Το Integrated Reporting στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας

Άρθρο του κ. Μιχάλη Σπανού, Διευθύνοντος Εταίρου της EuroCharity, στο «CSR Review»

Πρόταση για νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία
Nέα δεδομένα αναμένεται να φέρει στη μη-χρηματοοικονομική λογοδοσία των επιχειρήσεων η νέα Οδηγία 2011/0308 (COD), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η προτεινόμενη Οδηγία υποβλήθηκε από την Κομισιόν στις 25 Οκτωβρίου 2011, ενώ από τις 15 Νοεμβρίου 2011 εκκρεμεί η πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Οδηγία αφορά στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών. Σύμφωνα με αυτή, οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να  περιορίζονται στις οικονομικές πτυχές των εργασιών τους, αλλά πρέπει να γίνεται ανάλυση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών των εργασιών για την κατανόηση της θέσης της επιχείρησης. Μέχρι σήμερα οι Κοινωνικοί Απολογισμοί των εταιρειών καλύπτουν την ανάγκη της δημόσιας διάθεσης περιβαλλοντικών και κοινωνικών στοιχείων, όμως σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία αυτά πρέπει να ενσωματωθούν στις οικονομικές εκθέσεις, ανοίγοντας έτσι το δρόμο στη νέα παγκόσμια τάση του Integrated Reporting.

Περιβάλλον και Κοινωνία στο επίκεντρο
Σύμφωνα με την πρόταση για τη νέα Οδηγία: «Η έκθεση διαχείρισης και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης αποτελούν σημαντικά στοιχεία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Πρέπει να παρέχουν πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών της επιχείρησης και της θέσης της, κατά τρόπο που να συμβαδίζει με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των εργασιών της. Οι πληροφορίες δεν πρέπει να περιορίζονται στις οικονομικές πτυχές των εργασιών της επιχείρησης. Πρέπει επιπλέον να γίνεται ανάλυση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών των εργασιών που είναι αναγκαίες για την κατανόηση της ανάπτυξης, της επίδοσης ή της θέσης της επιχείρησης». Ωστόσο, η Οδηγία λαμβάνει υπόψη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις μεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας στα κράτη μέλη την επιλογή να απαλλάξουν τις επιχειρήσεις αυτές από την υποχρέωση δημοσιοποίησης μη οικονομικών πληροφοριών στην έκθεση διαχείρισής τους.

Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της επιχείρησης, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Integrated Reporting η νέα τάση
Μέχρι σήμερα ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών προέβαινε στη δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης, μέσω των Κοινωνικών Απολογισμών. Όπως φαίνεται μέσα από την Οδηγία, οι εταιρείες οφείλουν να ενστερνιστούν πλέον τη νέα τάση προσθήκης των μη-χρηματοοικονομικών στοιχείων στις οικονομικές εκθέσεις.

Το Ιntegrated Report είναι η ενιαία και μοναδική έκθεση της εταιρείας, απαντώντας στην πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας, βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Κάθε στοιχείο της ενιαίας έκθεσης πρέπει να παρέχει επαρκή πληροφόρηση στους επενδυτές και στα ενδιαφερόμενα μέρη για την παρούσα αλλά και μελλοντική επίδοση του οργανισμού. Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση η οποία υποδεικνύει τους συσχετισμούς μεταξύ της εταιρικής διακυβέρνησης, οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης.

Προβληματισμός ωστόσο επικρατεί μεταξύ των αρμόδιων στελεχών επιχειρήσεων που επηρεάζονται από αυτές τις εξελίξεις, τόσο για το ενδεχόμενο κόστος που θα απαιτηθεί για αυτή την προσαρμογή όσο και για την έλλειψη σχετικής τεχνογνωσίας που είναι αναγκαία για τη διασύνδεση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και την αλληλεπίδραση χρηματοοικονομικής και μη-χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Η Οδηγία αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 10 Ιουλίου 2012, ενώ με την ενσωμάτωσή της στην ελληνική νομοθεσία θα υπάρξουν και οι ανάλογες διευκρινιστικές διατάξεις προκειμένου οι εταιρείες να προσαρτήσουν τα απαραίτητα στοιχεία, ενδεχομένως στις οικονομικές καταστάσεις του 2014. 

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στο «CSR Review», ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ DIRECTION.
Τεύχος 35, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ