Quality Leader of the Year: Υποβάλλετε την Υποψηφιότητά σας έως τις 15 Σεπτεμβρίου

Το ετήσιο βραβείο «Quality Leader of the Year» προκηρύχθηκε για πρώτη φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΔΕ το 2002. Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε εξ’ αρχής αποφασίζεται κάθε χρόνο η επαναπροκήρυξή του.

Ο Quality Leader of the Year είναι ένας θεσμός που καθιερώθηκε από τον European Organisation for Quality (EOQ). Βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας ανακηρύσσεται κάθε χρόνο ο European Quality Leader of the Year από τους Εθνικούς Quality Leader of the Year όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Η ΕΕΔΕ, ως Full Member Organisation (FMO) του EOQ, προκηρύσσει αυτό το βραβείο απευθυνόμενη σε Έλληνες managers.

Κατά τον EOQ: “Α Quality Leader is a Leader in an organization having succeeded in moving the organization to success for the different stakeholder through his leadership and through the change and Quality Processes he has implemented directly through his team” / «Ο Quality Leader κατέχει ηγετική θέση σε έναν οργανισμό, τον οποίο κατευθύνει στην επιτυχία για καθεμία από τις διαφορετικές κατηγορίες συμμετόχων (stakeholders). Η επιτυχία αυτή κατακτάται χάρη στην ηγεσία του αλλά και βάσει των αλλαγών και των διαδικασιών Ποιότητας που εφαρμόζει μέσω της ομάδας που διοικεί άμεσα».

Το Βραβείο απονέμεται σε ανώτερο ή ανώτατο στέλεχος επιχείρησης ή οργανισμού του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα (όχι κατ’ ανάγκη Quality manager) που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ο οποίος προωθεί, κατά τεκμήριο, την ποιότητα στην επιχείρηση ή τον οργανισμό του. Η ιδιότητα του μέλους της ΕΕΔΕ δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του Βραβείου.

Υποβολή και Συγκέντρωση Προτάσεων Υποψηφιότητας
Οι προτάσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από ευρύτατο και πολυάριθμο σώμα (προτείνοντες) αποτελούμενο από: εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ακαδημαϊκούς, συμβούλους ποιότητας, εκπροσώπους των φορέων πιστοποίησης, επικεφαλής των επιμελητηρίων στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, καθώς και όλους τους ανακηρυχθέντες Quality Leaders. Κάθε ένας από τους παραπάνω έχει δικαίωμα να προτείνει από έναν έως πέντε υποψήφιους για το Βραβείο.

Υποβολή υποψηφιότητας μπορεί να γίνει και απευθείας από τους άμεσα ενδιαφερόμενους ή από τις επιχειρήσεις/ οργανισμούς όπου αυτοί εργάζονται. Η υποβολή των προτάσεων υποψηφιότητας από τους προτείνοντες γίνεται προς τις υπηρεσίες της ΕΕΔΕ γραπτώς – μέσω ηλεκτρονικού ή κλασικού ταχυδρομείου ή με fax.

Για όλους τους υποψήφιους πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες της ΕΕΔΕ μία πρώτη επιλογή, μέσω της οποίας αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια.
Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα τυπικά κριτήρια ενημερώνονται γραπτώς για την υποψηφιότητά τους από τις υπηρεσίες της ΕΕΔΕ και απαντούν επίσης γραπτώς (μέσω fax, Ε-mail ή ταχυδρομείου) αν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαδικασία Αξιολόγησης.

Φάκελος Υποψηφιότητας
Οι φάκελοι υποψηφιότητας συμπληρώνονται από τους ίδιους τους υποψήφιους που έχουν αποδεχθεί τη συμμετοχή τους στη Διαδικασία και περιλαμβάνουν την αίτηση συμμετοχής και το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου στην αγγλική γλώσσα. Η αίτηση συμμετοχής περιλαμβάνει τα κυριότερα επιτεύγματα (main achievements) του υποψηφίου, τις δεξιότητές (skills) του (με παραδείγματα εφαρμογής), την τεκμηριωμένη αναγνώριση (factual recognition) που απολαμβάνει από τους άλλους (συναδέλφους, συνεργάτες, διοίκηση, κοινωνία), την καλύτερη εμπειρία (best experience) τους (success story) και την επόμενη κατάκτησή τους στη γνώση (next learning). Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν γραπτώς (μέσω fax, Ε-mail ή ταχυδρομείου) στις υπηρεσίες της ΕΕΔΕ.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας ελέγχονται για την πληρότητά τους από τις υπηρεσίες της ΕΕΔΕ και παραδίδονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι υπηρεσίες της ΕΕΔΕ γνωστοποιούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης τυχόν υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί απευθείας, καθώς και περιπτώσεις υποψηφιοτήτων που έχουν προταθεί από περισσότερους από έναν προτείνοντες.

Επιλογή Επικρατέστερων υποψηφίων
Ο κατάλογος των τελικών υποψηφίων καταρτίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η επιλογή πραγματοποιείται σε κλειστή συνάντηση, η οποία αποτελείται από τον υπεύθυνο από πλευράς ΕΕΔΕ για τον Quality Leader of the Year, τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ινστιτούτου Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών (ΙΔΙΠ-ΠΥ), εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εκπρόσωπο του ΣΕΒ, εκπρόσωπο του Ελληνικού Φόρουμ Ποιότητας, εκπρόσωπο της HellasCert και Πανεπιστημιακό.

Τα μέλη της Επιτροπής αυτής εφαρμόζουν τα τυπικά κριτήρια που έχουν οριστεί από τον EQO (βλ. συνημμένο) και επιλέγουν τους επικρατέστερους υποψηφίους μετά από προσωπική συνέντευξη με τον καθένα από τους υποψήφιους.

Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων
Οι φάκελοι υποψηφιότητας των επικρατέστερων υποβάλλονται προς αξιολόγηση στην Κριτική Επιτροπή, η οποία, αφού λάβει υπόψη της τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης, και βάσει των συντελεστών βαρύτητας που έχει θεσπίσει ο EOQ, τελικά διαμορφώνει την πρότασή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΔΕ σχετικά με τον καταλληλότερο υποψήφιο, το οποίο σε ειδική συνεδρίασή του επιλέγει τον αποδέκτη του Βραβείου.

Κριτική Επιτροπή
Η Κριτική Επιτροπή είναι 5μελής και απαρτίζεται από τους επικεφαλής οργανισμών με τους οποίους η ΕΕΔΕ έχει υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας όπως το ΕΒΕΑ, το Δίκτυο ΕΚΕ, η Διεθνής Διαφάνεια, το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής και o υπεύθυνος από πλευράς ΕΕΔΕ, για τον Quality Leader of the Year.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη Ιστοσελίδα της ΕΕΔΕ.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ