ALPHA BANK: Οι ελληνικές τράπεζες και ο Όμιλος ΕΤΕπ ξεκλειδώνουν 6,5 δισ. ευρώ ρευστότητας για επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19

Επιχειρήσεις και επιχειρηματίες σε ολόκληρη την Ελλάδα που έχουν πληγεί από την πανδημία
COVID-19 θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την πρόσβαση σε ποσό
χρηματοδότησης-ορόσημο ύψους 6,5 δισ. ευρώ ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των
συστημικών τραπεζών της χώρας και του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
στο πλαίσιο του νέου Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων.


Στο πλαίσιο του προγράμματος του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, εγγυήσεις συνολικού
ύψους 2,7 δισ. ευρώ που παρέχονται από τον Όμιλο της ΕΤΕπ στις τράπεζες Alpha Bank, Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς θα βοηθήσουν εταιρείες με βιώσιμα
επιχειρηματικά σχέδια να ανακάμψουν από τις προκλήσεις της πανδημίας COVID· πρόκειται για
τις πρώτες συμβάσεις εγγυήσεων που υλοποιεί η ΕΤΕπ στην Ελλάδα και τις πρώτες συναλλαγές
μέσω τραπεζών που στοχεύουν και στην ενίσχυση της πρόσβασης μεγάλων εταιρειών σε
χρηματοδότηση, διευρύνοντας έτσι το εύρος στήριξης της ΕΤΕπ στην πραγματική οικονομία της
χώρας.Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει, επίσης, την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση στην Ελλάδα, στην
οποία συμμετέχει ο Όμιλος ΕΤΕπ, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής
αγοράς τιτλοποίησεων.

Το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων συστάθηκε στα τέλη του 2020 από τον Όμιλο ΕΤΕπ με
συνεισφορές 22 κρατών μελών της ΕΕ με σκοπό τη βελτίωση της στήριξης εταιρειών που
αντιμετωπίζουν επιχειρηματικές προκλήσεις λόγω της πανδημίας COVID. Με τη χρήση
εγγυήσεων ύψους σχεδόν 25 δισ. ευρώ, το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων παρέχει στην ΕΤΕπ
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) τη δυνατότητα ταχείας χορήγησης δανείων,
εγγυήσεων, τίτλων εξασφαλισμένων με περιουσιακά στοιχεία (asset-backed securities), ιδίων
κεφαλαίων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων σε επιχειρήσεις. Στόχος του Πανευρωπαϊκού
Ταμείου Εγγυήσεων είναι να διασφαλίσει ότι εταιρείες που διαθέτουν βιώσιμα επιχειρηματικά
σχέδια θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα για να ξεπεράσουν τυχόν δυσκολίες
που προκύπτουν από την πανδημία COVID-19 και ότι οι υγιείς επιχειρήσεις θα μπορούν να
λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται προκειμένου να διαφυλάξουν τις θέσεις εργασίας και να
αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο.


Νωρίτερα σήμερα στην Αθήνα, ο Υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, ο Αντιπρόεδρος της
ΕΤΕπ C. Thomsen και οι εκπρόσωποι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών υπογράμμισαν τον
σημαντικό θετικό αντίκτυπο για την ελληνική οικονομία της συνεργασίας στο πλαίσιο του νέου
Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων.


«Το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων εξασφαλίζει νέες επενδύσεις από εταιρείες σε ολόκληρη
την Ελλάδα και στηρίζει επιχειρηματικές δραστηριότητες σε τομείς που επλήγησαν από την
πανδημία COVID-19. Η άνευ προηγουμένου τεχνική και χρηματοδοτική συνεργασία μεταξύ του
Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των συστημικών ελληνικών τραπεζών θα
επιταχύνει ακόμα περισσότερο την οικονομική ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα
και τη στήριξη της απασχόλησης. Η Ελλάδα είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος αποδέκτης κεφαλαίων
του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, σε απόλυτους όρους, και ο τρίτος, σε σχετικούς όρους,
μεταξύ όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, χάρη στην εντατική και αποδοτική προσπάθεια Ελλήνων
και Ευρωπαίων εταίρων τους τελευταίους μήνες», δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός
Οικονομικών και Διοικητής της ΕΤΕπ.


«Μαζί με την Alpha Bank, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, τη Eurobank και την Τράπεζα
Πειραιώς, ο Όμιλος της ΕΤΕπ διασφαλίζει ότι οι ελληνικές εταιρείες στους τομείς του τουρισμού,
των υπηρεσιών και της μεταποίησης – τομείς οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο από την
καταστροφική πανδημία COVID-19 – μπορούν να συνεχίσουν να επενδύουν, να καινοτομούν και
να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων αποτελεί βασικό
πυλώνα της απόκρισης της Ευρώπης στην πανδημία, και η εξαιρετική συνεργασία με τους
Έλληνες εταίρους τους τελευταίους μήνες θα διασφαλίσει ότι εταιρείες σε ολόκληρη την Ελλάδα,
από την Κέρκυρα ως την Κρήτη, θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της πανδημίας
COVID και να επενδύσουν σε ένα ισχυρότερο μέλλον», πρόσθεσε ο Christian Kettel Thomsen,
Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ.


Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Μέσω της στρατηγικής
σχέσης που έχει αναπτύξει η Alpha Bank με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
έχουν διοχετευθεί επί δεκαετίες πόροι δισεκατομμυρίων ευρώ προς την οικονομία. Σήμερα, οι
εγγυήσεις της ΕΙΒ, μέσω του European Guarantee Fund, μαζί με τα ισχυρά κεφάλαια των
ελληνικών τραπεζών, διαμορφώνουν ένα χρηματοδοτικό δίκτυ ασφαλείας για τους κλάδους που
επλήγησαν από την πανδημία. Όμως, η φιλοδοξία μας δεν περιορίζεται στη διαχείριση της
συγκυρίας. Οφείλουμε να στηρίξουμε την Πρόοδο προς ένα καλύτερο Αύριο, αξιοποιώντας την
εμπειρία και την πρόσβασή μας στον επιχειρηματικό κόσμο, τους πόρους του RRF και – βεβαίως
– τη στρατηγική μας σχέση με την EIB. Έτσι, εμείς στην Alpha Bank στεκόμαστε αρωγοί στα
αναπτυξιακά σχέδια των ελληνικών επιχειρήσεων και στην πορεία μετάβασης της οικονομίας
μας προς ένα νέο, ψηφιακό, πράσινο και, τελικά, βιώσιμο μέλλον».


Ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος, δήλωσε: «Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αποτελεί
σημαντικό εταίρο για την Εθνική Τράπεζα όσον αφορά στα ποικίλα χρηματοδοτικά προϊόντα που
διαθέτουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις, και τα οποία περιλαμβάνουν δάνεια σε μικρομεσαίες
και μεσαίες επιχειρήσεις, εργαλεία εγγυοδοσίας και καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία που
κάνουν χρήση Διαρθρωτικών και Εθνικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την τελευταία διετία
(2020-21), η συνεργασία της Εθνικής με τον Όμιλο της ΕΤΕπ έχει ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς η
Εθνική έχει ξεκλειδώσει μέσω διαφόρων προγραμμάτων πάνω από 3 δισ. ευρώ για τη στήριξη
της ανάκαμψης υγιών ελληνικών επιχειρήσεων από την πανδημία COVID-19 και την περαιτέρω
ανάπτυξή τους».


Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας δήλωσε: «Είμαστε εταίροι επί 15
χρόνια με τον Όμιλο της ΕΤΕπ και συνεργαζόμαστε για τον κοινό μας στόχο – να χρηματοδοτούμε
τις ελληνικές επιχειρήσεις και να στηρίζουμε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ιδιαίτερα
στην περίοδο της πανδημίας, τα προγράμματα της ΕΤΕπ και του EIF, τόσο χρηματοδότησης όσο
και παροχής εγγυήσεων, κατευθύνθηκαν στην οικονομία μέσω του τραπεζικού συστήματος. Η
συμβολή τους ήταν καθοριστική για την υποστήριξη των πληγέντων από την πανδημία και για τη
διατήρηση επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας σε μια κρίσιμη συγκυρία. Η στήριξη της
ανάπτυξης αποτελεί προτεραιότητα για τη Eurobank. Στο πλαίσιο αυτό, προσβλέπουμε στη
συνέχιση και επέκταση της συνεργασίας μας στη φάση της μεγέθυνσης της οικονομίας, με
ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να αξιοποιήσουν και
ταυτόχρονα να ενισχύσουν περαιτέρω τους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης που προβλέπονται
στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια».


Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Τα τελευταία
χρόνια έχουμε συνεργαστεί με τον Όμιλο της ΕΤΕπ σε χρηματοδοτικές δράσεις που υπερβαίνουν
τα 3 δισ. ευρώ στηρίζοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις στην υλοποίηση των επενδυτικών τους
σχεδίων. Στο πλαίσιο των νέων πρωτοβουλιών του Ομίλου της ΕΤΕπ, έρχονται να προστεθούν 3
ακόμη νέα προγράμματα μέσω του Pan-European Guarantee Fund, για την παροχή δανείων τόσο
σε μικρομεσαίες όσο και σε μεγάλες επιχειρήσεις. Με την παροχή εγγυήσεων άνω του μισού δισ.
ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς θα διοχετεύσει στις επιχειρήσεις αυτές μέσα στο 2022 άνω του 1 δισ.
ευρώ σε χρηματοδοτήσεις τόσο για επενδυτικούς σκοπούς, όσο και για τη στήριξη της
ρευστότητάς τους μέσω κεφαλαίων κίνησης».


Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συνεργάζονται με
ελληνικές τράπεζες για την παροχή κρίσιμης στήριξης στην κρίση


Από τον Δεκέμβριο του 2020 ο Όμιλος ΕΤΕπ έχει εγκρίνει τη συνεισφορά πόρων ύψους 23,2
δισ. ευρώ από το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων σε 401 επιμέρους συναλλαγές και στις 22
συμμετέχουσες χώρες. Η Ελλάδα, με μερίδιο 1,7 δισ. ευρώ μέχρι τώρα, κατατάσσεται στην
πέμπτη θέση, σε απόλυτους όρους, μεταξύ των αποδεκτών κεφαλαίων του Πανευρωπαϊκού
Ταμείου Εγγυήσεων και στην τρίτη θέση, αναλογικά με τη συνεισφορά της χώρας στο Ταμείο.
Επιπλέον, μεταξύ των συναλλαγών περιλαμβάνεται και εγγύηση επί του πρώτου τμήματος
ζημιών (first-loss piece) συνθετικής τιτλοποίησης δανείων ΜμΕ από τη Eurobank. Πρόκειται για
μία από τις πρώτες συναλλαγές αυτού του είδους στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Ταμείου
Εγγυήσεων, θέτοντας τη Eurobank και την Ελλάδα στο επίκεντρο της διαχείρισης καινοτόμων
χρηματοδοτικών εργαλείων.


Οι συναλλαγές του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων έπονται και δρουν συμπληρωματικά με
προηγούμενες συναλλαγές που έχει υλοποιήσει ο Όμιλος ΕΤΕπ στην Ελλάδα σε απάντηση στην
κρίση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ