Καθορισμός της θέσης του Συμβουλίου επί της οδηγίας για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (CSRD)

Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του («γενική προσέγγιση») επί της πρότασης της Ευρωπαϊκή Επιτροπής σχετικά με την οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (CSRD). Το εν λόγω σχέδιο οδηγίας θα συμπληρώσει την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Ο καθορισμός κοινής θέσης μεταξύ των κρατών μελών επί του κειμένου αυτού, με πρωτοβουλία της γαλλικής Προεδρίας, αποτελεί ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την ανάπτυξη ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Μακροπρόθεσμα, οι εταιρείες με περισσότερους από 250 εργαζομένους ή οι εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει πλέον να μετουσιώνουν την περιβαλλοντική, κοινωνική και διακυβερνητική πολιτική τους σε τυποποιημένα, αιτιολογημένα και πιστοποιημένα ενημερωτικά έγγραφα. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη διαφάνεια για τους πολίτες, τους καταναλωτές και τους επενδυτές, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να εκπληρώνουν στο ακέραιο τον ρόλο τους στην κοινωνία. Η «προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας» έχει τελειώσει. Σήμερα η Ευρώπη θεσπίζει αυστηρά μη χρηματοοικονομικά πρότυπα αναφοράς για το αύριο, σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές φιλοδοξίες μας. Bruno Le Maire, Υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάκαμψης

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναθεωρεί την οδηγία του 2014 για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και θα επιτρέψει να εξασφαλιστούν ισχυρές δεσμεύσεις από τις εταιρείες, με την εισαγωγή των ακόλουθων καινοτομιών:

  • – επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις και όλες τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά (με εξαίρεση τις εισηγμένες πολύ μικρές επιχειρήσεις)·
  • – απαίτηση πιστοποίησης των υποβαλλόμενων εκθέσεων βιωσιμότητας·
  • – λεπτομερέστερες και τυποποιημένες απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούν οι εταιρείες
  • – βελτίωση της προσβασιμότητας των πληροφοριών, με την επιβολή δημοσιοποίησής τους σε ειδικό τμήμα των εκθέσεων διαχείρισης των επιχειρήσεων

Με τις αλλαγές αυτές θα ενισχυθεί η λογοδοσία των εταιρειών, θα αποτραπούν οι αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών προτύπων και θα διευκολυνθεί η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία.

Επικαιροποίηση της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών

Η πρόταση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ελλείψεων των υφιστάμενων κανόνων για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, των οποίων η ποιότητα και η συγκρισιμότητα δεν ήταν επαρκής ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τους επενδυτές. Οι ελλείψεις αυτές εμποδίζουν τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία.

Η εν λόγω οδηγία επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον καθορισμό βιώσιμων προτύπων. Η εναρμόνιση των δεδομένων βιωσιμότητας θα καταστεί δυνατή με τον ορισμό των προτύπων υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας, τα οποία θα θεσπιστούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν τεχνικών συμβουλών από την ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα για θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς (EFRAG) και από διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Στο κείμενο προτείνονται η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, η αποσαφήνιση και η διεύρυνση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και διασφαλίζεται ότι η εν λόγω υποβολή εκθέσεων συμμορφώνεται με τα υποχρεωτικά πρότυπα της ΕΕ. Προβλέπεται επίσης η ψηφιακή πρόσβαση σε πληροφορίες βιωσιμότητας να καταστεί υποχρεωτική.

Αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής

Το Συμβούλιο τροποποίησε το πεδίο εφαρμογής που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων δεν επιβαρύνουν υπερβολικά τις εισηγμένες ΜΜΕ (δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις δεν ισχύουν για άλλες ΜΜΕ) και ότι διαθέτουν επαρκή χρόνο για να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την πρόταση σχετικά με την οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (CSRD) στις 21 Απριλίου 2021.

Η γενική προσέγγιση που επετεύχθη σήμερα λειτουργεί συμπληρωματικά στη διαπραγματευτική θέση που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο. Δίνεται εντολή στην Προεδρία του Συμβουλίου για διεξαγωγή περαιτέρω συζητήσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες προβλέπεται να ξεκινήσουν την άνοιξη του 2022.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ