Με απλουστευμένους όρους επαναπροκηρύσσεται ο διαγωνισμός για υπηρεσίες ντοκυμαντέρ από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών παραγωγής ντοκιμαντέρ», στο πλαίσιο του Προγράμματος ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε όλοι Πολίτες» ως μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, περιόδου 2009 – 2014. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων Ευρώ (40.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%).
 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και το αργότερο μέχρι την 11/05/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μμ. στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής: Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθ. 5, 106 74 Αθήνα, ισόγειο. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής: Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθ. 5, 106 74 Αθήνα, ισόγειο. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12/05/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθ. 5, 106 74 Αθήνα, ισόγειο, από την τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ