Η VRS (Valuation & Research Specialists) και η VK PREMIUM ανακοινώνουν την Προκήρυξη Προγράμματος για την ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Προκηρύχθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2013 το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο και Υπηρεσίες.

Η υποβολή προτάσεων μπορεί να γίνει από 25 Φεβρουαρίου έως και 25 Απριλίου 2013.

Συγκεκριμένα ενισχύονται:
  • υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας
  • νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.
  • Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται:
  • Από 30.000 έως 300.000 ευρώ για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση».
  • Από 20.000 έως 300.000 ευρώ για την θεματική ενότητα «Τουρισμός».
  • Από 20.000 έως 100.000 ευρώ για την θεματική ενότητα «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες».
Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά:
  • Με την Προκήρυξη του προγράμματος (14/01/2013) για τις περιφέρειες της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, και Νοτίου Αιγαίου
  • Με την Ηλεκτρονική Υποβολή της Πρότασης για τις λοιπές περιφέρειες και τις Λειτουργικές Δαπάνες (μόνο για τις νέες-υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
Τα ποσοστά επιχορήγησης διαφέρουν ανά Περιφέρεια  και ανά μέγεθος επιχείρησης και κυμαίνονται από 40% έως 60%.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 4 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
3. Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης έως 15.000,00 ευρώ)
4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
5. Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
6. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
7. Λογισμικό
8. Προβολή – Προώθηση
9. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
10. Λειτουργικές Δαπάνες μόνο για τις νέες – υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις

Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 100% της δημόσιας επιχορήγησης με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων είναι:
  • Μέχρι και δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τις θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός»
  • Μέχρι και δώδεκα (12) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για την θεματική Ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες».
Υπάρχει δυνατότητα τρίμηνης παράτασης ύστερα από αντίστοιχο αίτημα.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα δικαιόχρησης (franchising).

Στοιχεία Επικοινωνίας: Κώστας Βαμβακάς, 210 683 5560.

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ αποτελεί μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ