Τριπλή πιστοποίηση για ΔΕΔΔΗΕ από την Bureau Veritas

Τριπλή πιστοποίηση για την ποιότητα, την περιβαλλοντική διαχείριση, την ασφάλεια και την υγεία, έλαβε η Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ από την Bureau Veritas.

Η πιστοποίηση αφορά στο Συνεργείο Επισκευής Μετασχηματιστών Αθηνών, στο οποίο πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και επισκευής μετασχηματιστών κάθε τύπου μέχρι και 150kV, κατασκευής και επισκευής των αντίστοιχων πηνίων, περιέλιξης σε κινητήρες και γεννήτριες καθώς και επεξεργασίας μονωτικών ελαίων.

Στο πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο χημείο των εγκαταστάσεων, πραγματοποιούνται επίσης φυσικοχημικές αναλύσεις και μετρήσεις μονωτικών ελαίων.

Το ISO 9001:2008 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Εταιρίας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας.

Η πιστοποίηση κατά ISO 14001:2004 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) υπογραμμίζει την περιβαλλοντική συνείδηση του ΔΕΔΔΗΕ και τις προσπάθειες που καταβάλλει για τη μείωση των επιπτώσεων από τις δραστηριότητές του στο περιβάλλον.

Το OHSAS 18001:2007 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας) επισφραγίζει τη στρατηγική επιλογή του ΔΕΔΔΗΕ να προστατεύει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το ανθρώπινο δυναμικό του και να εφαρμόζει αποτελεσματικούς τρόπους περιορισμού των κινδύνων στον χώρο εργασίας<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ