ΟΜΙΛΟΣ QUEST: Νέα στρατηγική ESG με όραμα ένα προηγμένο, καλύτερο κόσμο για όλους

Πάγια επιδίωξη του Ομίλου Quest είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας μέσα από τη δημιουργία αξίας για την κοινωνία και τους ανθρώπους, με πρωτοβουλίες και δράσεις που συνδέονται με τους τομείς δραστηριότητάς του και τον σκοπό του. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή στην ψηφιακή μετάβαση ολόκληρης της κοινωνίας, μέσα από την παροχή ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών, από τις εταιρείες τεχνολογίας του Ομίλου, καθώς επίσης και η ενίσχυση της καινοτομίας μέσω του incubator του Ομίλου IQbility αλλά και του νέου Κέντρου Καινοτομίας του iQnovus. Παράλληλα, ο Όμιλος συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, στη διακράτηση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην Ελλάδα και στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων, μέσα από προγράμματα reskilling και upskilling.

Ως ενεργό κύτταρο της κοινωνία μας ο Όμιλος Quest, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, υλοποιεί δράσεις για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με γνώμονα τη δημιουργία αξίας στο τρίπτυχο τεχνολογία, καινοτομία, επιχειρηματικότητα. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στην εταιρεία του Ομίλου ACS, η οποία αξιοποιώντας τα μοναδικά της πλεονεκτήματα, όπως το εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο, την ταχύτητα, την οργάνωση και την αξιοπιστία της, και σε συνεργασία με φορείς και ΜΚΟ, ανταποκρίνεται σταθερά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και ανθρωπιστικών κρίσεων.

Ο Όμιλος έχει από πολύ νωρίς αναγνωρίσει ότι το θετικό αποτύπωμα ενός Οργανισμού, μέσα από την ανταπόκριση σε ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, συνδέεται άμεσα με την οικονομική επίδοση. Η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG (Environment-Social-Governance) στη λειτουργία του και η διαχείριση των σχετικών κινδύνων, όπως αυτός της κλιματικής αλλαγής, της ενεργειακής κρίσης, αλλά και η έγκαιρη εύρεση εξειδικευμένου προσωπικού στους κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου, γίνεται ολοένα και πιο ουσιαστική.

Νέα ESG στρατηγική του Ομίλου Quest

Κατά τη διάρκεια του 2022 ο Όμιλος ολοκλήρωσε την επικαιροποίηση της ESG στρατηγικής του, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι και το 2025, αλλά και πιο μακροπρόθεσμους στόχους για το περιβάλλον μέχρι και το 2030, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα και την πράσινη ανάπτυξη. Εντοπίζοντας τα ουσιαστικά θέματα που επηρεάζει και στα οποία θέλει να εστιάζει με στόχο την διαρκή βελτίωση, και αξιοποιώντας τη δυναμική του στους τομείς δραστηριοποίησης του (ψηφιακές τεχνολογίες, υπηρεσίες ταχυμεταφορών, πράσινη ενέργεια ) ο Όμιλος Quest, με συνέπεια και όραμα, θεμελίωσε την ESG στρατηγική του σε 10 μακροπροθέσμους στόχους που θα συμβάλλουν προς τη δημιουργία επιπρόσθετης προστιθέμενης αξίας και την επιχειρηματική αριστεία.

Οι 4 πυλώνες στους οποίους αναπτύσσεται η ESG στρατηγική του Ομίλου είναι το περιβάλλον, η υπεύθυνη επιχείρηση, οι άνθρωποί του και τα βιώσιμα προϊόντα.

Η στρατηγική περιλαμβάνει ουσιαστικές δεσμεύσεις για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου, όπως η μείωση των απόλυτων εκπομπών CO2 (Scope 1 και 2) κατά 40% μέχρι το 2030, αλλά και η προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Επίσης, αυξάνεται μέχρι το 2025 η εγκατεστημένη πράσινη ενέργεια μέσω της θυγατρικής Quest Energy κατά 50%, ενώ πάνω από 6% των εσόδων των εταιρειών του Ομίλου προγραμματίζεται να προέρχονται από βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ο Όμιλος θέτει επίσης συγκεκριμένους στόχους για την εξέλιξη, την ενδυνάμωση και την ευημερία των εργαζομένων του. Αυτοί περιλαμβάνουν την αύξηση κατά 10% των ωρών εκπαίδευσης των εργαζομένων μέχρι το 2025, ενέργειες για την εξασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και δράσεις για την ενίσχυση της κουλτούρας ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας.

Ο Όμιλος συνεχίζει την προσήλωσή του στην εφαρμογή μιας σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης και καλών πρακτικών, θέτοντας μεταξύ άλλων υψηλούς στόχους για τη διασφάλιση των επιχειρησιακών συστημάτων και τη βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ένα σημαντικό σημείο που αναδεικνύει την έμπρακτη δέσμευση της Διοίκησης στην επιτυχημένη υλοποίηση της ESG στρατηγικής είναι η σύνδεση της μεταβλητής αμοιβής των CEO του Ομίλου και των κύριων θυγατρικών του με τις επιδόσεις ως προς τους στόχους ESG.

Ο Όμιλος Quest, με όραμα έναν προηγμένο κόσμο και συνεπής στον σκοπό του, θέτει τη στρατηγική ESG στο επίκεντρο του αναπτυξιακού του προγράμματος, επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ευρύτερη κοινωνία.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ