ΜΗΤΕΡΑ: Το ΜΗΤΕΡΑ διακρίνεται στα Bravo Sustainability Awards 2023

Το ΜΗΤΕΡΑ διακρίθηκε ανάμεσα από 250 υποψήφιες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,στον πυλώνα «Διακυβέρνηση» του θεσμού BRAVO 2023για την πρωτοβουλία «Πολιτική Προμηθειών» που εφαρμόζει.Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 14ης ετήσιας εκδήλωσης του Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2023, που διοργανώνεται από το QualityNet Foundation.

Το ΜΗΤΕΡΑ, σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της μεταχείρισης και της αποφυγής των διακρίσεων στις διαδικασίες προμηθειών. Για την αποτελεσματικότερη και διαφανή διαχείριση των προμηθειών του, το ΜΗΤΕΡΑ έχει συγκροτήσει τριμελής Κεντρική Επιτροπή Προμηθειών, το έργο της οποίας ασκείται εντός συγκεκριμένου πλαισίου αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τον κανονισμό που εφαρμόζεται.

Η διαδικασία επιλογής προμηθευτών βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι η ποιότητα και η ασφάλεια των παρεχόμενων υλικών και υπηρεσιών, η συμμόρφωση με τα νομοθετικά πλαίσια, καθώς και η αξιοπιστία και ακεραιότητά τους.

Εκτός από τα αυστηρά κριτήρια ποιότητας και της έκβασης της συνεργασίας με τους προμηθευτές, το ΜΗΤΕΡΑ επιλέγει να συνεργάζεται με προμηθευτές που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, καθώς και τη διαφάνεια στις συναλλαγές.

Προτεραιότητα του ΜΗΤΕΡΑ αποτελεί η αποτελεσματική εφαρμογή, τόσο των τεχνολογιών αιχμής, όσο και των ιατρικών πρακτικών που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, το μεγαλύτερο ποσοστό των προμηθειών στο ΜΗΤΕΡΑ συνδέεται με την εφαρμογή των εξελίξεων της τεχνολογίας, την απόκτηση καινοτόμων μηχανημάτων και σύγχρονου εξοπλισμού.

Το Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2023 αποτελεί έναν πολυσυμμετοχικό θεσμό διαλόγου και ανάδειξης των πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον. Δίνει έμφαση στην προώθηση ενός συστηματοποιημένου κοινωνικού διαλόγου, με στόχο τη δημιουργία μιας ευρύτερης κουλτούρας για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με βάση τις πρωτοπόρες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στη χώρα μας.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ