EY: Η διαχείριση της ευέλικτης εργασίας αποτελεί πρόκληση για τους εργοδότες παγκοσμίως

Η μεγάλη πλειοψηφία των εργοδοτών παγκοσμίως δεν έχουν ακόμη επικοινωνήσει τα σχέδια τους για τον μετά-COVID-19 εργασιακό χώρο, προκαλώντας μία πιθανή διάσταση με τους εργαζόμενους εκείνους που αποζητούν νέους, πιο ευέλικτους τρόπους εργασίας, σύμφωνα με την έρευνα EY Work Reimagined Employer Survey 2021.

Η έρευνα σκιαγράφησε τις απόψεις περισσότερων από 1.000 επιχειρηματικών ηγετών από εννέα χώρες και 25 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας στον εργασιακό χώρο, συμπεριλαμβανομένων και των αντιλήψεών τους για τους κινδύνους, αλλά και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την υβριδική εργασία. Στη συνέχεια, τα ευρήματα συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα της παλαιότερης έρευνας της EY, EY Work Reimagined Employee Survey 2021.

Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι το 79% των εργοδοτών σχεδιάζουν να προβούν σε μετριοπαθείς έως εκτεταμένες αλλαγές, ώστε να επιτρέψουν σε μεγαλύτερο ποσοστό υβριδική εργασία, κάτι που αντανακλά τις απόψεις του 90% των εργαζόμενων, οι οποίοι δήλωναν ότι επιθυμούν ευελιξία στο πότε και από πού εργάζονται. Παρόλα αυτά, μόλις το 40% των επιχειρήσεων έχουν επικοινωνήσει αυτά τα σχέδια, αυξάνοντας τις πιθανότητες για τη δημιουργία χάσματος με τους εργαζόμενους, σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η ευελιξία, η εταιρική κουλτούρα και η παραγωγικότητα.

Το υπόλοιπο ποσοστό των εργοδοτών που συμμετείχαν στην έρευνα, είτε βρίσκονται ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού, είτε περιμένουν να επικοινωνήσουν τις όποιες αποφάσεις τους σχετικά με τους νέους τρόπους εργασίας, οι οποίες εν μέρει θα απαντούν και στο στάδιο που βρίσκεται η πανδημία του COVID-19 σε διαφορετικές χώρες ανά τον κόσμο.

Παρά τη συντριπτική αποδοχή της σημασίας της ευέλικτης εργασίας, η έρευνα αποκαλύπτει ότι το 35% των εργοδοτών που συμμετείχαν σε αυτή, επιθυμούν όλοι οι υπάλληλοί τους να επιστρέψουν πλήρως στο γραφείο, μόλις παρέλθει η πανδημία. Και, ενώ ορισμένοι από αυτούς τους εργοδότες προέρχονται από κλάδους όπου η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη, κάποιοι προέρχονται από οργανισμούς που, παρόλο που μπορούν να υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως εργασίας, επιθυμούν αυτή να γίνεται δια ζώσης.

Παράλληλα, το 51% των εργοδοτών απαντούν ότι θέλουν να ελαττώσουν τα επαγγελματικά ταξίδια μετά την πανδημία, όμως το 66% των εργαζόμενων δηλώνουν ότι επιθυμούν αυτά να συνεχίσουν.

Όσον αφορά σε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την εταιρική κουλτούρα και την παραγωγικότητα, η έρευνα εντοπίζει αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων. Σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) των εργοδοτών που συμμετείχαν στην έρευνα, πιστεύουν ότι η κουλτούρα στον εργασιακό χώρο έχει βελτιωθεί από το ξέσπασμα της πανδημίας και έπειτα, σε σχέση με το 48% των εργαζόμενων που δήλωσαν το ίδιο. Επίσης, το 82% των εργοδοτών θεωρούν ότι η παραγωγικότητα μπορεί πλέον να μετρηθεί από οπουδήποτε, σε αντίθεση με το 67% των εργαζόμενων.

Κίνδυνοι στον ορίζοντα

Οι εργοδότες που απάντησαν στην έρευνα, ρωτήθηκαν, επίσης, και για τους κινδύνους –πέραν από την ψυχική υγεία – που πιστεύουν ότι επιφυλάσσει η στροφή προς την υβριδική εργασία. Σχεδόν οι μισοί (45%) δήλωσαν ότι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους αφορά τη δυνατότητά τους να δημιουργήσουν μια αίσθηση δίκαιης και ίσης μεταχείρισης μεταξύ των εργαζόμενων, τη στιγμή που κάποιες διεργασίες απαιτούν ένα σταθερό πρόγραμμα ή τοποθεσία για να διεκπεραιωθούν, δημιουργώντας, έτσι, μια δυναμική «εχόντων και μη εχόντων» βασισμένη σε ρόλους. Το 43% απαντούν ότι η διατήρηση του ταλέντου και η δυνατότητα προσφοράς ευέλικτων τρόπων εργασίας αποτελούν κύριες ανησυχίες τους, ενώ 40% κατονομάζουν την υβριδική εργασία ως κίνδυνο για την κουλτούρα, τη δημιουργικότητα και τη συνεργατικότητα.

Άλλοι κίνδυνοι συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ταλέντων (39%), τη μέτρηση της παραγωγικότητας (36%), την ενίσχυση των δεξιοτήτων ή την επανεκπαίδευση των υπαλλήλων (upskilling/reskilling) στους νέους τρόπους εργασίας (30%), την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη της υβριδικής εργασίας (28%), και την υποστήριξη της ευεξίας των εργαζόμενων (28%).

Για να ευοδωθούν αυτές οι αλλαγές, η ασφάλεια στον εργασιακό χώρο αποτελεί, επίσης, μία κύρια ανησυχία. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το 43% των επιχειρήσεων θα απαιτήσει το προσωπικό τους να είναι πλήρως εμβολιασμένο, προτού επιστρέψει στο γραφείο. Ένα ανάλογο ποσοστό (42%) σκοπεύει να δώσει κίνητρα για τον εμβολιασμό, όπως, για παράδειγμα, πληρωμένες άδειες για τους εργαζόμενους, σύμφωνα πάντα με τις σχετικές νομικές διατάξεις.

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ Ελλάδος του 2021, για την επιχειρηματική ηγεσία στην Ελλάδα (Το αύριο είναι εδώ. Η ηγεσία του μέλλοντος, είναι;) η πλειοψηφία (42%) των εργαζόμενων είχαν εκτιμήσει θετικά τη διαχείριση της πανδημίας από τις επιχειρήσεις τους, αξιολογώντας τη ως πολύ αποτελεσματική. Παρόλα αυτά, το 18% των εργαζόμενων, όταν τους ζητήθηκε να στείλουν ένα μήνυμα προς την ηγεσία της επιχείρησής τους, εστίασαν στην ανάγκη μεγαλύτερης έμφασης στην ανθρωποκεντρικότητα.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, η κα Ευτυχία Κασελάκη, Εταίρος της ΕΥ Ελλάδος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, δήλωσε: «Η μετάβαση σε μια νέα κανονικότητα μετά την πανδημία αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως και στην Ελλάδα, οι οποίες οφείλουν να συμπεριλάβουν στις αποφάσεις τους την επιθυμία της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων για μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον χρόνο και τον τόπο εργασίας.

«Η οικοδόμηση ενός υβριδικού μοντέλου εργασίας που θα καλύπτει τις ανάγκες, τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των εργαζομένων, που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ζητήματα όπως την ισότιμη αντιμετώπιση της απομακρυσμένης και της δια ζώσης εργασίας, την ανάπτυξη ταλέντων, την επανακατάρτιση, τη διευκόλυνση και μέτρηση της παραγωγικότητας, καθώς και την καλλιέργεια συνθηκών υποστήριξης της ψυχικής υγείας των εργαζομένων, θα πρέπει να αποτελέσει στόχο όλων. Η ισχυρή μειοψηφία μεταξύ των επικεφαλής των επιχειρήσεων που εμφανίζονται να επιμένουν στη φυσική παρουσία, ή να μην διευκρινίζουν έγκαιρα τον σχεδιασμό τους στους υπαλλήλους τους, θα πρέπει να επανεξετάσουν τις επιφυλάξεις τους, για να μη βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο αποξένωσης του ανθρώπινου δυναμικού».  

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ