888 νέες θέσεις εργασίας και 7,2% αύξηση πωλήσεων από τον Όμιλο ΑΒ

 Ο Όμιλος ΑΒ συνεχίζοντας την εμπορική πολιτική που ασκεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα των τιμών, ενισχύει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα με την περαιτέρω βελτίωση της σχέσης ποιότητας και τιμής των προϊόντων του και ως συνέπεια παραπάνω από 3.500 προϊόντα πουλιούνται σε τιμή κάτω του ενός ευρώ. Διευρύνει συνεχώς την ποικιλία της εφαρμόζοντας το πολυεπίπεδο τιμών σε όλες τις κατηγορίες, αφήνοντας την τελική επιλογή στον πελάτη.

Επιπλέον σε μία περίοδο σημαντικής οικονομικής επιβράδυνσης, ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει και να αυξάνει το προσωπικό του ενώ παράλληλα συνέχισε να αυξάνει την κερδοφορία του. Ο Όμιλος αύξησε το απασχολούμενο προσωπικό με 888 νέες θέσεις εργασίας, από 8.857 στο τέλος του 1ο εξαμήνου του 2009 σε 9.745 στο τέλος του 1ο εξαμήνου του 2010, εκ των οποίων 159 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν από την αρχή της τρέχουσας χρήσης.

Ο Όμιλος συνέχισε να αναπτύσσει το δίκτυο του και έχει ήδη επενδύσει περισσότερα από 29 εκατομμύρια Ευρώ για ανοίγματα νέων καταστημάτων και ανακαινίσεις υπαρχόντων. Τον Νοέβριο του 2009 ο Όμιλος με την εξαγορά της «Κορυφής» στη Θράκη, ενδυνάμωσε ακόμα περισσότερο τη θέση του στη Β. Ελλάδα.

Στις 30 Ιουνίου 2010, το δίκτυο πωλήσεων του Ομίλου αριθμεί 219 καταστήματα από τα οποία 169 είναι εταιρικά καταστήματα λιανικής πώλησης, 39 καταστήματα ανήκουν στο δίκτυο δικαιόχρησης, (franchising), και 11 καταστήματα είναι καταστήματα χονδρικής πώλησης.

Στις εξαμηνιαίες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται για πρώτη φορά οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε. της οποίας η εξαγορά ολοκληρώθηκε την 23 Νοεμβρίου 2009.

Για τους παραπάνω λόγους τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2010 δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά του 1ου εξαμήνου της περσινής χρήσης.

Ο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε σε 765,8 εκατ. ευρώ για το 1ο εξάμηνο του 2010 από 714,4 εκατ. ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,2% οφειλόμενη στην εμπορική πολιτική της Εταιρείας, στη διαρκή προσπάθεια για την αναβάθμιση των καταστημάτων της, καθώς και στη συνεισφορά των νέων καταστημάτων και των καταστημάτων της εταιρείας ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε.

Τα Μικτά Αποτελέσματα (μικτό κέρδος) ανήλθαν σε 177,6 εκατ. ευρώ για το 1ο εξάμηνο του 2010 από 163,1 εκατ. ευρώ το 2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,9%, μεγαλύτερη από αυτή του κύκλου εργασιών λόγω κυρίως της ορθολογικής διαχείρισης τόσο των αγορών, όσο και των αποθεμάτων, καθώς και στην αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Οι Λειτουργικές Δαπάνες ανήλθαν σε 161,6 εκατ. ευρώ για το 1ο εξάμηνο του 2010 από 146,8 εκατ. ευρώ το 2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,1%. Η αύξηση αυτή αντανακλά τις επενδύσεις για την ανακαίνιση και την αναβάθμιση των καταστημάτων της, καθώς και από την επίδραση των αποκτηθέντων καταστημάτων της εταιρείας ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε.

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 36,1 εκατ. ευρώ για το 1ο εξάμηνο του 2010 έναντι 33,9 εκατ. ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,4% οφειλόμενη κυρίως στην επίτευξη της αύξησης των πωλήσεων και του καλύτερου μικτού κέρδους.

Τα Λειτουργικά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε 19,5 εκατ. ευρώ έναντι 19,4 εκατ. ευρώ το 2008.

Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 16,2 εκατ. ευρώ για το 1ο εξάμηνο του 2010 από 16,3 εκατ. ευρώ το 2009.

Τα Κέρδη μετά τους Φόρους ανήλθαν σε 5,6 εκατ. ευρώ για το 1ο εξάμηνο του 2010 έναντι 10,5 εκατ. ευρώ το 2009. Τα κέρδη μετά τους φόρους είναι μειωμένα κατά 5,5 εκατ. ευρώ λόγω της έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε στις 6 Μαίου 2010, (Ν. 3845/2010).

Προοπτική 2010
Για το δεύτερο εξάμηνο του 2010 η «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε σχεδιάζει την επιτάχυνση της ανάπτυξής της με την προσθήκη 6-8 επιπλέον νέων καταστημάτων στο δίκτυό της, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων του δικτύου διακαιόχρησης.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ