Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001 εφαρμόζει η COSMOTE

Είναι στη φύση μας να φροντίζουμε για την προστασία του περιβάλλοντος!

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει 12 διαφορετικούς άξονες δράσης, ανέπτυξε και έχει θέσει σε εφαρμογή η COSMOTE, με στόχο τη διαρκή βελτιστοποίηση των εσωτερικών της λειτουργιών, καθώς επίσης τη συστηματική και αποτελεσματική μέτρηση, αξιολόγηση και διαχείριση των όποιων επιδράσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον.

Η COSMOTE σχεδίασε το συγκεκριμένο σύστημα βάσει του διεθνώς αποδεκτού προτύπου για την περιβαλλοντική διαχείριση, ISO 14001:2004, ενώ αναμένεται σύντομα η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από τον αξιόπιστο Φορέα Πιστοποίησης, TÜV Hellas, ο οποίος ολοκλήρωσε στις 19 Μαΐου τη σχετική Επιθεώρηση Πιστοποίησης, με θετική εισήγηση για την εταιρία.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της COSMOTE προβλέπει την ετήσια εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιδράσεων της λειτουργίας της, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δραστηριότητες καθώς και το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών της, που άμεσα ή έμμεσα επιδρούν στο περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, βάσει της σχετικής ανάλυσης που πραγματοποίησε η εταιρία κατά το 2005, προκειμένου να καθορίσει τις παραμέτρους και τις διαδικασίες που θα διασφαλίσουν, σε λειτουργικό επίπεδο, την ορθή και λελογισμένη χρήση των φυσικών πόρων, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, καθορίστηκαν οι εξής κεντρικοί άξονες δράσης:

 • Ρεύμα: η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρίας
 • Χαρτί: η μείωση της κατανάλωσης αλλά και η ανακύκλωση της χαρτικής ύλης στα γραφεία της εταιρίας
 • Μελάνια: η επαναχρησιμοποίηση ή εναλλακτική διαχείριση των μεναλοδοχείων των εκτυπωτικών μηχανημάτων
 • Νερό: ο περιορισμός της άσκοπης κατανάλωσης νερού
 • Λιπαντικά: η εναλλακτική διαχείριση των λιπαντικών που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας
 • Πετρέλαιο: ο έλεγχος και η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα μέσω του περιορισμού της κατανάλωσης πετρελαίου, καθώς και η εγκατάσταση υβριδικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Συσκευασίες :  η ορθολογική χρήση των υλικών που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες των προϊόντων της εταιρίας
 • Συσσωρευτές: η εναλλακτική διαχείριση των συσσωρευτών που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους
 • Απόβλητα Ηλεκτρικού/Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού: η εναλλακτική διαχείριση/ανακύκλωση των συσκευών, μπαταριών και αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας
 • Hardware: η εναλλακτική διαχείριση του απαξιωμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, περιφερειακά)
 • Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός: η εναλλακτική διαχείριση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας
 • Ραδιοκύματα :η διενέργεια συνεχών μετρήσεων για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και η συστηματική γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων τους στο ευρύ κοινό

Επιπρόσθετα, θέλοντας να διασφαλίσει τη σύμπραξη του ανθρώπινου δυναμικού της στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η COSMOTE έχει ξεκινήσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των εργαζομένων της, με τίτλο «Εμείς και το Περιβάλλον». Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, για την υλοποίηση του οποίου έχουν ενεργοποιηθεί ποικίλα επικοινωνιακά εργαλεία, η COSMOTE ενθαρρύνει τους υπαλλήλους της να συμμετέχουν στα εσωτερικά προγράμματα ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων, χαρτιού και μελανιού, καθώς και στη συλλογική προσπάθεια για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης νερού και ρεύματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας ανταποκρίνεται με ενθουσιασμό στην πρωτοβουλία αυτή.

Ως εταιρία με ανεπτυγμένη περιβαλλοντική ευαισθησία, η COSMOTE, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, «Συμμετοχή», υλοποιεί και άλλες πρωτοβουλίες με προορισμό το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο τη συμμετοχή όχι μόνο των εργαζομένων της, αλλά και του ευρύτερου κοινού στην προσπάθεια για ανακύκλωση, η εταιρία εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευών και αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας, με σημεία συλλογής τα καταστήματα της εταιρίας σε ολόκληρη τη χώρα. Επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση του προγράμματος, η COSMOTE συνεργάζεται με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», αποτελώντας την πρώτη εταιρία κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα που προσχώρησε στο συγκεκριμένο συλλογικό σύστημα. Από το Δεκέμβριο του 2005 που ξεκίνησε, το πρόγραμμα ανακύκλωσης της εταιρίας τυχαίνει θερμής ανταπόκρισης από τους χρήστες των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ενώ η εταιρία σκοπεύει σταδιακά να επεκτείνει την εμβέλεια του προγράμματός της, με την τοποθέτηση ειδικών κάδων και σε άλλα επιλεγμένα σημεία.

Επιπλέον, η COSMOTE, κατά το 2005, ξεκίνησε την εγκατάσταση 35 υβριδικών φωτοβολταϊκών συστημάτων, με στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών συγκεκριμένων σταθμών βάσης, αναδεικνύοντας τις πολυάριθμές δυνατότητες της χρήσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Η εγκατάσταση ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2005 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2006.

Η COSMOTE επενδύει και θα συνεχίσει σταθερά να επενδύει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ορθή διαχείριση και ανακύκλωση των φυσικών πόρων, την καλύτερη δυνατή ενημέρωση και κινητοποίηση της κοινής γνώμης.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ