ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ: Ηγείται στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

 

Στον Ενιαίο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023, ο Όμιλος ΟΤΕ παρουσιάζει τις εντυπωσιακές επιδόσεις του σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG).

 

Στο μήνυμά του, ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, εστιάζει στη σημαντικότητα της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει ο τομέας στην υλοποίηση καινοτόμων λύσεων για ένα βιώσιμο μέλλον. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, όπως η υψηλή κατανάλωση ενέργειας και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα απόβλητα ICT, τα τερματικά και τις παλαιές συσκευές.

Ο κ. Τσαμάζ τονίζει τη δέσμευση του Ομίλου ΟΤΕ να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις μέσω της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εκφράζει την περηφάνεια του για το 10ετές ταξίδι βιωσιμότητας του Ομίλου, με αδιαπραγμάτευτο στόχο την ανάδειξή του σε κορυφαίο πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο την βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι προτεραιότητες του Ομίλου ΟΤΕ

 

Οι δεσμεύσεις και οι δράσεις του Ομίλου ΟΤΕ σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης επικεντρώνονται σε 4 στρατηγικές προτεραιότητες, που είναι ευθυγραμμισμένες με αυτές του Ομίλου Telekom: Κλιματική Ουδετερότητα, Κυκλική Οικονομία, Συμπερίληψη και Ίσες Ευκαιρίες στην Εργασία, Ψηφιακή Κοινωνία για Όλους.

 

Η πρόοδος που έχει πραγματοποιήσει ο Όμιλος ΟΤΕ το 2023 καθώς και οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που έχει αναλάβει σε θέματα ESG, παρουσιάζονται στις αντίστοιχες βασικές ενότητες του απολογισμού.

 

Περιβάλλον (E – Environment)

 

Με προτεραιότητες την κλιματική ουδετερότητα και την κυκλική οικονομία, ο Όμιλος ΟΤΕ περιορίζει τις περιβαλλοντικές συνέπειες της δραστηριότητάς του και  αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες για την επίτευξη των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση διαφόρων περιβαλλοντικών προκλήσεων. Tο 2023 ο Όμιλος ΟΤΕ μείωσε κατά 87% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με στόχο να πετύχει μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα έως το 2040. Και ενώ η αύξηση της κίνησης δεδομένων στα δίκτυα αυξήθηκε κατά 36% σε σχέση με το 2022, ο Όμιλος κατάφερε με επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες και αντικατάσταση παλαιότερου εξοπλισμού να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 11%.

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το 2021 και διαχειρίζεται με βιώσιμες μεθόδους το 100% των αποβλήτων των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Το 2023 ο Όμιλος ΟΤΕ κατάφερε να συγκεντρώσει για ανακύκλωση ή ανακατασκευή περισσότερες από 1,15 εκατ. συσκευές κινητών ή τερματικού εξοπλισμού.

 

Κοινωνία (Society – Κοινωνία)

 

Για τη δημιουργία μιας ψηφιακής κοινωνίας για όλους, ο Όμιλος ΟΤΕ, με επενδυτικό πλάνο πάνω από 3 δισ. ευρώ έως το 2027, αναβαθμίζει τις υποδομές της χώρας και συμβάλλει στη δημιουργία μιας ψηφιακής κοινωνίας. To 2023 η κάλυψη του 5G ξεπέρασε το 90% και το FTTH ήταν διαθέσιμο σε περισσότερα από 1,3 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα ο Όμιλος ΟΤΕ προτείνει προϊόντα και υπηρεσίες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων.

 

Το 2023 για την ψηφιακή ένταξη όλων των πολιτών πραγματοποίησε δράσεις, όπως το Grow Your Business, την Εκπαιδευτική Ρομποτική & το STEM, το WiFi σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία κ.α., με αποτέλεσμα οι άμεσοι και έμμεσοι επωφελούμενοι να φτάσουν τα 7,4 εκατ. Επίσης, η κοινωνική συνεισφορά του Ομίλου ΟΤΕ ανήλθε σε €3,95 εκατ. με τους ωφελούμενους να υπολογίζονται στα 9,2 εκατ. μέσα από δράσεις για την ευημερία της κοινωνίας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

 

Με προτεραιότητα τη συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες στην εργασία, ο Όμιλος ΟΤΕ φροντίζει να διασφαλίζει ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών και ανάπτυξης. Με συγκεκριμένη πολιτική για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη, το 33% των θέσεων ευθύνης στον Όμιλο καλύπτονταν από γυναίκες.

 

Εταιρική Διακυβέρνηση (G – Governance)

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εταιρικής διακυβέρνησης και υιοθετεί τις σχετικές διεθνείς πρακτικές και πρότυπα. Είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που αναγνωρίστηκε μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα ως μία από τις World’s Most Ethical Companies.

 

Ο Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023, o οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ,  παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ενσωματωμένη στην επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου, διέποντας όλες τις λειτουργίες του. Αποτελεί τον πέμπτο απολογισμό, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Υποβολής Ολοκληρωμένων Εκθέσεων (IIRC).

 

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ