Συνεργασία Global Sustain και PRI

Η Global Sustain, προσυπέγραψε τις έξι αρχές του υποστηριζόμενου από τα Ηνωμένα Έθνη PRI (Principles for Responsible Investment Initiative), ο οποίος αποτελεί την κορυφαία παγκόσμια πρωτοβουλία για τις Υπεύθυνες Επενδύσεις, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικών (ESG) ζητημάτων στο χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της. Η Global Sustain είναι η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα εταιρεία στην Ελλάδα που γίνεται μέλος του PRI. 
Κατά την εφαρμογή των έξι Αρχών, οι υπογράφοντες συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος. Το πλαίσιο των Αρχών είναι εθελοντικό και φιλόδοξο και προσφέρει δράσεις για την ενσωμάτωση θεμάτων ESG σε επενδυτικές πρακτικές σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. 
Το PRI έγινε επίσης μέλος της Global Sustain, με στόχο να αξιοποιήσει τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας και δικτύωσης της Global Sustain. Μέσω του δικτύου μελών της Global Sustain, το PRI βρίσκει μια πλατφόρμα και ένα εκτεταμένο δίκτυο για την προώθηση των υπεύθυνων επενδύσεων και για να γεφυρώσει το χάσμα επικοινωνίας μεταξύ των επενδυτών και της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για ESG ζητήματα. 
«Η Global Sustain, με τη συνεργασία αυτή θα παράσχει περαιτέρω βοήθεια προς τα μέλη της να συνδέσουν τα ζητήματα ESG με την εταιρική απόδοση και αποτίμηση. Χρησιμοποιούμε ήδη το ESG Value Driver Model του PRI για να προετοιμάσουμε τα μέλη μας σε συναντήσεις με υπεύθυνους επενδυτές και στην ενασχόληση τους με θέματα ESG. Τα μέλη και οι πελάτες μας αντιλαμβάνονται πλέον τη δυνατότητα αξιολόγησης της ποιότητας της διοίκησης,της διαχείρισης κινδύνων και της δημιουργίας αξίας μέσα από υπεύθυνες επενδύσεις και πώς οι ESG παράγοντες επηρεάζουν την οικονομική αλλά και χρηματιστηριακή επίδοση μιας εταιρίας», δήλωσε ο Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Εταίρος της Global Sustain
«Οι Υπεύθυνες Επενδύσεις βρίσκεται σε διαρκή άνοδο και η ζήτηση των επενδυτών για τη δημοσιοποίηση ESG θεμάτων είναι ισχυρή. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε την Global Sustain ως την πρώτη εταιρική συμμετοχή από την Ελλάδα και ελπίζουμε να εμπνεύσουμε περισσότερες εταιρίες να γνωστοποιούν ESG θέματα», δήλωσε η Fiona Reynolds, Διευθύνουσα Σύμβουλος του PRI.
Σχετικά με το PRI 
Η υποστήριζόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη πρωτοβουλία PRI (Principles for Responsible Investment Initiative), με έδρα το Λονδίνο, είναι ένα δίκτυο διεθνών επενδυτών που εργάζονται μαζί για να θέσουν τις έξι Αρχές για Υπεύθυνες Επενδύσεις στην πράξη. Οι Αρχές έχουν δημιουργηθεί από την επενδυτική κοινότητα και εκφράζουν την άποψη ότι τα θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και, ως εκ τούτου, πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή από τους επενδυτές, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Οι Αρχές παρέχουν ένα εθελοντικό πλαίσιο με τη βοήθεια του οποίου όλοι οι επενδυτές μπορούν να ενσωματώσουν στις πρακτικές λήψης αποφάσεων και ιδιοκτησίας τους τα ζητήματα ESG και έτσι να γίνει καλύτερη ευθυγράμμιση των στόχων τους με εκείνων της κοινωνίας στο σύνολό της. http://www.unpri.org/.
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ