Global Sustain: Εκπαίδευση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συνεργασία με την EBRD

Η EBRD αναγνωρίζει την επιτακτική ανάγκη υποστήριξης της χώρας μας, καθώς στην μετά covid-19 εποχή οι επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετήσουν τα κριτήρια αειφορίας και Περιβάλλοντος – Κοινωνίας – Διακυβέρνησης (ESG) και να επενδύσουν σε μια πράσινη ανάπτυξη, την ίδια στιγμή που πολλές από αυτές επανεκκινούν τη λειτουργία τους.

Από το 2018 μέχρι και σήμερα η EBRD, μέσα από το συμβουλευτικό πρόγραμμα Advice for Small Businesses (ASB), στηρίζει τις μικρομεσαίες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα επενδύοντας, εκτός των άλλων, και σε μια πράσινη μετάβαση.

Στο πλαίσιο αυτό, η EBRD πραγματοποίησε στα μέσα Οκτωβρίου μια διαδικτυακή διημερίδα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με θέμα «ESG and Sustainability», σε συνεργασία με την Global Sustain, συμβουλευτική εταιρία σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και περιβάλλοντος.

Στόχος της διοργάνωσης ήταν να εφοδιαστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με βασικές γνώσεις για τις αρχές ESG και να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες για τα θέματα άμεσου ενδιαφέροντος στον τομέα, καθώς και για τις βέλτιστες πρακτικές και λύσεις για την ορθή λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

Ανάμεσα στα άλλα, τονίστηκε πως η εφαρμογή κριτηρίων ESG πρέπει να γίνει μία νέα κουλτούρα για τις επιχειρήσεις που δεν θα διαφοροποιείται από την υπόλοιπη στρατηγική τους και πως οι επενδύσεις που γίνονται σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να λογίζονται όχι ως έξοδο, αλλά ως κάτι που θα προσδώσει όχι μόνο οφέλη και κέρδος στην επιχείρηση, αλλά και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν ενδιαφέρον για θέματα όπως υπεύθυνα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κριτήρια υπεύθυνων επενδυτών, ESG δείκτες για συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους, πρότυπα πληροφόρησης ESG καθώς και το νέο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αειφόρες χρηματοδοτήσεις.

Η διημερίδα έκλεισε με ένα πολύ ενδιαφέρον case study πάνω στην υιοθέτηση των βασικών αρχών ESG και βιώσιμης ανάπτυξης από την ελληνική εταιρία GEP A.E.

Το case study της εταιρίας GEP A.E.

Η GEP Α.Ε. είναι μια ελληνική εταιρία με ηγετική θέση στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Μέσω του προγράμματος Advice for Small Businesses και του πιστοποιημένου συνεργάτη της EBRD, Global Sustain, κατάφεραν να μετατρέψουν μια αφηρημένη έννοια όπως η “αειφορία” σε χειροπιαστή και ξεκάθαρη ευκαιρία και να την εντάξουν στο όραμα, στη στρατηγική και στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης.

Το έργο υλοποιήθηκε σε 3 φάσεις και διήρκησε 3 μήνες. Αρχικά η επιχείρηση όρισε και εκπαίδευσε μια ομάδα αειφορίας για την οργάνωση και εφαρμογή του μηχανισμού συλλογής πληροφοριών ESG. Η Global Sustain πραγματοποίησε μια εισαγωγή των σχετικών εννοιών στη διοίκηση της επιχείρησης και δημιούργησε ένα πλαίσιο αειφόρου διακυβέρνησης εντοπίζοντας παράλληλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός της επιχείρησης. Στη συνέχεια υλοποιήθηκε η ανάλυση ουσιαστικότητας σε όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων μερών, οδηγώντας στην ταυτοποίηση των ουσιαστικότερων θεμάτων της επιχείρησης. Καθορίστηκε η δομή της στρατηγικής αειφορίας και πραγματοποιήθηκε η αναγκαία εκπαίδευση για την ευθυγράμμιση με τα πρότυπα GRI (Global Reporting Initiative). Τέλος, ο σύμβουλος ολοκλήρωσε και παρέδωσε ένα πλήρη φάκελο με τη στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης και το απαραίτητο σχέδιο δράσης ανά πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης. Το έργο είναι ευθυγραμμισμένο με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals), όπως αυτοί ορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη.

Τα άμεσα αποτελέσματα του συμβουλευτικού έργου ήταν η βελτίωση της εσωτερικής εικόνας και η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ της επιχείρησης και των εργαζομένων της, προερχόμενη από το αίσθημα φροντίδας, ασφάλειας και πρωτοβουλίας για το κοινό όφελος, η αναγνώριση επιχειρηματικών ευκαιριών με τη δημιουργία ενός Sustainability Hub, η ενίσχυση του κοινωνικού προφίλ της GEP Α.Ε. μέσω της κοινωνικής συνεισφοράς και προϊόντος, η σύσφιξη των σχέσεων της με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ινστιτούτα και τέλος η καλύτερη απόδοση εναρμονισμένη με τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος.

Η EBRD χάρη στην χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβούλων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων υποστήριξε την GEP Α.Ε. στον προγραμματισμό και την υλοποίηση του συμβουλευτικού έργου.Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ