ALPHA BANK: Ψηλά στην ατζέντα της Στρατηγικής της η Βιώσιµη Ανάπτυξη και η Συνεισφορά στην Κοινωνία

Ο Δηµήτρης Καζάζογλου-Σκούρας, ESG Coordinator του Οµίλου, και ο Γιώργος Τερζής, Communication and Corporate Affairs Senior Manager, µιλούν στο Fortune για το πώς η τράπεζα οικοδοµεί το µέλλον βιωσιµότητάς της, υποστηρίζει τις επιχειρήσεις να πράξουν το ίδιο και στέκεται στο πλευρό της κοινωνίας µέσα από ποικίλες δράσεις.

Η Alpha Bank έχει θέσει τα θεµέλια για την πλήρη ενσωµάτωση της βιωσιµότητας στο µοντέλο λειτουργίας της, καθώς εφαρµόζει τα κριτήρια ESG στη στρατηγική, την κουλτούρα και τις καθηµερινές λειτουργίες της. Το 2022 έθεσε σε εφαρµογή το Πλαίσιο Διαχείρισης Κλιµατικού Κινδύνου και εγκαινίασε το Πλαίσιο Βιώσιµων Χρηµατοδοτήσεων, ενώ µε το νέο Στρατηγικό της Σχέδιο 2023-2025 κάνει ακόµη ένα σηµαντικό βήµα, ενσωµατώνοντας πλήρως στόχους βιωσιµότητας σε αυτό.

Όπως αναφέρει ο Δηµήτρης Καζάζογλου-Σκούρας, ESG Coordinator του Οµίλου Alpha Bank, oι τράπεζες οφείλουν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στη µετάβαση της χώρας µας σε µια βιώσιµη οικονοµία και ανάπτυξη, παρέχοντας την απαραίτητη χρηµατοδότηση για κρίσιµες επενδύσεις που µπορούν να θωρακίσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις ενάντια στους κινδύνους της κλιµατικής αλλαγής και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους µέσω της ευθυγράµµισης µε αναγνωρισµένα πρότυπα βιωσιµότητας. «Στην Alpha Bank, αποδεχόµενοι αυτή την ευθύνη, αναγνωρίσαµε την ανάγκη να θέσουµε τη στρατηγική µας για τη βιώσιµη ανάπτυξη στον πυρήνα των ευρύτερων προτεραιοτήτων του Οµίλου για την επόµενη τριετία, προκειµένου να υποστηρίξουµε µια περιβαλλοντικά βιώσιµη οικονοµία, να προαγάγουµε υγιή οικονοµική και κοινωνική πρόοδο και να διασφαλίσουµε ένα εύρωστο και διαφανές πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, προς όφελος όλων των ενδιαφεροµένων µερών µας».

Παράλληλα, η Alpha Bank πρωτοστατεί σε θέµατα κοινωνικής συνεισφοράς και µέσα από ένα συνεχώς διευρυνόµενο πλέγµα πρωτοβουλιών αναπτύσσει προγράµµατα για την Υγεία, την Εκπαίδευση, τον Πολιτισµό και το Περιβάλλον, µε στόχο την οικοδόµηση µιας πιο συµπεριληπτικής κοινωνίας.

Όπως υπογραµµίζει ο Γιώργος Τερζής, Communication and Corporate Affairs Senior Manager της Alpha Bank, οι τράπεζες οφείλουν να τηρούν τα υψηλότερα ηθικά standards ως προς τη λειτουργία τους και να βελτιώνουν συνεχώς το θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους αποτύπωµα. «Τα Προγράµµατα Εταιρικής Υπευθυνότητας ευθυγραµµίζονται µε τις σύγχρονες προσδοκίες της Κοινωνίας, καθώς καλύπτουν ανάγκες σε κρίσιµους τοµείς, όπως η Υγεία και η Παιδεία, ευαισθητοποιούν γύρω από θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και την αξία της κυκλικής οικονοµίας και ενδυναµώνουν τους πολίτες µέσω οικονοµικής εκπαίδευσης και ενσωµάτωσης. Επίσης, η Alpha Bank, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη µακρά της συµβολή στην ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της χώρας µας, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για την ισότιµη πρόσβαση στον Πολιτισµό και τις Τέχνες, στηρίζοντας και διευκολύνοντας τους συµπολίτες µας µε αναπηρίες και άλλους περιορισµούς».

Τόσο ο κ. Καζάζογλου-Σκούρας όσο και ο κ. Τερζής τονίζουν την αποφασιστικότητα της Αlpha Bank να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στη βιώσιµη ανάπτυξη και την υπεύθυνη τραπεζική, γεγονός µάλιστα που υποστηρίζεται από σαφείς δεσµεύσεις και φιλόδοξους στόχους και επιβεβαιώνεται από τις υψηλές επιδόσεις της Τράπεζας σε κορυφαίους διεθνείς δείκτες ESG και οίκους αξιολόγησης.

Τι απαντά στο Fortune Greece ο Δηµήτρης Καζάζογλου-Σκούρας. 

Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητές σας για την επόµενη τριετία που θα εδραιώσουν την Alpha Bank ως τράπεζα που διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο στη χρηµατοδότηση της «πράσινης» µετάβασης;

Με ορίζοντα το 2025, στοχεύουµε να επιταχύνουµε την πλήρη ενσωµάτωση των αρχών βιωσιµότητας στο επιχειρηµατικό και λειτουργικό µας µοντέλο, ώστε να δηµιουργήσουµε υψηλότερη αξία. Εστιάζοντας στη στήριξη των επιχειρήσεων, στοχεύουµε στη χορήγηση 3 δισ. ευρώ για βιώσιµες χρηµατοδοτήσεις έως το 2025, εκ των οποίων 1 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Επίσης, µέσω της εσωτερικής Ακαδηµίας ESG, εκπαιδεύουµε κατάλληλα το προσωπικό µας, ώστε να παρέχει τεχνογνωσία και συµβουλευτική υποστήριξη στους πελάτες µας. Αυτή η προοδευτική προσέγγιση µας επιτρέπει να διαδραµατίσουµε ηγετικό ρόλο στη χρηµατοδότηση της «πράσινης» µετάβασης.

Σε ποιους πυλώνες της στρατηγικής ESG δίνετε µεγαλύτερη έµφαση;

Κυρίαρχοι στόχοι µας είναι η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων ESG της Alpha Bank και η αναβάθµιση των αξιολογήσεών της από διεθνείς κορυφαίους φορείς, η υιοθέτηση των αρχών βιωσιµότητας σε όλες τις αποφάσεις πιστοδοτήσεων και η ανάδειξή της ως συνεργάτη επιλογής για τις επιχειρήσεις που δροµολογούν την «πράσινη» µετάβασή τους. Ειδικότερα, σε εναρµόνιση µε τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών, οι βασικές µας δεσµεύσεις και οι στόχοι ESG είναι η υποστήριξη µιας περιβαλλοντικά βιώσιµης οικονοµίας µέσα από νέες εκταµιεύσεις συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2025, µε παράλληλη δέσµευση για µηδενικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου µέχρι το 2050, η προώθηση της υγιούς ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου, συµπεριλαµβανοµένου και του περιορισµού των χρηµατοδοτήσεων σε δραστηριότητες που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ευηµερία, και, τέλος, η οικοδόµηση µιας ισχυρής και διαφανούς εταιρικής διακυβέρνησης, µε επικέντρωση στη διατήρηση της γυναικείας εκπροσώπησης στο 40% µεταξύ των µη εκτελεστικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου. Επίσης, η πλειοψηφία του Διοικητικού Συµβουλίου και των Προέδρων των Επιτροπών απαρτίζεται από ανεξάρτητα µέλη.

Είναι σηµαντικό να σηµειώσω εδώ ότι οι παραπάνω στόχοι και η στρατηγική ESG υποστηρίζονται από µετρήσιµα KPIs, που λαµβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αποδοχών και διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου.

Σε τι βαθµό έχετε προσαρµόσει το χαρτοφυλάκιό σας στους στόχους του net-zero και της Συµφωνίας του Παρισιού για την κλιµατική αλλαγή; 

Είµαστε πολύ υπερήφανοι, διότι ιδίως σε αυτό το θέµα έχουµε ήδη κάνει σηµαντικά βήµατα. Όντας η πρώτη ελληνική τράπεζα που προσυπέγραψε πρόσφατα την πρωτοβουλία των Ηνωµένων Εθνών Net Zero Banking Alliance και αναλαµβάνοντας τη δέσµευση για µηδενικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου έως το 2050 και για ευθυγράµµιση του χαρτοφυλακίου µας µε τους στόχους της Συµφωνίας του Παρισιού για την κλιµατική αλλαγή.

Για να διασφαλίσουµε την επίτευξη αυτών των στόχων, υιοθετούµε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση που περιλαµβάνει την ενεργό στήριξη των πελατών µας, στην υλοποίηση σχεδίων µετάβασης σε µοντέλα χαµηλών εκποµπών άνθρακα µέσω των απαραίτητων επενδύσεων, τη χρηµατοδότηση ΑΠΕ και άλλων υποδοµών βιωσιµότητας, καθώς και τη µείωση των δικών µας λειτουργικών εκποµπών. Η στρατηγική αυτή είναι συνυφασµένη µε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο κινήτρων που περιλαµβάνει και τη συγχρηµατοδότηση από προγράµµατα όπως αυτά του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η δέσµευσή µας για Κλιµατική Ουδετερότητα συνιστά αναπόσπαστο µέρος της συνολικής στρατηγικής µας για τη δηµιουργία µακροπρόθεσµης αξίας για τους µετόχους µας και την κοινωνία, είναι ένα απαιτητικό αλλά απαραίτητο έργο, το οποίο θα συνεχίσουµε να υπηρετούµε µε εντατικούς ρυθµούς.

Τι απαντά στο Fortune Greece ο Γιώργος Τερζής.

Κάποιες εταιρείες έχουν αντιληφθεί µετά την δοκιµασία της πανδηµίας ότι ο τοµέας της υγείας θα πρέπει να διατηρηθεί ψηλά στην επιχειρηµατική ατζέντα, πιθανόν και ως ένας ανεξάρτητος πυλώνας ισότιµος µε τα E, S και G. Ποια είναι η προσέγγιση της Alpha Bank;

Η Alpha Bank, ήδη από το 2014, δηλαδή πολύ πριν από την πανδηµία, έχει δώσει στην Υγεία την έµφαση που της αρµόζει ως ύψιστο αγαθό, δηµιουργώντας το πρόγραµµα Εταιρικής Υπευθυνότητας «Μαζί, µε στόχο την Υγεία», το οποίο υλοποιείται αδιάκοπα µέχρι σήµερα και πλέον αποτελεί µία από τις µακροβιότερες ιδιωτικές πρωτοβουλίες που απαντά σε ανάγκες της δηµόσιας υγείας. Με το πρόγραµµα αυτό, που βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνικής συνεισφοράς µας, ενισχύουµε το αίσθηµα ασφάλειας των κατοίκων αποµακρυσµένων περιοχών σε θέµατα υγείας και περίθαλψης, ενώ στρατηγικά επιλέξαµε τον πρώτο κύκλο του προγράµµατος, που ολοκληρώθηκε το 2021, να τον αφιερώσουµε σε ολόκληρη τη νησιωτική Ελλάδα, καλύπτοντας τις πραγµατικές ανάγκες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και συµβάλλοντας έτσι στην παροχή ανεµπόδιστης πρόσβασης των κατοίκων σε παροχές Υγείας, στον τόπο διαµονής τους. Από το 2022, το Πρόγραµµα επεκτάθηκε στην ηπειρωτική Ελλάδα και συνολικά, µέχρι σήµερα, 87 δοµές υγείας σε 82 νησιά και περιοχές της Θεσσαλίας ενισχύθηκαν µε 259.963 τεµάχια ιατροφαρµακευτικού εξοπλισµού, µηχανηµάτων και υγειονοµικού υλικού, ενώ σύµφωνα µε τη µελέτη που εκπόνησε ο οργανισµός HIGGS για λογαριασµό της Alpha Bank, το 2022, το «Μαζί, µε στόχο την Υγεία» δηµιούργησε πολλαπλασιαστική αξία (Social Return on Investment) ύψους 9,62, που σηµαίνει ότι για κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε στο Πρόγραµµα, η αξία που επεστράφη στην κοινωνία ανήλθε σε 9,62 ευρώ.

Σήµερα το πρόγραµµα είναι ακόµα πιο συµπεριληπτικό, µεγαλώνοντας τον κύκλο προσφοράς του µε την προσθήκη Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων και Κοινωνικών Φαρµακείων. Με την επέκταση αυτή µεγαλώνει και ο κοινωνικός του αντίκτυπος, καθώς πλέον στηρίζει περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, όπως ηλικιωµένους, ανασφάλιστους, αστέγους, ανέργους, µετανάστες, µονογονεϊκές οικογένειες, άτοµα που ζουν στα όρια της φτώχειας. Σήµερα βρισκόµαστε µία ανάσα από τους επόµενους γεωγραφικούς σταθµούς του προγράµµατος, την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, µε στόχο τις πραγµατικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη µείωση των υγειονοµικών ανισοτήτων.

Εκτός από τον τοµέα της υγείας, προωθείτε την ισότιµη πρόσβαση και στον πολιτισµό. Πώς κάνετε πράξη αξίες όπως η συµπερίληψη και η προσβασιµότητα στον πολιτισµό;

Είναι γεγονός ότι η ιστορία της Alpha Bank είναι βαθιά συνυφασµένη µε τον πολιτισµό, µε τους ανθρώπους της, όλους εµάς, να είµαστε ουσιαστικά «κληρονόµοι» και συνεχιστές µιας µεγάλης πολιτιστικής διαδροµής, που περνά κυρίως µέσα από τη δράση της Νοµισµατικής Συλλογής της και της Συλλογής Έργων Τέχνης της. Πέραν αυτών όµως, η στρατηγική µας στον τοµέα της πολιτιστικής προσφοράς θεµελιώνεται πάνω στις αξίες του Σεβασµού στη Διαφορετικότητα, της Ισότητας και της Συµπερίληψης. Έτσι, στηρίζουµε την ισότιµη πρόσβαση στον πολιτισµό χωρίς αποκλεισµούς, υιοθετώντας πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση των ατόµων µε αναπηρίες, των ηλικιωµένων συµπολιτών µας και κατοίκων αποµακρυσµένων περιοχών της χώρας, προάγοντας την άρση των ανισοτήτων για τους συµπολίτες µας, σε κάθε µας δράση και συνεργασία µε πολιτιστικούς φορείς.

Ενδεικτικά, µέσα στον προηγούµενο χρόνο, περισσότερα από 25.000 εµποδιζόµενα άτοµα επωφελήθηκαν από πρωτοβουλίες προσβασιµότητας στο 63ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, µε το οποίο η συνεργασία µας επισφραγίστηκε µέσα από την καθιέρωση του ετήσιου Βραβείου Προσβασιµότητας Alpha Bank, µε σκοπό την περαιτέρω ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης. Αντίστοιχη ήταν και προσέγγισή µας στη συνεργασία µας µε την Εθνική Λυρική Σκηνή, µέσω της οποίας, 26.000 άτοµα µε αναπηρία µπόρεσαν να παρακολουθήσουν προσβάσιµες παραστάσεις όπερας.

Τέλος, δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ και στην Έκθεση για τα 50 χρόνια της Νοµισµατικής µας Συλλογής «Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ», στο Μουσείο του Ιδρύµατος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα, η οποία φροντίσαµε να είναι πλήρως προσβάσιµη σε άτοµα µε προβλήµατα όρασης και κινητικές αναπηρίες, ενώ παράλληλα στηρίζουµε προγράµµατα του Μουσείου για την ισότιµη πρόσβαση στην τέχνη, συµπολιτών µας άνω των 65 και ατόµων µε πρώιµη άνοια.

Οι προσπάθειες αποδίδουν καρπούς

Με γνώµονα µία εµπεριστατωµένη στρατηγική για το ESG και την Εταιρική Υπευθυνότητα, η Alpha Bank υλοποιεί πρωτοβουλίες βιωσιµότητας, κάποιες εκ των οποίων παρουσίασαν παραπάνω οι κύριοι Καζάζογλου-Σκούρας και Τερζής. Είναι εµφανές ότι οι προσπάθειες της τράπεζας αποδίδουν καρπούς, καθώς οι θετικές επιδόσεις της επιβεβαιώνονται από την παρουσία της σε κορυφαίους δείκτες και τις υψηλές βαθµολογίες που αποσπά από οίκους αξιολόγησης. Πρόσφατα η Alpha Bank έλαβε κορυφαία αξιολόγηση και τη βαθµίδα «Prime Status» από τον οργανισµό ISS ESG, η οποία απονέµεται σε εταιρείες που υπερβαίνουν τις επιδόσεις αναφοράς ESG του κλάδου τους και έχει µέχρι στιγµής αποδοθεί σε ελάχιστες ελληνικές εταιρείες. Ταυτόχρονα,  η τράπεζα αναβαθµίστηκε από την Sustainalytics σε Low ESG Risk category, που τοποθετεί την Alpha Bank στο καλύτερο επίπεδο µεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Επίσης, τον Σεπτέµβριο του 2022, η Alpha Bank έλαβε βαθµολογία «Α» από την MSCI ESG Ratings, ενώ στο πλαίσιο αξιολόγησης από τον οργανισµό Carbon Disclosure Project (CDP), παρουσίασε βελτιωµένες επιδόσεις σε θέµατα περιβαλλοντικής διαφάνειας. Επιπλέον, η µετοχή της Alpha Bank συµπεριλαµβάνεται διαχρονικά στον FTSE4Good Emerging Index, ο οποίος περιλαµβάνει εισηγµένες εταιρείες σε αναδυόµενες αγορές µε θετικές οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις, καθώς και για 5η συνεχή χρονιά στον Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), που περιλαµβάνει εταιρείες που διακρίνονται για τις πολιτικές ισότητας των φύλων µεταξύ των εργαζοµένων τους και για τις δράσεις τους αναφορικά µε τη γυναικεία ενδυνάµωση.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα και περιλαμβάνει τη λίστα με τις πιο Αξιοθαύμαστες Εταιρείες στην Ελλάδα.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ