ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για ΜμΕ, μέσω «BUSINESS GROWTH FUND»

Προσφέρει χρηματοδοτήσεις με ελκυστικούς όρους που περιλαμβάνουν 40% άτοκη χρηματοδότηση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και δυνατότητα επιδότησης επιτοκίου κατά 3% για τα δύο πρώτα έτη.

Η Τράπεζα Πειραιώς διευρύνει τη συνεργασία της με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), συμμετέχοντας στο νέο Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «BUSINESS GROWTH FUND», για ουσιαστική υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων .

Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου δημιουργήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Ελληνικό Δημόσιο με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από δάνειο που χορήγησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Ελληνικό Δημόσιο.

Μέσω της συνεργασίας της με την ΕΑΤ, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει χρηματοδοτήσεις με ελκυστικούς όρους που περιλαμβάνουν 40% άτοκη χρηματοδότηση από την ΕΑΤ και δυνατότητα επιδότησης επιτοκίου κατά 3% για τα δύο πρώτα έτη. Στόχο έχουν να καλύψουν με ευνοϊκές λύσεις, τόσο λειτουργικές όσο και επενδυτικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αφορούν στις πράσινες επενδύσεις και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Μέσω του Ταμείου «BUSINESS GROWTH FUND» δημιουργούνται τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία:

1. Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans): πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο συγχρηματοδοτούμενων δανείων για Κεφάλαιο Κίνησης, διάρκειας από 2 έως 5 έτη και ύψους από €10.000 έως €1.500.000, στο οποίο η ΕΑΤ συμμετέχει παρέχοντας το 40% των κεφαλαίων άτοκα. Το υπόλοιπο 60% που χρηματοδοτεί η Τράπεζα παρέχεται με ελκυστικούς όρους τιμολόγησης.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα μερικής επιδότησης του επιτοκίου, αποκλειστικά και μόνο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν λάβει προηγούμενο επιχειρηματικό δάνειο από πρόγραμμα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ-ΤΕΜΠΜΕ). Η επιδότηση ισούται με 300μ.β. (3%), εφαρμόζεται στο επιτόκιο με το οποίο η Τράπεζα τοκίζει τα κεφάλαιά της (στο 60% του δανείου) και έχει διάρκεια 2 ετών από την 1η εκταμίευση.

Το προϊόν αυτό σκοπεύει να παρέχει διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας του συναλλακτικού κύκλου των επιχειρήσεων καθώς και να συμβάλει στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες της αγοράς, την προστασία και την αύξηση των θέσεων εργασίας και την διατήρηση/αύξηση της ανταγωνιστικότητάς των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

2. Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans): πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο συγχρηματοδοτούμενων Επενδυτικών δανείων, διάρκειας από 2 έως 10 έτη και ύψους από €25.000 έως €1.000.000, στο οποίο η ΕΑΤ συμμετέχει παρέχοντας το 40% των κεφαλαίων άτοκα. Το υπόλοιπο 60% που χρηματοδοτεί η Τράπεζα παρέχεται με ελκυστικούς όρους τιμολόγησης.

Επιπλέον, παρέχεται σε όλες τις επιλέξιμες επιχειρήσεις η δυνατότητα μερικής επιδότησης έως 300μ.β. (3%) του επιτοκίου με το οποίο η Τράπεζα τοκίζει τα κεφάλαιά της (στο 60% του δανείου), με διάρκεια 2 ετών από την 1η εκταμίευση. Σκοπός του προϊόντος είναι η ενίσχυση της ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών/δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας τους, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

3. Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-financing Loans): πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο συγχρηματοδοτούμενων Επενδυτικών δανείων, διάρκειας από 2 έως 10 έτη και ύψους από €80.000 έως €8.000.000, στο οποίο η ΕΑΤ συμμετέχει παρέχοντας το 40% των κεφαλαίων του δανείου άτοκα. Το υπόλοιπο 60% που χρηματοδοτεί η Τράπεζα παρέχεται με ελκυστικούς όρους τιμολόγησης.

Επιπλέον, παρέχεται σε όλες τις επιλέξιμες επιχειρήσεις η δυνατότητα μερικής επιδότησης έως 300μ.β. (3%) του επιτοκίου με το οποίο η Τράπεζα τοκίζει τα κεφάλαιά της (στο 60% του δανείου) με διάρκεια 2 ετών από την 1η εκταμίευση.

Σκοπός του προϊόντος είναι η στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς Ενεργειακής Απόδοσης (Energy efficiency / transition), ηλεκτροκίνησης (Green Mobility) και παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Green Renewable Energy), με απώτερο στόχο την μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι ακολουθoύν 3 απλά βήματα για την υποβολή της αίτησής τους:

-Υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα KYC (Know Your Costumer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας www.hdb.gr, επιλέγοντας την Τράπεζα Πειραιώς
-Υποβολή αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr, επιλέγοντας την Τράπεζα Πειραιώς
-Επίσκεψη σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, για την υποβολή του φακέλου.

Η Τράπεζα Πειραιώς με τη συμμετοχή της στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου «BUSINESS GROWTH FUND» διευρύνει το φάσμα των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και επιβεβαιώνει την παρουσία της ως η κατεξοχήν Τράπεζα αρωγός της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ