ΟΤΕ: Αύξηση κερδών το 2018

Στα 281 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ  το 2018, καταγράφοντας αύξηση 34,8% σε ετήσια βάση.

Τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:
  • Ελεύθερες ταμειακές ροές έτους σύμφωνες με τις προβλέψεις
  • Ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα, χάρη στις επενδύσεις σε δίκτυα και στο ισχυρό brand. Αύξηση συνολικών εσόδων κατά 1,9%, κυρίως λόγω των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των δεδομένων κινητής. Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA κατά 2,6% στο Δ΄ τρίμηνο και κατά 4% στο έτος
  • Στη Ρουμανία οι επιδόσεις επηρεάστηκαν από έκτακτες προβλέψεις
  • Εστιασμένες επενδύσεις σε στρατηγικές περιοχές που δημιουργούν έσοδα
  • Συμφωνία πώλησης της Telekom Albania στις αρχές του 2019, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες
  • Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να αυξηθούν κατά 31% σε σύγκριση με το 2018
  • Προτεινόμενο μέρισμα: €0,46 ανά μετοχή – πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών με ποσό στόχο τα €129 εκατ. για το 2019
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου και του έτους 2018, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Είμαι ικανοποιημένος με όσα πετύχαμε το 2018. Διατηρήσαμε τα έσοδά μας σταθερά και ενισχύσαμε την κερδοφορία μας. Επενδύσαμε στο μέλλον και στις υπηρεσίες που θέλουν οι πελάτες μας, ενώ παράλληλα ενισχύσαμε τις ταμειακές μας ροές τηρώντας τις υποσχέσεις μας στις αγορές. Στην Ελλάδα, τα ετήσια έσοδα και το EBITDA αυξήθηκαν κατά 1,5% και 4,0% αντίστοιχα, χάρη στην ενίσχυση των επιδόσεών μας σε βασικούς τομείς της λειτουργίας μας: στις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και οπτικής ίνας, στη συνδρομητική τηλεόραση, στην κίνηση δεδομένων κινητής, στη διείσδυση του mobile app, καθώς και στη διαχείριση του κόστους. Τα αποτελέσματα στη Ρουμανία αντικατοπτρίζουν έκτακτες προβλέψεις και μέτρα που ελήφθησαν για την επαναφορά της εταιρείας σε σταθερή πορεία.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Τον προηγούμενο μήνα, ανακοινώσαμε την επίτευξη συμφωνίας για την πώληση της Telekom Albania, τα καθαρά έσοδα από την οποία θα διανεμηθούν στους μετόχους μας. Επενδύουμε σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα που θα ενισχύσουν τις επιδόσεις μας σε επίπεδο έτους, και παράλληλα αναμένουμε σημαντική βελτίωση των ελεύθερων ταμειακών ροών το 2019. Σε αυτή τη βάση, και σύμφωνα με την πολιτική μας, εκτιμούμε ότι και το 2019 θα είμαστε αρκετά ισχυροί ώστε να ανταμείψουμε τους μετόχους μας για την εμπιστοσύνη τους.»

Προοπτικές

Στην Ελλάδα, όπου η σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας αναμένεται να συνεχιστεί, ο ΟΤΕ ΟΤΕ 0,00%προσβλέπει ότι θα ευνοηθεί περαιτέρω από τις επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από την πελατοκεντρική στρατηγική στην οποία οφείλεται η αύξηση των εσόδων του τα προηγούμενα έτη. Τα έσοδα στη Ρουμανία αναμένεται να σταθεροποιηθούν μετά από τις έκτακτες προβλέψεις και τα μέτρα αναδιοργάνωσης που ελήφθησαν το 2018. Ο Όμιλος συστηματικά αναζητεί τρόπους μείωσης του κόστους ώστε να στηρίξει την κερδοφορία σε όλες τις δραστηριότητές του.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις του ΟΤΕ, οι οποίες μειώθηκαν 10% το 2018, αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω τη φετινή χρονιά, καθώς σταδιακά επιστρέφουν σε κανονικά επίπεδα. Το 2019, η διοίκηση εκτιμά ότι οι προσαρμοσμένες επενδύσεις θα διαμορφωθούν σε €650 εκατ. περίπου.

Αντανακλώντας κυρίως τις χαμηλότερες επενδύσεις και περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας, ο ΟΤΕ ΟΤΕ 0,00% αναμένει το 2019 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές να ανέλθουν σε €450 εκατ. περίπου ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα αγγίξουν τα €350 εκατ. περίπου, αυξάνοντας σημαντικά τις αμοιβές των μετόχων του ΟΤΕ, όπως ορίζονται από την Πολιτική.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Το Δ’ τρίμηνο του 2018, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE διαμορφώθηκαν σε €973,0 εκατ., συμπεριλαμβανομένης της μείωσης κατά €24,1 εκατ. στα έσοδα της Ρουμανίας, η οποία αντιστάθμισε τα ισχυρά έσοδα στην Ελλάδα, τα οποία σημείωσαν αύξηση €13,7 εκατ.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), διαμορφώθηκαν σε €675,4 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,4% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2017. Η αύξηση αντανακλά κυρίως προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις στη Ρουμανία. Αντίθετα, το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 12% σε σύγκριση με το Δ΄τρίμηνο του περσινού έτους, αντικατοπτρίζοντας τις θετικές επιπτώσεις των πρόσφατων προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης και των συνεχιζόμενων προσπαθειών για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Το Δ’ τρίμηνο του 2018, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου μειώθηκε κατά 2,6% σε €325,2 εκατ. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σημείωσε αύξηση κατά 2,6%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 40,8% αυξημένο κατά 30 μονάδες βάσης. 

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €114,4 εκατ., σε σύγκριση με €52,6 εκατ. το Δ΄ τρίμηνο του 2017. Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας αντικατοπτρίζει τη μείωση των αποσβέσεων σε σύγκριση με το Δ΄τρίμηνο του 2017, η οποία περιελάμβανε σημαντικές απομειώσεις που σχετίζονταν με τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €69,9 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2018, από €21,6 εκατ. το Δ΄ τρίμηνο του 2017, αντικατοπτρίζοντας το μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην Ελλάδα για τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις του Ομίλου.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 28,3% και ανήλθαν σε €53,1 εκατ. στο Δ’ τρίμηνο του 2018,από €41,4 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2017.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Δ΄ τρίμηνο του 2018, ανήλθαν σε €226,1 εκατ., αυξημένες κατά 8,1%, με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και τη Ρουμανία να ανέρχονται σε €175,7 εκατ. και €50,4 εκατ., αντίστοιχα.

Το Δ’ τρίμηνο του 2018, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €111,0 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση €15,4 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, λόγω βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν €0,7 δισ., σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου του 2017. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA. 

Η Ελλάδα

Το Δ’ τρίμηνο του 2018, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 20 χιλιάδων γραμμών, με τον Όμιλο ΟΤΕ  να καταγράφει αύξηση 9 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.

Ο ΟΤΕ κατέγραψε 39 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής κατά το Δ΄τρίμηνο 2018, με τον συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 1.896 χιλιάδες.

Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο, προσελκύοντας 49 χιλιάδες συνδρομητές στο τρίμηνο, υποστηριζόμενες από την επέκταση του δικτύου και δικαιώνοντας τις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς. Στο τέλος του τριμήνου, 531 χιλιάδες συνδρομητές ή το 28,0% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής του ΟΤΕ ΟΤΕ 0,00%είχαν επιλέξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Η ζήτηση για υπηρεσίες ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας του ΟΤΕ ΟΤΕ 0,00% συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, συμβάλλοντας στην αύξηση των εσόδων του ΟΤΕ ΟΤΕ 0,00%. Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, οι ενεργές καμπίνες VDSL/Vectoring ανήλθαν σε 14 χιλιάδες, αυξημένες κατά πάνω από 800 στο τρίμηνο και κατά 2,3 χιλιάδες στο έτος. Στο τέλος του 2018, το 52% των πελατών του ΟΤΕ που είχε υιοθετήσει υπηρεσίες οπτικής ίνας απολάμβανε ταχύτητες των 50 Mbps ή και μεγαλύτερες έναντι 30% ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο ΟΤΕ  πέτυχε επίσης ένα ακόμα τρίμηνο ανάπτυξης της τηλεόρασης , με καθαρές προσθήκες 8 χιλιάδων συνδρομητών Cosmote TV. Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών COSMOTE TV ανήλθε σε 542 χιλιάδες, αυξημένος κατά 3,3% σε ετήσια βάση.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει τις επενδύσεις του σε πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο και πρόσφατα επέκτεινε την αποκλειστική του σύμβαση με την αγγλική Premier League για άλλα τρία χρόνια.

Στην Ελλάδα, το Δ΄ τρίμηνο του 2018 τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,9% σε €736,4 εκατ. Η αύξηση εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερής οφείλεται κυρίως στη διψήφια άνοδο των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Μετά την ανάκαμψή τους το Β’ τρίμηνο του 2018, το έσοδα χονδρικής σημείωσαν άνοδο και κατά το Δ’ τρίμηνο του έτους.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας κατά το τρίμηνο παρουσίασαν μείωση 5,8%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 15. Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 2,9%. Η πτώση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη χρονική διαφορά στην αναγνώριση των εσόδων περιαγωγής σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ τα έσοδα από τις υπηρεσίες δεδομένων αυξήθηκαν κατά 18%. 

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά 2,6%, και ανήλθε στα €300,5 εκατ. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 40,8%, σημειώνοντας αύξηση κατά 30 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Η Ρουμανία

Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία μειώθηκαν 9,0% το Δ’ τρίμηνο του 2018, σε €242,2 εκατ. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 15,7% ή 14,0% εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 15. Ο κύριος συντελεστής αυτής της πτώσης ήταν τα έσοδα της σταθερής από υπηρεσίες φωνής, όπου ένας συνδυασμός μικρότερης βάσης συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας μαζί με την επιδείνωση του ARPU οδήγησαν στην αρνητική αυτή απόδοση. Παρόλο που οι συνδρομητές τηλεόρασης μειώθηκαν συνολικά, η πτώση αντανακλά συνδρομητές τεχνολογίας DTH, ενώ υπάρχει μια αυξανόμενη τάση στη συνδρομητική τηλεόραση προς τις τεχνολογίες (νέας γενιάς) οι οποίες προσμετρούν το 40% της πελατειακής βάσης με αντίστοιχα μακροπρόθεσμα οφέλη. Μαζί με την αύξηση των πελατών που χρησιμοποιούν premium υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, αντανακλάται η θετική ανταπόκριση των πελατών στην προσφορά των βελτιωμένων υπηρεσιών της Εταιρείας.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 18,1% σε €75,6 εκατ. ή κατά 15,4% εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 15. Η μείωση των εσόδων οφείλεται στην επιδείνωση των λειτουργικών τάσεων καθώς και στη μετάβαση σε λειτουργικές πλατφόρμες.

Τα συνολικά έσοδα από συνδυαστικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 9,1%, καθώς ο αριθμός των συνδρομητών συνδυαστικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 44% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 726 χιλιάδες.

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2018, η συνολική πελατειακή βάση της Telekom Romania Mobile διαμορφώθηκε σε 4,6 εκατ., μειωμένη κατά 2,5% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της εκκαθάρισης μη ενεργών πελατών καρτοκινητής. Οι πελάτες συμβολαίου αντιπροσωπεύουν το 34% της συνολικής πελατειακής βάσης.

Τα υψηλότερα έσοδα από τις υπηρεσίες χονδρικής οφείλονται κυρίως στην αύξηση της διεθνούς κίνησης.

Το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 39,5% σε €24,7 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2018, επηρεασμένο από τις μη επαναλαμβανόμενες προβλέψεις. 

Οπως αναφέρει ο ΟΤΕ, οι δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία πραγματοποίησαν αποφασιστικά βήματα το τελευταίο τρίμηνο του έτους προκειμένου να επανέλθουν σε οικονομική και λειτουργική υγεία. Μετά τις σημαντικές μη επαναλαμβανόμενες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις στην κινητή τηλεφωνία που επιβάρυναν το τρέχον έτος για την αντιμετώπιση ζητημάτων στην τιμολόγηση λόγω αλλαγής των συστημάτων, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες που είναι σε εξέλιξη για αναδιάρθρωση του κόστους και των επενδύσεων, η Διοίκηση πιστεύει ότι οι επιδόσεις στη Ρουμανία θα σταθεροποιηθούν μεσοπρόθεσμα.

Πηγή: businessnews.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ