Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

 • PlusΜέλος
 • Από: 01.11.2016

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η Ελληνικός Χρυσός είναι μια μεταλλευτική εταιρεία χρυσού, αργύρου, μολύβδου και ψευδαργύρου, με έδρα την Αθήνα. Από το 2004 μέχρι και σήμερα αναπτύσσει και λειτουργεί με υπευθυνότητα, ασφάλεια και υπό τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, τα οποία αποτελούνται από τρία μεταλλευτικά έργα: Μεταλλείο Στρατωνίου-Μαύρων Πετρών, Μεταλλείο Ολυμπιάδας, Έργο Σκουριών. 
 
Συνεχίζοντας μία μεταλλευτική ιστορία 25 αιώνων, η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας δίνοντας ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και συμβάλλοντας στην ευημερία της τοπικής κοινωνίας με επενδύσεις που ξεπερνούν το $1 δισ., απασχόληση περίπου 2.000 εργαζόμενων, ενεργή στήριξη των τοπικών προμηθευτών και σημαντικές επενδύσεις σε πρωτοβουλίες και έργα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας. 
 
Από το 2012, λειτουργεί ως θυγατρική της Eldorado Gold Corporation, μία καναδική μεταλλευτική εταιρεία με 25 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων ανά τον κόσμο.

Η περιβαλλοντική μας πολιτική
 
H προστασία του περιβάλλοντος, παράλληλα με την ευημερία της κοινωνίας, αποτελεί δομικό στοιχείο της φιλοσοφίας της Ελληνικός Χρυσός για την κατασκευή και λειτουργία των Μεταλλευτικών – Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας
 
Με γνώμονα αυτό, η Διοίκηση της Ελληνικός Χρυσός πιστεύει και δεσμεύεται αφ’ ενός μεν για την συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης της τρέχουσας παραγωγικής δραστηριότητας και την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για την κατασκευή και λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων, με συνθήκες πλήρως εναρμονισμένες με τις κανονιστικές απαιτήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αφετέρου δε για την κατά προτεραιότητα απομάκρυνση, καθαρισμό και αποκατάσταση όλων των παλαιών και μη λειτουργικών χώρων από την μακρόχρονη προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα με στόχο τη περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής δραστηριοποίησής της.
 
Δεν θέλουμε να λειτουργήσουμε ως απλοί διαχειριστές ενός σημαντικού ορυκτού πλούτου, αλλά να πρωτοπορούμε στην αξιοποίησή του σε συνεργασία και προς όφελος των κοινωνικών μας εταίρων. 
 
 
Περιβαλλοντική Πολιτική
 
Ειδικά, η Περιβαλλοντική Πολιτική της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. εστιάζεται:
 
 • Στην ενημέρωση, εκπαίδευση, κατανόηση, ενεργοποίηση και ουσιαστική συμμετοχή όλων των εργαζόμενων σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.
 • Στην διάθεση κατάλληλων συστημάτων πρόληψης, συνεχούς παρακολούθησης και αντιμετώπισης των μεταβλητών της παραγωγής και του περιβάλλοντος τόσο εντός όσο και στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων.
 • Στην ενθάρρυνση της έρευνας για νέες τεχνολογίες ορθολογικής αξιοποίησης των φυσικών πόρων, επαναξιοποίησης των αποβλήτων και αποτελεσματικής αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
 • Στην άμεση και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση των υπηρεσιών, των πολιτών και των φορέων για την ποιότητα του περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο.
 • Στη διαφύλαξη της συνοχής της περιβαλλοντικής πολιτικής της σε κάθε συνεργασία.
 • Στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, η δική μας μόνο προσπάθεια δεν αρκεί. Είναι απαραίτητη η προσπάθεια και η συμβολή όλων. Και κυρίως αναγκαία.
 
 
Επενδύσεις για το περιβάλλον
 
Η προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί δομικό στοιχείο στον σχεδιασμό, στη δραστηριότητά μας και στη δουλειά μας
 
Όλοι μας και ο καθένας ξεχωριστά, φροντίζουμε από τη θέση μας το περιβάλλον και επενδύουμε στην προστασία του με πράξεις.
 
Δείγμα γραφής η επιλογή μας να καθαρίσουμε την Ολυμπιάδα πριν καν ξεκινήσει το επενδυτικό μας πλάνο. Η επιλογή μας να λύσουμε το ζήτημα των όξινων νερών και να σχεδιάσουμε το έργο των Σκουριών, βάζοντας πρώτα στο τραπέζι τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση στο περιβάλλον.
 
 
Φροντίζουμε το περιβάλλον επενδύοντας σε:
 • Βασικές αρχές περιβαλλοντικής προστασίας
 • Περιβαλλοντικά απόλυτα συμβατές μεθόδους εξόρυξης και κατεργασίας μεταλλευμάτων
 • Πρωτοποριακή τεχνολογία
 
Έργο μας η προστασία του περιβάλλοντος με:
 
1. Υιοθέτηση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών στη διαχείριση των νερών μεταλλείου:
 
 • με την περιμετρική προαποστράγγιση του μεταλλείου Σκουριών και επανεισπίεση του καθαρού αυτού νερού στον υδροφόρο ορίζοντα κατάντι των εγκαταστάσεων
 • με διάνοιξη της νέας στοάς σύνδεσης Μαντέμ Λάκκου – Ολυμπιάδας με προστεγάνωση
 • με τη νέα μονάδα νερού στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου
 • με την πλήρη ανακύκλωση του νερού στις μονάδες κατεργασίας μεταλλεύματος
2. Κατά βάση υπόγεια εκμετάλλευση με τη μέθοδο της λιθογόμωσης
 
3. Μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των στερεών καταλοίπων
 
4. Πρόγραμμα αναδάσωσης
 
5. Εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων και μεταλλείων
 
6. Αποκατάσταση τοπίου και διευθέτηση ρεμάτων 
 
 
Σχεδιάζουμε με βάση το περιβάλλον
 
Το επενδυτικό μας σχέδιο, προβλέπει μια ενιαία επένδυση, με επεμβάσεις ανάπτυξης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις και νέα κοιτάσματα και την πλήρη αποκατάσταση όλων των παλιών χώρων απόθεσης μεταλλευτικών υλικών στην ευρύτερη περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας.
 
Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός ΑΕ.
 
 
Οι εγγυήσεις μας
 
 •  Oι άνθρωποι μας. Όλοι ζούμε εδώ, στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής. Εργαζόμαστε για το περιβάλλον και είναι δέσμευση μας, να το παραδώσουμε καλύτερο στα παιδιά μας
 •  To έργο μας. Αποδείξαμε ήδη τι σημαίνει περιβαλλοντικός σχεδιασμός και ανάπτυξη με βάση το περιβάλλον
 •  Οι μελέτες μας και οι εγκριτικές αποφάσεις, βάσει των αυστηρότερων κανονισμών και προδιαγραφών
 •  Ο σχεδιασμός μας που έγινε με βάση το περιβάλλον. Δείγμα γραφής η αποκατάσταση ολόκληρης της επιφάνειας της Ολυμπιάδας από όλες τις αποθέσεις των προηγούμενων εκμεταλλεύσεων, πριν καν ξεκινήσει η υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδίου  
 •  Οι αξίες και οι αρχές που διέπουν τη δραστηριότητά μας, στο σύνολό της. Απόδειξη οι αρχές της παράλληλης αποκατάστασης και της μικρότερης δυνατής κατάληψης επιφάνειας,  που καθορίζουν το έργο των Σκουριών
 • Σύμφωνα με την αρχή της περιβαλλοντικής ευθύνης έχει κατατεθεί εγγυητική επιστολή ύψους 50 εκ. ευρώ, ως ασφαλιστική κάλυψη για την τήρηση όλων των περιβαλλοντικών όρων

< BACK

ΝΕΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ