Alpha Τράπεζα Α.Ε.

 • PlusΜέλος
 • Από: 29.08.2007

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η Alpha Bank, Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου Alpha Bank, ιδρύθηκε το 1879. 
Είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα και παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας, σε τομείς όπως η λιανική τραπεζική, η τραπεζική μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, η αγορά των πιστωτικών καρτών, η διαχείριση κεφαλαίων, η επενδυτική τραπεζική, το private banking, οι χρηματιστηριακές εργασίες, το leasing και το factoring.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται και στη διεθνή τραπεζική αγορά, με παρουσία στην Αλβανία, στην Κύπρο, στη Μεγάλη Βρεταννία και στη Ρουμανία.
Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της προσφοράς της στο κοινωνικό σύνολο, υιοθετεί τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, πάντοτε σε ευθυγράμμιση με την κοινωνική προσφορά, επιχειρώντας με υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στην κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

Κοινωνική Ευθύνη

Η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται και εφαρμόζεται μέσα από το σύστημα αξιών, στόχων και δράσεων που διέπουν τη διακυβέρνηση της Τραπέζης.

Ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την Τράπεζα. Μαζί με την αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών μέσων, αποτελούν τον οδηγό κάθε συναλλαγής ή επικοινωνίας μεταξύ μας, με πελάτες, με μετόχους.

Οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι η βάση της επιτυχίας της Τραπέζης.

Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της προσφοράς της στο κοινωνικό σύνολο, μεριμνά για το ανθρώπινο δυναμικό της και το εργασιακό περιβάλλον, την προστασία της φύσεως, την κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου.

Εταιρική Διακυβέρνηση
Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα αρχών επί τη βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η ανώνυμη εταιρεία, ώστε να διαφυλάσσονται και ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την εταιρεία στα πλαίσια του εταιρικού συμφέροντος.

Η Alpha Bank υιοθέτησε και εφάρμοσε, ήδη από το 1994, τις αρχές της εταιρικής διακυβερνήσεως, επιδιώκοντας τη διαφάνεια στην επικοινωνία με τους Μετόχους της και την άμεση και συνεχή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα έχει προχωρήσει στο διαχωρισμό των καθηκόντων του Προέδρου από αυτά του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως ισχύει σε πολλές χώρες του εξωτερικού και τείνει να καθιερωθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπροσθέτως, έχει συστήσει Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμορφώσεως και έχει θεσπίσει Κώδικα Δεοντολογίας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας με σκοπό να προωθήσει τα πρότυπα που επιβάλει η σύγχρονη διακυβέρνηση των εταιρειών και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των κανόνων για τον Εσωτερικό Έλεγχο.

Κοινωνία
Ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την Τράπεζα.

Μαζί με την αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών μέσων, αποτελούν τον οδηγό κάθε συναλλαγής ή επικοινωνίας μεταξύ μας, με πελάτες, με μετόχους.

Οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι η βάση επιτυχίας της Τραπέζης.

Κοινωνική Προσφορά

Η κοινωνική προσφορά της Τραπέζης συμπληρώνει την επιχειρηματική της δράση. Μέσα από ένα ποικίλο χορηγικό πρόγραμμα η Alpha Bank μαζί με την ισχυρή δέσμευση σε συνεργασία με το Ανθρώπινο Δυναμικό της συνδράμει στις τοπικές κοινωνίες ώστε να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα αειφορίας ενώ παράλληλα επιτυγχάνει στενότερη συνεργασία με την πολιτεία, τις κανονιστικές αρχές, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, την πελατεία και τους μετόχους της.

Η συμβολή δεν είναι μόνο χρηματική, αλλά περιλαμβάνει αποστολή βιβλίων, μέσων υποδομής, εποπτικού υλικού κ.λπ. σε σχολεία, βιβλιοθήκες ή συλλόγους όλης της χώρας. Πρόκειται για πρωτοβουλίες που δεν ανακοινώνονται λεπτομερώς και μόλις ένα μικρό μέρος τους περιλαμβάνεται στον ετήσιο Κοινωνικό Απολογισμό της Τραπέζης.

Επίσης κάθε έτος η Τράπεζα προβαίνει στην αγορά ενός αρκετά μεγάλου αριθμού βιβλίων, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται σε διάφορες βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα για τον εμπλουτισμό τους.

Η ονομαστική παράθεση των φορέων που λαμβάνουν ενίσχυση από την Τράπεζα, λόγω του μεγάλου αριθμού τους, δεν είναι δυνατόν να γίνει εδώ, μπορούν όμως ορισμένοι από αυτούς να παρουσιασθούν ομαδοποιημένοι σε έξι μεγάλες ενότητες:

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τη μόρφωση
 • Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.
 • Νοσοκομεία, Ιατρικές Οργανώσεις και εν γένει φορείς που σχετίζονται με την Περίθαλψη και την Υγεία.
 • Πολιτιστικοί φορείς και ιδρύματα, καθώς και Αθλητικοί φορείς.
 • Εκκλησία και Εκκλησιαστικές Οργανώσεις.
 • Διάφορες άλλες περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω ομάδες.

Ημέρα Εθελοντισμού Alpha Bank

23 Μαΐου, Hμέρα Εθελοντισμού Ομίλου Αlpha Βank

7 χώρες, 37 παράλληλες δράσεις, 1.639 εθελοντές μαζί, κάνουν το όραμα πράξη!

Με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού του Ομίλου σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα και στο πλαίσιο της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Alpha Bank, ορίσθηκε εφεξής η τελευταία Κυριακή του Μαΐου εκάστου έτους  ως «ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK».

Την 23 Μαΐου 2009, εθελοντικές ομάδες που απαρτίζονταν από μέλη του Προσωπικού και τις οικογένειές τους υλοποίησαν δράσεις κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρος στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη Σερβία, στην Αλβανία, στη Βουλγαρία και στην Π.Γ.Δ.Μ. προάγοντας με αυτόν τον τρόπο την ομαδικότητα και τη συνεργασία.

Η Alpha Bank πάντα ευαισθητοποιημένη στα μεγάλα κοινωνικά θέματα έχει αναπτύξει μια σειρά πρωτοβουλιών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Οι ενέργειες αυτές είναι συμβατές με τους διεθνείς κανόνες και πρακτικές. Η Τράπεζα θέτει μετρήσιμους στόχους, η πορεία υλοποιήσεως των οποίων παρακολουθείται συστηματικά κατά την διάρκεια του έτους.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Alpha Bank αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται άμεσα από την βιωσιμότητα του οικοσυστήματος. Αναγνωρίζει την ευθύνη που έχει να συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Επίσης, δεσμεύεται για την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων συνεπειών από τη λειτουργία της στο περιβάλλον. Τούτο, θα επιτευχθεί με τη διατύπωση συγκεκριμένων κανόνων και την εφαρμογή τους σε όλες τις θυγατρικές εταιρίες. Η Alpha Bank σκοπεύει να ακολουθήσει μία σαφή και ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες των Μετόχων της. Οι αρχές που διέπουν την περιβαλλοντική πολιτική της Τραπέζης είναι οι εξής:

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Επιδίωξή μας είναι η μείωση της καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και πετρελαίου θερμάνσεως και η περαιτέρω προώθηση της ιδέας της ανακυκλώσεως χαρτιού, πλαστικού και άλλων υλικών, στην Τράπεζα με βάση τους στόχους που θέτονται.

Χώροι Γραφείων

Σε περιπτώσεις ενοικιάσεως ή αγοράς κτηρίου, δίδεται προτεραιότητα σε κτήρια τα οποία πληρούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα κριτήρια της Τραπέζης για εξοικονόμηση ενέργειας.

Τήρηση Περιβαλλοντικών Αρχών από Προμηθευτές

Κατά την κατακύρωση συμβολαίων σε προμηθευτές λαμβάνεται υπόψη και κατά πόσον οι εργασίες τους πληρούν κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας.

Ενημέρωση Εργαζομένων

Το Προσωπικό ενημερώνεται για τα περιβαλλοντικά θέματα που απασχολούν την Τράπεζα, με σκοπό την ενίσχυση της οικολογικής του συνειδήσεως.

Εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Η Διεύθυνση Περιουσίας είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής θέτοντας στόχους στους τομείς δράσεων τους οποίους παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά υπό την καθοδήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Τήρηση Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεως διασφαλίζει την τήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων

Δεσμευόμεθα να δημοσιεύουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής μας δράσεως.


Διάλογος με Κοινωνικούς Εταίρους

Δεσμευόμεθα να συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο για περιβαλλοντικά θέματα με τους εργαζομένους, τους μετόχους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και την πολιτεία.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Η Alpha Bank δραστηριοποιείται ενεργά στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος θέτοντας στόχους που εμπίπτουν στην λειτουργία της σύμφωνα με την πολιτική που εφαρμόζει. Οι σημαντικότεροι τομείς οι οποίοι επηρεάζονται και στους οποίους εφαρμόζονται συστήματα μετρήσεως και καταγραφής είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις και ανακαινίσεις, η κατανάλωση νερού, πετρελαίου θερμάνσεως και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης η ανακύκλωση υλικών και η απόσυρση ρυπογόνων υλικών.

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχειρίσεως που εφαρμόζουμε και οι τομείς που δραστηριοποιούμεθα για την άσκηση της πολιτικής μας για το περιβάλλον περιλαμβάνει:

 • Εξοικονόμηση Ενέργειας

Επιδιώκεται η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθεσίμων υλικών, η συστηματική παρακολούθηση και μείωση, κατά το δυνατόν, της καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και πετρελαίου, η σταδιακή υποκατάσταση του πετρελαίου θερμάνσεως με φυσικό αέριο, η εξοικονόμηση καυσίμων, η ορθή διαχείριση των αποβλήτων (ανακύκλωση ή απόσυρση), σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους στόχους που τίθενται. Σε όλα τα νέα κτήρια αλλά και κατά την ανακαίνιση των παλαιών λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αξιοποιείται ο φυσικός φωτισμός και να εξοικονομείται ενέργεια. Σε ορισμένα κτήρια έχουν κατασκευασθεί αντλητικά συστήματα και μονάδες αποσκληρύνσεως για την άντληση και χρησιμοποίηση, μετά από επεξεργασία, των υπόγειων διαθέσιμων υδάτων. Ακόμη, τοποθετήθηκε πιλοτικά σε ένα κτήριο της Τραπέζης ηλεκτρονική διάταξη για την εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων στο συγκεκριμένο κτήριο θα εξαρτηθεί το αν θα προχωρήσει η εγκατάσταση της διατάξεως σε όλο το Δίκτυο της Τραπέζης.

 • Περιορισμός άσκοπης χρήσεως χαρτιού

Η Τράπεζα, κατά πάγια πολιτική, επενδύει σε ηλεκτρονικά συστήματα και τροποποιεί τις διαδικασίες αξιοποιώντας την ηλεκτρονική επικοινωνία, τόσο εντός όσο και εκτός αυτής, με σκοπό τον περιορισμό στο ελάχιστο δυνατόν του χάρτινου αρχείου. Η κατανάλωση χαρτιού ανά εργαζόμενο γίνεται σύμφωνα με τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες, ενώ για τις Μονάδες ορίζεται σε ετήσια βάση το ύψος της δαπάνης για την προμήθεια χαρτιού. Για το στέγνωμα των χεριών χρησιμοποιούνται χάρτινες χειροπετσέτες, κατασκευασμένες χωρίς λευκαντικά και 100% ανακυκλώσιμες. Το άχρηστο χαρτί περισυλλέγεται με σκοπό την ανακύκλωση.

 • Χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, ανακύκλωση και διαχείριση ρυπογόνων υλικών

Αποφεύγεται η χρήση πλαστικού στις συσκευασίες των αποθηκών και για τη διακίνηση υλικών. Μέσω πιστοποιημένων εταιριών έχουν αποσυρθεί οι μετασχηματιστές μέσης τάσεως με μονωτικό έλαιο τύπου Clofen (PCBs), που υπήρχαν σε ορισμένα κτήρια και έχουν ληφθεί τα ανάλογα πιστοποιητικά εξαλείψεως μετά την ασφαλή θερμοκαταστροφή τους σε χώρα του εξωτερικού. Επίσης, η απόσυρση των συσσωρευτών ρεύματος (UPS, Η/Ζ, συναγερμού κ.λπ.) γίνεται μέσω πιστοποιημένων εταιριών σε μία προσπάθεια ανακυκλώσεως των καταναλωτικών μπαταριών, σύμφωνα με την περιβαλλοντική κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Η Τράπεζα προμηθεύεται κλιματιστικά μηχανήματα με οικολογικό ψυκτικό υγρό R407 και φιάλες κατασβέσεως με FM200, υλικά που έχουν κριθεί φιλικά προς το περιβάλλον και ακίνδυνα για τον άνθρωπο.

 • Προμηθευτές

Οι εταιρίες από τις οποίες προμηθεύεται είδη καθαρισμού η Τράπεζα, όσο και τα συνεργεία καθαρισμού με τα οποία συνεργάζεται, δεσμεύονται συμβατικά να προμηθεύουν ή/και να χρησιμοποιούν υλικά εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Παράλληλα, δίδεται έμφαση και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών κριτηρίων και σε άλλους τομείς για την περαιτέρω προώθηση της περιβαλλοντικής συνειδήσεως σε συνεργάτες, προμηθευτές και την κοινωνία εν γένει.

 • Κτήρια

Οι εργασιακοί χώροι μελετώνται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι άριστες κατά το δυνατόν συνθήκες εργασίας για το Προσωπικό και την πελατεία, ενώ τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ή τη συντήρησή τους, είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Κάθε 15 με 20 χρόνια πραγματοποιείται πλήρης ανακαίνιση των Καταστημάτων παρέχοντας τη δυνατότητα να υπάρχουν πάντοτε εγκατεστημένα τα πλέον σύγχρονα συστήματα και υποδομές. Ακόμη, η Τράπεζα, σεβόμενη την αρχιτεκτονική κληρονομιά δίδει μεγάλη βαρύτητα στη διατήρηση του τοπικού χαρακτήρα κατά την κατασκευή και ανακαίνιση των Καταστημάτων της, χρησιμοποιώντας πάντα σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο κτήριο επί της Λεωφόρου Αθηνών 103, συνολικής επιφανείας 20.000τμ έχει χαρακτηρισθεί βιοκλιματικό σύμφωνα με τη μελέτη του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός στοχεύει στη βέλτιστη χρήση του ηλιακού φωτός και του προσπιπτόμενου ανέμου, λαμβάνοντας υπόψη τον προσανατολισμό του κτηρίου. Κατάλληλα ανοίγματα και ανεμιστήρες ρυθμίζουν την διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας και του αέρα αντίστοιχα, επιτυγχάνοντας ανάλογα τη θέρμανση ή τον τεχνητό δροσισμό των εσωτερικών χώρων του κτηρίου. Τα συστήματα ήπιας μορφής ενέργειας αφορούν κυρίως στην εκμετάλλευση της προς απόρριψη ενέργειας με χρήση εναλλακτών ενέργειας και στα συστήματα αυτόματης παρακολούθησης και ρύθμισης κλιματικών παραγόντων του κτηρίου (Building Management System).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η Alpha Bank πάντα ευαισθητοποιημένη σε θέματα περιβάλλοντος έχει αναπτύξει μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο την προστασία του. Παράλληλα ενισχύει και αναπτύσσει προγράμματα σε συνεργασία με ειδικούς φορείς. Ενδεικτικά παρουσιάζονται αναλυτικότερα κατωτέρω. Μαζί το περιβάλλον είναι ζωή!

Φιλοδασική Ένωση Αθηνών

Η Τράπεζα πάντοτε συνεπής στην πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε θέματα περιβάλλοντος και εθελοντισμού, προέβη σε ετήσια συνεργασία με τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση ”Φιλοδασική Ένωση Αθηνών” στο πλαίσιο της οποίας ανέλαβε και Χορηγός του Αισθητικού Πάρκου της Καισαριανής.

Σε αυτό το πλαίσιο, σας ανακοινώνουμε ότι, για το έτος 2010 έχουν προγραμματισθεί οι κατωτέρω εθελοντικές εκδηλώσεις:

 •  Αναδάσωση στις καμένες εκτάσεις του Αισθητικού Δάσους στον Υμηττό κατά τον μήνα Μάρτιο 2010.
 •  Καθαρισμός δασικών δρόμων και μονοπατιών, την 30 Μαΐου 2010 – Ημέρα Εθελοντισμού Alpha Bank.
 •  Αναδάσωση στις καμένες εκτάσεις του Αισθητικού Δάσους στον Υμηττό κατά τον μήνα Νοέμβριο 2010.
 •  Διοργάνωση περιπάτων και επισκέψεων του Προσωπικού της Τραπέζης στο Αισθητικό Πάρκο του Υμηττού, καθόλη τη διάρκεια του έτους 2010.

Δενδροφύτευση

 • Την Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εθελοντική εκδήλωση δενδροφυτεύσεως στην περιοχή Κουταλάδες στον Υμηττό. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.
 • Την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εθελοντική εκδήλωση Δενδροφυτεύσεως στην περιοχή Κουταλάδες στον Υμηττό. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.
 • Την Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εθελοντική εκδήλωση Δενδροφυτεύσεως και καθαρισμού στην περιοχή της Νέας Πεντέλης με τη συμμετοχή του Προσωπικού της Τραπέζης και μελών των οικογενειών τους. Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου.
 • Την Κυριακή, 16 Μαρτίου 2008, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκδήλωση Δενδροφυτεύσεως στον οικισμό της Καλλιτεχνούπολης, με τη συμμετοχή εθελοντών από το Προσωπικό της Τραπέζης.

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση Χαρτιού

Στο πλαίσιο της πολιτικής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τραπέζης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και σε συνέχεια των ενεργειών ευαισθητοποιήσεως του Προσωπικού στον τομέα της ανακυκλώσεως υλικών, η Αlpha Bank συνεργάσθηκε με την εταιρία “Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανακύκλωσης”, για την τοποθέτηση κάδων ανακυκλώσεως χαρτιού. Οι εν λόγω κάδοι είναι κατασκευασμένοι από ανακυκλωμένο χαρτί, φέρουν εσωτερικώς λινή σακούλα, η οποία, όταν γεμίζει, θα αντικαθίσταται με νέα, έχουν χωρητικότητα 240 λίτρων έκαστος και φέρουν εξωτερικά λογότυπο της Τραπέζης και σχετικό περιβαλλοντικό μήνυμα.

Ανακύκλωση Μπαταριών

Στο πλαίσιο της πολιτικής της Τραπέζης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και σε συνέχεια των ενεργειών ευαισθητοποιήσεως του Προσωπικού και των πελατών στον τομέα της ανακυκλώσεως υλικών, η Αlpha Bank για πρώτη φορά, σε συνεργασία με την εταιρία ΑΦΗΣ, τοποθέτησε από τον Φεβρουάριο 2008 κάδους ανακυκλώσεως μπαταριών σε όλα τα Καταστήματα και τις Κεντρικές Υπηρεσίες της, πανελλαδικά.


Ανακύκλωση Συσκευών
Η Alpha Bank, αντιμετωπίζοντας τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ευαισθησίας, άρχισε τη συνεργασία με το πρώτο και μοναδικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στην Ελλάδα, την εταιρία “Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.”. Στο εξής, η Τράπεζα θα αποστέλλει εκεί τον παλαιό ή κατεστραμμένο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.λπ., ο οποίος θα ανακυκλώνεται και συνεπώς θα αξιοποιείται.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης
Η Alpha Bank, θεωρώντας το ενδιαφέρον για το περιβάλλον πρωταρχική εκδήλωση πολιτισμού, ανέλαβε πρώτη τη Χορηγία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Πειραιώς.

Για τη λειτουργία του εν λόγω συστήματος, δημιουργήθηκαν Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανακύκλωσης σε τέσσερα κεντρικά σημεία του Δήμου Αθηναίων (Πλατεία Συντάγματος, Πλατεία Κοραή, Πλατεία Φωκίωνος Νέγρη, Υμηττού και Χρεμωνίδου) και σε ένα σημείο του Δήμου Πειραιά (Πλατεία Κοραή), όπου οι καταναλωτές επιστρέφουν τις άδειες μεταλλικές, πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες, καθώς και κινητά τηλέφωνα, μπαταρίες και χαρτί. Για τη συμμετοχή τους σε αυτή την ενέργεια, λαμβάνουν εκπτωτικά κουπόνια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για αγορές τους από διάφορα συνεργαζόμενα καταστήματα. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να δωρίζουν την αξία της εκπτώσεως υπέρ κοινωνικού σκοπού.

Προκειμένου να προωθήσει περαιτέρω την ιδέα της ανακύκλωσης, η Alpha Bank σε συνεργασία με την εταιρία ΤΕΧΑΝ, προέβη στη δημιουργία ενός Κινητού Ολοκληρωμένου Κέντρου ανταποδοτικής ανακύκλωσης το οποίο περιόδευσε για δύο χρόνια ανά την Ελλάδα, και συγκεκριμένα στη Νέα Μάκρη, στο Ξυλόκαστρο, στις παιδικές κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα καθώς και στη Μυτιλήνη.

Η Alpha Bank, στο πλαίσιο των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2007, που διοργανώνονται για τρίτη συνεχή χρονιά από την εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ecocity, βραβεύθηκε με το Βραβείο Χορηγίας Περιβαλλοντικού Έργου για τη χορηγία του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στο Δήμο Αθηναίων.

Περιβαλλοντικά οφέλη

Πρόγραμμα Eξοικονομήσεως Νερού – Watersave

Στο πλαίσιο αναπτύξεως οικολογικής συνειδήσεως, κυρίως των νέων, η Αlpha Bank ανέλαβε να υποστηρίξει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για σχολεία με τίτλο: Εξοικονόμηση Νερού – Watersave, σε συνεργασία με το Δίκτυο Μεσόγειος-SOS, προκειμένου να γίνει αντιληπτό ότι η ενεργός συμμετοχή και η ευαισθητοποίηση στην προσπάθεια εξοικονομήσεως αυτού του πολύτιμου αγαθού είναι υποχρέωση όλων μας.

Πρόγραμμα «Φύση Χωρίς Σκουπίδια»
Καθαρή φύση σημαίνει ποιότητα ζωής. Η Alpha Bank θεωρεί ότι είναι υποχρέωσή της να προασπίζει το δικαίωμα του συνόλου για διαβίωση σε μία ανθρώπινη πόλη ή χωριό, όπου ο πολίτης σέβεται το περιβάλλον και δρα με γνώμονα το κοινό συμφέρον.

Για αυτό στηρίζει το Πρόγραμμα “Φύση Χωρίς Σκουπίδια” της Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, καλώντας όλους τους νέους ανθρώπους να αναλάβουν πρωτοβουλία και ενεργό δράση για την προστασία της ελληνικής φύσης από τα σκουπίδια, ώστε να εξακολουθήσει να είναι πηγή εμπνεύσεως για την ανάπτυξη του πολιτισμού μας. Για τον σκοπό αυτό, σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα δημιουργούνται ομάδες εθελοντών από μαθητές και μαθήτριες, προσκόπους και ευαισθητοποιημένους ενήλικες.

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και η Alpha Bank, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ευαισθησίας σε ζητήματα περιβάλλοντος και στόχο τους την εξασφάλιση ενός κόσμου πιο καθαρού και φιλόξενου, συνεχίζουν για έκτη χρονιά τη συνεργασία τους στο πρόγραμμα ”Φύση χωρίς Σκουπίδια” του Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαιδεύσεως.

Την Κυριακή, 25 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκε τελετή βραβεύσεως των σχολείων που επελέγησαν από όλη την Ελλάδα για τις ενέργειές τους κατά τα σχολικά έτη 2007-2008 και 2008-2009. Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε η σύνδεση/υποστήριξη ελληνικών σχολείων με 2 σχολεία της Ναμίμπια, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο ”Άλλοι πετούν, άλλοι πεινούν” του Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαιδεύσεως.

Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες»
Η Ελλάδα περιβάλλεται από πανέμορφες ακτές και καταγάλανες θάλασσες. Η ζωή μας είναι συνδεδεμένη με αυτές. Η Alpha Bank, δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθησία της και σε αυτόν τον τομέα, υποστηρίζει τη διαφύλαξη και την αξιοποίηση των ακτών και της θαλάσσης, προκειμένου να είναι χώροι ασφαλείς και να μπορούν να τους απολαμβάνουν όλοι. Για τον λόγο αυτόν, στηρίζει ως Χορηγός το διεθνές Πρόγραμμα “Γαλάζιες Σημαίες” που διαχειρίζεται στην Ελλάδα η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, για εννέα συνεχόμενα έτη. Οι “Γαλάζιες Σημαίες” είναι ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποιήσεως και προστασίας που διεξάγεται κάθε έτος. Πραγματοποιείται σε διεθνές επίπεδο, σε περισσότερες από 40 χώρες στην Ευρώπη και άλλα σημεία του πλανήτη μας, από το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Στόχος του Προγράμματος είναι να μεριμνά για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και για την καλύτερη οργάνωση των ακτών, κάνοντάς τις ασφαλέστερες για κολύμπι. Προϋπόθεση για να κερδίσει μία ακτή τη “Γαλάζια Σημαία” είναι να πληροί 29 αυστηρά κριτήρια που έχουν σχέση με την καθαριότητα, την οργάνωση των ακτών και των θαλασσών, την ασφάλεια όσων τις επισκέπτονται καθώς επίσης και τον βαθμό ευαισθητοποιήσεως των πολιτών γύρω από περιβαλλοντικά θέματα.

H Alpha Bank, στο πλαίσιο των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2006, που διοργανώνονται για δεύτερη συνεχή χρονιά από την εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ecocity, βραβεύθηκε με το Βραβείο Χορηγίας Περιβαλλοντικού Έργου για τη χορηγία του Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες”.

Πρόγραμμα Ecomobility
Η Alpha Bank υποστήριξε το 2007 το Πρόγραμμα Ecomobility-Οικολογική Μετακίνηση που διοργανώνει η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρoς Ecocity. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, βασίζεται στην αυτενέργεια των μαθητών, από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ερευνήσουν και να δράσουν, εθελοντικά, προτείνοντας λύσεις οικολογικών μετακινήσεων στις πόλεις τους, παρουσιάζοντας τις προτάσεις τους σε Δήμους, Επιστήμονες, ΜΜ, Τοπικούς Φορείς, αλλα και στους γονείς και πολίτες των πόλεων όπου διεξάγεται το πρόγραμμα.

< BACK

ΝΕΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ