«Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας»

H Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, ως συντονιστής εταίρος υλοποιεί το έργο LIFE11 NAT/GR/1014 με τίτλο ForOpenForests, διάρκειας πέντε χρόνων (09/2012 – 11/2017). Στο εταιρικό σχήμα επίσης συμμετέχουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός “Δήμητρα”, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Αρκτούρο.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εφαρμογή διαχειριστικών πρακτικών στα δάση και στα διάκενα τους που θα συμβάλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα, σε δύο ορεινές περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Κεντρικής Ελλάδας – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο.

Στόχοι του προγράμματος είναι πέντε τύποι οικοτόπων προτεραιότητας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ: δάση κωνοφόρων (9530* και 9560*), ορεινοί λειμώνες (6210* και 6230*) και εποχικά τέλματα (τύπος οικοτόπου 3170*). Οι ορεινοί λειμώνες και τα εποχικά τέλματα δημιουργούνται στα δασικά ανοίγματα. Τα είδη-στόχοι είναι δύο είδη προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ: η Veronica oetaea* (ένα κρισίμως κινδυνεύον είδος των εποχικών τελμάτων) και η καφέ αρκούδα Ursus arctos* (ένα απειλούμενο είδος του δάσους) καθώς και πέντε είδη πουλιών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ: ο αιγωλιός (μια κουκουβάγια του δάσους, Aegolius funerus), 3 δρυοκολάπτες (Dryocopus martius, Dendrocopus leucotos και Picus canus) και η πετροπέρδικα (Alectoris graeca).

Οι δράσεις πληροφόρησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ιστοσελίδας, την παραγωγή έντυπου υλικού, την αναβάθμιση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Μονής Αγάθωνος , την δημιουργία ενός Κέντρου Ενημέρωσης Επισκεπτών στο Όρος Καλλίδρομο, την οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών σε μαθητές, την δημιουργία και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων σε διάφορες θέσεις στην περιοχή υλοποίησης του έργου, καθώς και την παρουσίαση του έργου σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες οχτακόσια σαράντα ευρώ (1.750.840 ευρώ), η δε οικονομική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (πρόγραμμα LIFE +) ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εννιά χιλιάδων οχτακόσια σαράντα ευρώ (1.309.840 ευρώ), ποσοστό 74,81%. Το υπόλοιπο 25,29 συγχρηματοδοτείται από τους εταίρους του έργου. Το έργο συγχρηματοδοτεί και ο Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργου υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.foropenforests.org.
 
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ