Η Global Sustain ανέπτυξε και σχεδίασε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

Η Global Sustain ανέπτυξε και σχεδίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για τη διαχείριση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων για ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Καθώς η ενσωμάτωση των ESG αρχών γίνεται συνήθης πρακτική δανεισμού και επενδύσεων, η Global Sustain παρέχει στοχευμένες υπηρεσίες ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα, συμπεριλαμβανομένων λύσεων ηλεκτρονικής μάθησης σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έτσι ώστε να μπορούν να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τα ζητήματα ESG στη στρατηγική, τη διαχείριση κινδύνων και τη διακυβέρνηση.

Η Global Sustain ανέπτυξε και σχεδίασε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης ηλεκτρονικής μάθησης (e-Learning) για τη διαχείριση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων για τους εταίρους της ΕΤΑΑ, τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές».

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα e-Learning αποτελεί ευέλικτη, στο ρυθμό του καθενός (self paced) εκπαίδευση με τη μορφή ενοτήτων, εύχρηστου, διαδραστικού και ελκυστικού περιεχομένου, προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, ανά πάσα στιγμή.

Περιλαμβάνει 13 ενότητες σχεδιασμένες για να καλύψουν τις βασικές γνώσεις ESG για Χρηματοοικονομικούς Διαμεσολαβητές (συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης και ασφαλίσεων, καθώς και ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων) με περισσότερες από 12 ώρες περιεχομένου, τελική εξέταση και πιστοποιητικό ολοκλήρωσης.

Τα βασικά θέματα του Προγράμματος e-Learning περιλαμβάνουν:

  • • ESG και βιώσιμες χρηματοδοτικές εξελίξεις και πρωτοβουλίες, όπως οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs) και η Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα
  • • Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση(Ε.Ε.), όπως ο Κανονισμός Ταξινόμησης (EU Taxonomy) και ο Κανονισμός για τη Βιώσιμη Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών (SFDR)
  • • Τις Διαδικασίες Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ESP) και Διαχείρισης Κινδύνων της ΕΤΑΑ, Κατηγοριοποίηση Κινδύνων, τις 10 Προυποθέσεις Επιδόσεων (PRs) και τις κατευθυντήριες γραμμές υποβολής εκθέσεων
  • • Πυλώνες προϊόντων και υπηρεσιών βιώσιμης χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων για τραπεζικά και ασφαλιστικά προϊόντα, όπως χρηματοδότηση έργων, δανεισμός επιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εμπορική χρηματοδότηση, χρηματοδοτική μίσθωση, ασφάλιση, στεγαστικά δάνεια και επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου.
  • • Πρακτικές μελέτες και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές από κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα e-Learning αποτελεί μέρος της δέσμευσης της ΕΤΑΑ για την προώθηση μιας περιβαλλοντικά ορθής και βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ εξηγεί πώς οι Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων E&S (Environmental & Social) της ΕΤΑΑ βοηθούν τους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές να διαχειρίζονται καλύτερα τους κινδύνους που προκύπτουν από ζητήματα E&S στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ