Σχέδιο «Διακυβέρνηση για τους Νέους (Governance for Youth) – Go4You»

Η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες σε κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, πλατείες, πεζοδρόμια και πεζόδρομους) και σε δημόσια κτίρια είναι το «κλειδί» για την εξάλειψη των διακρίσεων, ώστε κάθε άτομο να μπορεί αυτόνομα, με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίζει και να χρησιμοποιεί υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά αλλά και να επικοινωνεί και να πληροφορείται. Αποτελεί, επίσης, την καθοριστική παράμετρο του περιβάλλοντος, που καθορίζει τελικά σε κάθε άτομο το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας επιλογών σε κάθε στιγμή της ζωής του.

Η θεματική της προσβασιμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «εργαλείο» συμμετοχικής δημοκρατίας από νέους που είτε αντιμετωπίζουν άμεσα το πρόβλημα της μη-προσβασιμότητας σε βασικά σημεία μιας πόλης (άτομα με αναπηρία) είτε ενδιαφέρονται να ενασχοληθούν με αυτό το πρόβλημα και θέλουν να συνεισφέρουν στην επίλυση των προβλημάτων των συνομηλίκων τους (νέοι γενικού πληθυσμού).

Η συμμετοχή αυτών των νέων σε διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων θα αποτελέσει τη βάση για την «εκπαίδευση» των συμμετεχόντων νέων σε δημοκρατικές διαδικασίες, όπως είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τη διαπίστωση ενός προβλήματος που επηρεάζει μια ολόκληρη πόλη και μια ολόκληρη ομάδα στόχου, ως τη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης με προτεινόμενες λύσεις μέσω μιας ευρείας διαβούλευσης όλων των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) και την άσκηση πολιτικής πίεσης για τη λήψη αποφάσεων και δεσμεύσεων για έμπρακτα μέτρα βελτίωσης.

Ο οργανισμός «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων – ΕΔΡΑ» σε συνεργασία με τη Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δήμου Βόλου (συντονιστής του σχεδίου), και τους ρουμανικούς οργανισμούς «Organizatia Studentilor din Arad (Οργάνωση Φοιτητών του Arad / Ρουμανία), και «Ofensiva Tinerilor» (Οργάνωση Παραβατικότητας Νέων Ρουμανίας), συμμετέχει στο Πρόγραμμα με τίτλο «Διακυβέρνηση για τους Νέους (Governance for Youth) Go4You    (Πρόγραμμα  ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 2007-13, ΔΡΑΣΗ 1: ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1.3: ΣΧΕΔΙΑ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ YOUTH LINK: GR-13-Ε2-2013-R1, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 1.3/R1/2013/03) (Διάρκεια: 01/09/2013 – 31/05/2014, 9 ΜΗΝΕΣ).

Το σχέδιο ‘Governance for Youth’ (GO4YOU) εστιάζει στη συμμετοχή των νέων, και κυρίως των νέων με αναπηρίες, στις δημοκρατικές διαδικασίες, όπως η ενεργός συμμετοχή των νέων με στόχο να μάθουν να οργανώνουν και να εμπλέκονται σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους, να αποκτήσουν πιο ισχυρή φωνή και να μπορέσουν να επηρεάσουν το πολιτικό σκηνικό και, ιδιαίτερα άτομα που εμπλέκονται στην διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη ζωή τους.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου ‘Governance for Youth’ (GO4YOU), 28 νέοι από 2 χώρες (Ελλάδα και Ρουμανία) και διαφορετικές ομάδες (νέοι με αναπηρία και μη, νέοι από αστική περιοχή και νέοι από τη περιφέρεια) θα εμπλακούν στην καταγραφή των «σημείων» εκείνων όπου εμποδίζεται η προσβασιμότητά τους, όπως κτίρια, υπηρεσίες, κοκ, και θα προβούν στη διαμόρφωση-παραγωγή προτάσεων με τη μορφή ενός μικρού Σχεδίου Δράσης (με επικέντρωση σε προτάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας σε δημόσια κτίρια και δημόσιους χώρους).

Επίσης, το σχέδιο ‘Governance for Youth’ (GO4YOU) θα υποστηρίξει τη δημιουργία ενός άτυπου, ad-hoc, δικτύου διαβούλευσης με τη συμμετοχή των νέων, με την συμμετοχή όσων δουλεύουν με και για τους νέους, και όσους υποστηρίζουν νέους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προτάσεων, καθώς και όσους βρίσκονται σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Στόχος είναι η άσκηση πολιτικής πίεσης (lobbying) από τους νέους του έργου, και με τη στήριξη των αντίστοιχων φορέων του δικτύου, σε εκείνους που λαμβάνουν αποφάσεις σε κάθε Δήμο κάθε πόλης που συμμετέχει στο έργο με στόχο την υιοθέτηση των παραγόμενων προτάσεων/ του παραγόμενου μικρού Σχεδίου Δράσης του δικτύου στις ημερήσιες διατάξεις τους (μέσω μιας εισήγησης προς τα αντίστοιχα δημοτικά συμβούλια για την ανάληψη δέσμευσης υλοποίησης των προτεινόμενων μέτρων βελτίωσης).

Από το έργο, θα προκύψει η Παραγωγή ενός τρίπτυχου φυλλαδίου σε 2 γλώσσες (ελληνική, ρουμανική) προς διανομή ως ενημερωτικό υλικό στις συμμετέχουσες πόλεις , καθώς και η Παραγωγή ενός Οδηγού Καλής Πρακτικής σε 2 γλώσσες (ελληνική, αγγλική) προς διανομή ως υλικό μεταφοράς της τεχνογνωσίας του έργου.
Το σχέδιο ανταποκρίνεται στην προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των νέων και της ιδιότητάς τους ως Ευρωπαίοι πολίτες μέσω της εμπλοκής τους σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, διαβούλευσης και άσκησης πολιτικής πίεσης. Το σχέδιο στηρίζεται σε διαδικασίες μη τυπικής εκπαίδευσης (όπως εξωτερικές δραστηριότητες έρευνας, ομάδες διαβούλευσης, ομάδες ιδεών-προτάσεων, ανάπτυξη προτάσεων τύπου ‘manifesto’, παρακολούθηση της εφαρμογής των προτάσεων που αφορούν νέους) και βοηθά τους νέους να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες που θα συμβάλλουν στη προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Οι συμμετέχοντες νέοι με το επιτυχές πέρας του έργου θα μπορούν να λειτουργούν με μεγαλύτερη άνεση σε πλαίσια άσκησης πολιτικής καθώς θα αποτελούν μέρος των επιδιωκόμενων στόχων βελτίωσης πολιτικών για την προσβασιμότητα και θα αισθανθούν τη δική τους συνεισφορά σε αυτό. Η αλληλεγγύη μεταξύ τους θα ενισχυθεί και από τη στιγμή που έχει επιλεχθεί οι ομάδες των νέων να είναι ετερογενείς (νέοι με αναπηρίες και νέοι του γενικού πληθυσμού) θα ενισχυθεί επίσης και η ανεκτικότητα μεταξύ τους γεγονός που συνεισφέρει σε μια ευρύτερη κοινωνική συνοχή.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ