Ο ρόλος της επιχειρηματικότητας στην αειφόρο ανάπτυξη

 Άρθρο του κ. Γιώργου Τσιακαλάκη, Υπεύθυνου Ανάπτυξης της EuroCharity, στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»,

Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό, αειφόρος ανάπτυξη είναι η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες», με άλλα λόγια η μέριμνα ώστε η σημερινή μεγέθυνση να μην υπονομεύει τις δυνατότητες μεγέθυνσης των μελλοντικών γενεών. Η αειφόρος ανάπτυξη έχει επομένως τρεις συνιστώσες – οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική – που απαιτούν ισόρροπη συνεκτίμηση.

Ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί μέσα από τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» να πραγματώσει το όραμα για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς κατά την επόμενη δεκαετία, βασισμένη σε τρεις αλληλένδετους τομείς προτεραιότητας: τη θεμελίωση της οικονομίας στη γνώση και την καινοτομία, τη βιωσιμότητα, με την προώθηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την ανάπτυξη με γνώμονα την κοινωνική συνοχή, χωρίς αποκλεισμούς.
Η επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» δεν εξαρτάται μόνο από τις δράσεις των κυβερνήσεων αλλά και από την ίδια την κοινωνία. Η ανάληψη δράσης και η συμμετοχή όλων των τμημάτων της κοινωνίας -όπως οι επιχειρήσεις, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι τοπικές Αρχές αλλά και ο κάθε πολίτης- θα διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο στην επιτυχία ή στην αποτυχία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Παρακαλούμε όπως βρείτε συνημμένο το πλήρες άρθρο του κ. Τσιακαλάκη, όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», 12-15 Απριλίου 2012.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ