English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Μέλος: Gold
Από: 24.03.2016

Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση 1Α, CY - 1519, P.O. Box 22281 Λευκωσία, Κύπρος
RSS

Εταιρικό προφίλ

Η Εταιρεία μας

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού ιδρύθηκε το 1963 και η μονάδα παραγωγής κατέστη πλήρως λειτουργική το 1967. Αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα της εγγύτητας με τη θάλασσα, η εταιρεία κατασκεύασε το λιμάνι του Βασιλικού, το οποίο από το 1984 λειτουργεί αδιαλείπτως, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό στην εταιρεία τη δυνατότητα καλύτερης εξυπηρέτησης της διεθνούς της πελατείας, διευκολύνοντας εκτός αυτού και τις εισαγωγές της πρώτων υλών. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου από το 1996.

Όραμά μας

Όραμά μας είναι να ξεχωρίσουμε ως μια επιτυχημένη εταιρεία βασισμένη σε αρχές που στο επίκεντρο τους συμπεριλαμβάνουν το Σεβασμό και τη Συνεισφορά.

Αποστολή μας

Η ποιότητα βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας και με αυτόν τον τρόπο η αντιμετώπιση των προκλήσεων συνεχούς και καινοτομικής ανάπτυξης αποτελεί μέρος της καθημερινής επαγγελματικής ενασχόλησής μας. Η δέσμευση που έχουμε αναλάβει για σεβασμό του περιβάλλοντος, για την υποστήριξη των ανθρώπων μας και των τοπικών κοινωνιών θα χαρακτηρίζεται από τη διαφάνεια και την ξεκάθαρα αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα των πρακτικών μας.

Αξίες

Πέντε αξίες βρίσκονται στην καρδιά της επιχειρηματικής λειτουργίας της Εταιρείας κατά την επιδίωξη των στόχων της. Οι αξίες αυτές δεν ορίζουν μόνο την Εταιρεία και την επιχειρηματική της δραστηριότητα, αλλά κατευθύνουν και τις καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων της: 

1. Άνθρωπος
Σεβασμός στην ανθρώπινη οντότητα γύρω από την οποία ο οργανισμός αναπτύσσεται και επιβιώνει.

2. Ακεραιότητα
Παραμένουμε ειλικρινείς και τίμιοι σε όλες τις ενέργειές μας.

3. Ασφάλεια & Υγεία
Ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η ευημερία των ανθρώπων βρίσκεται υπεράνω όλων.

4. Περιβάλλον
Η προστασία του Περιβάλλοντος σε όλες τις φάσεις των εργασιών μας αποτελεί προτεραιότητα.

5. Ποιότητα
Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες των πελατών μας, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα πρότυπα, χωρίς να κάνουμε κανένα συμβιβασμό.

Η στρατηγική της Εταιρείας μας είναι, η συνεχής ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση κουλτούρας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Ευαισθητοποίησης και Σεβασμού προς το Περιβάλλον και τον Άνθρωπο. Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η συνεχής έρευνα και μελέτη νέων τεχνολογιών ως προς τη βελτίωση των προϊόντων μας.

Στο πλαίσιο τεχνολογικής αναβάθμισης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί στην παραγωγική διαδικασία, νέα συστήματα αυτοματισμού, υλοποιώντας διαδικασίες προληπτικής συντήρησης, οι οποίες μεγιστοποιούν το συντελεστή χρησιμοποίησης των μονάδων παραγωγής. 

Αειφόρος Ανάπτυξη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος λειτουργίας της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού. Έχει τη βάση της στη νοοτροπία που διέπει την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και στις πρωτοβουλίες που αποβλέπουν σε αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης, του πολιτιστικού επιπέδου και της προστασίας του περιβάλλοντος. Στη Τσιμεντοποιία Βασιλικού μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα, σύμφωνα με το οποίο διεκπεραιώνουμε τις δραστηριότητές μας ακολουθώντας τον κώδικα δεοντολογίας και έναν κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο δράσης. Η Αειφορία αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με όλους τους ενδιαφερόμενους: πελάτες, μετόχους, συνεργάτες, καθώς και τοπικές και άλλες κοινότητες. Με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση και εναρμόνιση των ενεργειών μας με τις εταιρικές αξίες και αρχές, έχουμε καθιερώσει διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να κατανοήσουμε τη σημασία που αποδίδουν σε διάφορα θέματα και αφορούν τη δραστηριότητα της Εταιρείας.