Αναδεικνύοντας το έργο των Υπεύθυνων Επιχειρήσεων

Η Boussias Communications και η έκδοση Marketing Week, για πρώτη φορά διοργανώνουν τα Responsible Business Awards, για να επιβραβεύσουν τα έργα, τις ιδέες και τις συνεργασίες πίσω από τη δέσμευση των Υπεύθυνων Επιχειρήσεων και Φορέων της χώρας μας στις αρχές της αειφορίας, της εταιρικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης και κοινωνικής ανάπτυξης.

Τα βραβεία δημιουργήθηκαν για να αναδείξουν το δύσκολο έργο που υλοποιούν τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, σε εποχές που η ευθύνη για τη στήριξη της ποιότητας ζωής και της επαναρύθμισης της συνολικής λειτουργίας της κοινωνίας, των υποδομών, των αδύναμων συμπολιτών μας, είναι πλέον μοιρασμένη σε όλους τους Εταίρους και όχι μόνο στο ανήμπορο Κράτος.  

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στο να ενισχύσει το διάλογο, αναδεικνύοντας πρότυπα καινοτομίας και συνεργασίας, επιβραβεύοντας πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όχι μέσα από πρακτικές που απλά στοχεύουν στο να κάνουν το λιγότερο κακό, αλλά μέσα από καινοτόμες λύσεις που αναγεννούν εταιρικές δραστηριότητες, εξυμνώντας την αξία της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας.

ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Αριστεία στη Συνεργασία: Η ενότητα θα αναδείξει καινοτόμα μοντέλα συνεργασίας Επιχειρήσεων με την Τοπική Κοινότητα, τις ΜΚΟ, Συνεργασίες B2B, ή και με το Κράτος. 
Βιώσιμη Ανάπτυξη: Εδώ, θα επιβραβευτούν  πρωτοβουλίες στους βασικούς πυλώνες όπως είναι η Διαχείριση Φυσικών Πόρων, η Διαχείριση Ενέργειας και Αποβλήτων, η Εταιρική Διακυβέρνηση, Εργαζόμενοι, και άλλα.
Επένδυση και Αντίκτυπος: Η ενότητα θα εξετάσει τη Βραχυπρόθεσμη ή Μακροπρόθεσμη Επένδυση τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας.
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Με στόχο να αναδείξει καινοτόμα μοντέλα που αξιοποιούν τη δύναμη της επιχειρηματικότητας για την επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. 
Επικοινωνία: Εδώ, θα βραβευθούν οι καμπάνιες εκείνες που κατόρθωσαν με στοχευμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα να πετύχουν ενεργοποίηση και δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών, και που συνέβαλαν στη μεταστροφή αντίληψης, ή αύξηση φήμης.
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις: Αναδεικνύοντας ανά κατηγορία επιχείρησης, δηλαδή Μικρές, Μεσαίες, Μεγάλες Επιχειρήσεις, τα πιο αποτελεσματικά και καινοτόμα προγράμματα στους βασικούς πυλώνες της Εταιρικής Υπευθυνότητας, αλλά και σε κατηγορίες, όπως είναι τα Υπεύθυνο Προϊόν, Affinity και Cause-Related Marketing, Εργαζόμενοι και Εθελοντισμός.
ΜΚΟ της Χρονιάς: Εδώ, θα αναδειχθούν Σύλλογοι και Ιδρύματα που επιδεικνύουν συνεπές έργο, ισχυρό αντίκτυπο, συνεχή δέσμευση και αποτελεσματικότητα με μετρήσιμα στοιχεία.
Ομάδα CSR της χρονιάς: Για ομάδες επιχειρήσεων που έχουν υλοποιήσει καινοτόμα έργα που αποδεικνύουν ότι ενσωματώνονται στο ευρύτερο εταιρικό στρατηγικό πλαίσιο.  

Στα βραβεία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Επαγγελματικοί Φορείς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνικές Επιχειρήσεις, Εθελοντικές Οργανώσεις, ΜΚΟ και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα. 

GRAND AWARD

Πρόκειται για το βραβείο ενότητας που θα απονεμηθεί στην εταιρεία (εταιρείες), εφόσον βραβευθεί με 3 Gold βραβεία στις κατηγορίες της δεδομένης ενότητας (για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση διακριθεί με Gold βραβείο στις κατηγορίες Καμπάνια Social Media, Εκδήλωση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Καμπάνια Δημοσίων Σχέσεων, τότε θα κερδίσει και το Grand Award της ενότητας “Επικοινωνία”). 
Grand Award θα απονεμηθεί στις ενότητες: (2) Βιώσιμη Ανάπτυξη, (3) Επένδυση / Αντίκτυπος, (4) Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και (5) Επικοινωνία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα έργα θα κριθούν με βάση το σκοπό του προγράμματος και την ένταξή του στην ευρύτερη εταιρική στρατηγική, την καινοτομία και πρωτοπορία, τον αντίκτυπο και τα οφέλη, τα μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς και τους πόρους της επένδυσης σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης. 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η κριτική επιτροπή των βραβείων αποτελείται από καθηγητές και εμπειρογνώμονες του κλάδου, καθώς και εκπροσώπους των φορέων που στηρίζουν τα βραβεία: Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΤΕΥΠ της ΕΕΔΕ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΕΒ), Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδας (ΣΔΕ), Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), Σύνδεσμος φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), Συμμαχία για την Ελλάδα, Great Place to Work Institute Hellas. 


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site των βραβείων www.responsiblebusiness.gr <BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ