Τι σημαίνει η είσοδος της Τρ. Πειραιώς στον δείκτη αναδυόμενων αγορών Dow Jones Sustainability – Πως δημιουργείται αξία στους μετόχους

Η πρόσφατη (16/9/2014)  ένταξη της Τράπεζας Πειραιώς στο  διεθνή
δείκτη Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets της ομάδας
δεικτών Dow Jones Sustainability Indices  μετά από αξιολόγηση από την
RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment αποτελεί για πολλούς από
εμάς μέλη του Global Compact μια ευχάριστη έκπληξη αλλά και ένα καλό νέο
για τους μετόχους της Τράπεζας.

Μετά από συνομιλίες μου με
παράγοντες του χρηματοοικονομικού χώρου αλλά και μέλη της κοινότητας των
αναλυτών διαπίστωσα μια δυσχέρεια στη μέτρηση και την αποτύπωση στο
χρηματιστηριακό ταμπλό της συγκεκριμένης νέας πληροφορίας.
Το
φαινόμενο της “ασύμμετρης πληροφόρησης” σε συνδυασμό με την μη εφαρμογή
των συστάσεων της EFFAS (The European Federation of Financial Analysts
Societies – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αναλυτών) για την ενσωμάτωση δεικτών
Αειφορίας κατά την ανάλυση των εταιριών ίσως να ευθύνονται για την
ερμηνευτική αδυναμία της αγοράς..
Επιτρέψατε μου λοιπόν να κάνω μια
μικρή αναφορά σε ένα Ακαδημαϊκό κείμενο εργασίας : The Impact of a
Corporate Culture of Sustainability on
Corporate Behavior and
Performance που δημοσιεύτηκε στις 9/5/2012 από τους Robert G. Eccles,
Ioannis Ioannou, George Serafeim στο Πανεπιστήμιο Harvard Business
School.
Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι μια επένδυση $ 1 στις αρχές του
1993 σε ένα σταθμισμένο χαρτοφυλάκιο με  Επιχειρήσεις που έχουν
υιοθετήσει τις αρχές της  Αειφορίας (sustainability)  θα είχε  αυξηθεί
σε 22,6 δολάρια μέχρι το τέλος του 2010 (+20% ετησίως), με βάση τις
τιμές της αγοράς.
Αντίθετα, μια παρόμοια επένδυση σε σταθμισμένο
χαρτοφυλάκιο των εταιρειών με χαμηλές επιδόσεις Αειφορίας θα έχουν
αυξηθεί σε μόνο 15,4 δολάρια  (+17% ετησίως) μέχρι το τέλος του 2010.
Μια υπεραπόδοση της τάξης του 15% καθόλου ευκαταφρόνητη για πολλούς Διαχειριστές κεφαλαίων αλλά και απλούς επενδυτές.
Οι
συγγράφεις χρησιμοποίησαν και τον αριθμοδείκτη Αποδοτικότητα Ίδιων
Κεφαλαίων (Return-on-Equity)  και  η μελέτη διαπιστώνει ότι μια επένδυση
$ 1 στις αρχές του 1993 στη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων
Επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει τις αρχές της  Αειφορίας θα είχαν 
αυξηθεί σε 31,7 δολάρια μέχρι το τέλος του 2010 (+22% ετησίως), σε
σύγκριση με μόνο 25,7 δολάρια (+20% ετησίως) για τις επιχειρήσεις με
χαμηλές επιδόσεις στην  Αειφορία.
Μια έξτρα απόδοση της τάξεως του
10% ετησίως ικανή να δικαιολογήσει την υπεραπόδοση αλλά τις extra
αμοιβές της διορατικής Διοίκησης.

Τα συμπεράσματα δικά σας…

Αλλά
ας περάσουμε τώρα στη μεθοδολογία του Ολλανδικού αξιολογητικού οίκου
RobecoSAM υπεύθυνου για τη βαθμονόμηση εταιριών με στόχο την ένταξη τους
σε διεθνείς Δείκτες Βιωσιμότητας και Αειφόρας ανάπτυξης.  
Παρότι τα
ακριβή στοιχεία για την αξιολόγηση των εταιριών και κλάδων  είναι
“επτασφράγιστο” μυστικό μια βασική ιδέα δίνεται από τα κάτωθι (μετά από
πολύ ψάξιμο….) στοιχεία :
Κριτήρια

Βαρύτητα

  • Οικονομική Διάσταση: 33%
  • Περιβαλλοντική Διάσταση: 33%
  • Κοινωνική Διάσταση 33%
  • Επιχειρηματικός Κλάδος 57%
  • Γενικά κριτήρια: 43%

Τα παραπάνω αναλύονται κατά περίπτωση στα :

Οικονομική Διάσταση

ποσοστό

Εταιρική Διακυβέρνηση

6.0%

Ρίσκο και Διαχείριση κρίσεων

6.0%

Κώδικας Δεοντολογίας, Κανονιστική Συμμόρφωση, Πρόληψη Διαφθοράς και Δωροδοκίας

6.0%

Κλαδικά κριτήρια

Κατά περίπτωση

Περιβαλλοντική Διάσταση

ποσοστό

Περιβαλλοντική Αναφορά

3.0%

Κλαδικά κριτήρια

Κατά περίπτωση

Κοινωνική Διάσταση

ποσοστό

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

5.5%

Προσέλκυση και Διατήρηση Ταλέντων

5.5%

Δείκτες Εργασιακών Πρακτικών

5.0%

Κοινωνικά ορθή συμπεριφορά, φιλανθρωπία

3.0%

Δελτίο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

3.0%

Κλαδικά κριτήρια

Κατά περίπτωση

Η τιμολόγηση υπηρεσιών σχετιζόμενων με την Αειφορία (Corporate
Sustainability) και την  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social
Responsibility)  αποτελεί συχνά πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των στελεχών
των εταιριών και των σύμβουλων επιχειρήσεων μιας και συχνά, λάθος κατά
τη γνώμη μας, παρουσιάζεται αδυναμία στη τιμολόγηση της “άυλης
υπεραξίας” και του κόστους αυτής.
Θεωρούμε πως οι εταιρικές δράσεις
για την Αειφορία (Corporate Sustainability) και την  Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη (Corporate Social Responsibility) αποτελούν μια ΕΠΕΝΔΥΣΗ για την
εταιρία και οφείλουν να αξιολογούνται και να τιμολογούνται ανάλογα.
Υπό
το πρίσμα των παραπάνω δημιουργήσαμε αριθμοδείκτη  τιμολόγησης και
προϋπολογισμού (budget) δράσεων Αειφορίας υπό το διακριτικό τίτλο Κ4SV
(Katsarellos for Sustainability Value) στα πρότυπα του δείκτη μέτρησης
αξίας Tobin’s q ratio.
Στη περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς και
σύμφωνα με τη μεθοδολογία του δείκτη Κ4SV με μετρήσεις σε καθεστώς
εργαστηρίου και Κανονικών Συνθηκών (ΚΣ) η θετική επίπτωση των δράσεων
Εταιρικής Αειφορίας θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να προσδώσουν extra
αξία στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς ύψους:

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ    87.687.390 €

Ενώ
η αξία μεμονωμένων δράσεων όπως η Ανάπτυξη και Εκπαίδευση του
Ανθρώπινου Δυναμικού θα μπορούσαν να προσδώσουν extra αξία στους
μετόχους ύψους:

ΔΡΑΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ  Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού    4.822.806 €

Δεδομένης
της συγκυριακής έλλειψης χρηματοδότησης αλλά και της εγγενούς
σπανιότητας των οικονομικών πόρων προτείνεται όταν υπάρχουν πέραν της
μίας Επενδυτικών προτάσεων Αειφορίας αυτές  να σταθμίζονται με τον
δείκτη κερδοφορίας (profitability index).
Κατά τη γνώμη μας οι
Επενδύσεις (χρήμα, ανθρώπινο κεφάλαιο, έξοδα συμβούλων, έκδοση αναφορών,
συμμετοχές σε συνέδρια, επιμόρφωση στελεχών, δράσεις δημοσίων σχέσεων,
marketing κα) που συνδέονται με την Εταιρική Αειφορία θα πρέπει να
τιμολογούνται με όρους αγοράς και το χειροπιαστό αποτέλεσμα τους να
επικοινωνηθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη.
Μόνο τότε  η χρηματιστηριακή
αγορά, τα εμπλεκόμενα μέρη αλλά και η Κοινωνία θα αξιολογήσει το μέγεθος
τη σημασία και τη συνεισφορά των δράσεων Αειφορίας και θα να τις
αποτιμήσει ανάλογα.

 Του Δημήτρη Κατσαρέλου

Πηγή: “bankingnews.gr “

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ