανήλθαν σε 43,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 65,2% έναντι αντίστοιχου ποσού 26,4 εκατ. ευρώ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016. Η αύξηση στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις πλην του τραπεζικού δανεισμού οφείλεται κυρίως στην αύξηση των προβλέψεων για clawback και rebates επί των πωλήσεων του ομίλου προς τον ΕΟΠΥΥ και τα δημόσια νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η ρευστότητα του ομίλου εξαρτάται άμεσα από την είσπραξη από το Ελληνικό Δημόσιο των οφειλών από τις πωλήσεις σε αυτό, καθώς αποτελούν το 87% των ενοποιημένων εσόδων από πωλήσεις για το έτος 2017 (2016: 88%). Η εταιρεία πέρυσι επίσης είχε έκτακτα έσοδα 2,1 εκατ. ευρώ, καθώς τον Μάρτιο του 2017 πούλησε τη θυγατρική της στην Κύπρο με επωνυμία Genesis Pharma (Cyprus) LTD. 

Όπως επισημαίνει η διοίκηση, «στόχος της εταιρείας είναι να καθιερωθεί ως η καλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα, σε όρους υψηλής τεχνογνωσίας, καινοτομίας και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, επιστρέφοντας αξία στην ιατρική κοινότητα, στους ανθρώπους της, στους διεθνείς συνεργάτες της, στην κοινωνία και το περιβάλλον». 

Πηγή: naftemporiki.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ