ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Χρειάζεται ένα «ανταγωνιστικό» καρότο για την κλιματική πολιτική

Αλλαγή στην κλιματική πολιτική που ακο-λουθεί η Ευρώπη ζητά, ο Πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος της Mytilineos, Έυάγγελος Μυτιληναίος, όπως μετέδωσε το Euroactiv.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι χαλυβουρ-γίες υποστηρίζουν ότι η επιβολή δασμού άνθρακα στην Ευρώπη θα δημιουργήσει πρόβλημα από τον διεθνή ανταγωνισμό και θα απειλήσει την επιβίωσή τους. Μάλιστα, εκπρόσωποι της βιομηχανίας χαρα-κτηρίζουν τον φόρο άνθρακα «θανάσιμο πλήγμα».

«Η Ευρώπη πρέπει επειγόντως να συν-δυάσει την κλιματική της πολιτική με ένα “καρότο” που θα είναι ανταγωνιστι-κό έναντι άλλων περιοχών», δήλωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίoς, πρόεδρος της Eurometaux και Διευθύνων Σύμβουλος της Mytilineos.

Η Eurometaux, που εκπροσωπεί τους πα-ραγωγούς μη σιδηρούχων μετάλλων, σε συνέχεια της εξέλιξης αυτής, ζητά μεγα-λύτερη ρυθμιστική προβλεψιμότητα τα επόμενα 15 χρόνια, για να καταστεί πιο προσιτή η χρηματοδότηση της απαλλαγής από τις εκπομπές αερίου.Από την πλευρά της η ένωση ευρωπαϊκών χαλυβουργών, Eurofer προειδοποιεί ότι η σταδιακή κατάργηση των δωρεάν δικαιω-μάτων βάσει του ETS «κινδυνεύει να αφα-νίσει ένα μεγάλο μέρος των εξαγωγών χάλυβα της ΕΕ αξίας 45 δισεκατομμυρίων ευρώ, εάν δεν βρεθεί συγκεκριμένη λύση πριν από το 2026».

Τέλος, οι νομοθέτες που διαπραγματεύ-τηκαν τη μεταρρύθμιση του ETS, σημειώ-νουν ότι έχουν εισαγάγει τις απαραίτητες διασφαλίσεις για την προστασία του κλά-δου από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ