Κώδικας Ορθών Πρακτικών για τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστότερου ως EEA Grants, προχώρησε στη μετάφραση του Κώδικα Ορθών Πρακτικών στα ελληνικά με στόχο τη διάδοση και αξιοποίησή του από την ελληνική κοινωνία των πολιτών. Απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Μια από τις κύριες ανησυχίες των σύγχρονων δημοκρατιών αποτελεί η αποξένωση των πολιτών από τις πολιτικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινωνία των πολιτών αποδεικνύεται σημαντικός παράγοντας της δημοκρατικής διαδικασίας. Παρέχει στους πολίτες μια εναλλακτική οδό, παράλληλα με αυτές των πολιτικών κομμάτων και των ομάδων άσκησης πίεσης, για τη διάδοση των διαφορετικών απόψεων καθώς και για τη διασφάλιση μιας ποικιλίας συμφερόντων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αναγνώρισε – στη Σύσταση CM/Recommendation (2007) 14 του Οκτωβρίου 2007 – «την ουσιώδη συμβολή των ΜΚΟ στην ανάπτυξη και την υλοποίηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συγκεκριμένα μέσω της τόνωσης της ευαισθητοποίησης του κοινού, της συμμετοχής στον δημόσιο βίο και της διασφάλισης της διαφάνειας και της λογοδοσίας εκ μέρους των δημόσιων αρχών».

Στη συνεδρίαση του Φόρουμ του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Μέλλον της Δημοκρατίας, που διεξήχθη στη Σουηδία τον Ιούνιο 2007, οι συμμετέχοντες ζήτησαν από την Διάσκεψη των ΔΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης να εκπονήσει έναν Κώδικα Ορθών Πρακτικών για τη Συμμετοχή των Πολιτών, ο οποίος θα κάλυπτε ζητήματα όπως τους μηχανισμούς συμμετοχής των ΜΚΟ στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στη δημόσια δράση.

***
Γιατί είναι σημαντική η Συμμετοχή των Πολιτών; Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των σύγχρονων δημοκρατιών είναι η αποξένωση των πολιτών από τις πολιτικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινωνία των πολιτών έχει αναλάβει έναν σημαντικό ρόλο, να κάνει τη φωνή των πολιτών να ακουστεί και να εργαστεί για το καλό της κοινότητας.

Τι είναι ο Κώδικας Ορθών Πρακτικών; Ο Κώδικας συντάχθηκε από την συνέλευση των Διεθνών ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης και υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2009. Ο Κώδικας στοχεύει να διευκολύνει τη συμμετοχή των ΜΚΟ στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη εμπειρικά παραδείγματα και δοκιμασμένες μεθόδους από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ορίζει ένα σύνολο γενικών αρχών, κατευθυντήριων γραμμών, εργαλείων και μηχανισμών για τη συμμετοχή των πολιτών.

Σε τι στοχεύει; Οι ΜΚΟ αποτελούν ένα ζωτικό μέρος της κοινωνίας, που κομίζει σημαντικά οφέλη τόσο στην κοινωνία όσο και στη διακυβέρνηση. Ο Κώδικας Ορθών Πρακτικών στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου για τη βελτίωση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην ενίσχυση της γνώσης μέσω της αλληλεπίδρασης και της ανάδειξης καλών πρακτικών, καθώς και της διάδοσής τους μεταξύ των ΜΚΟ και των δημοσίων αρχών.

Σε ποιόν απευθύνεται; Ο Κώδικας Ορθών Πρακτικών απευθύνεται στις δημόσιες αρχές και την κοινωνία των πολιτών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ΜΚΟ σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο διαλόγου και συνεργασίας με τοπικές αρχές, το κοινοβούλιο, την κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση. Ο Κώδικας Ορθών Πρακτικών αντιλαμβάνεται τις ΜΚΟ ως οργανωμένες ομάδες τις κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων εθελοντικών ομάδων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, συλλόγων, ιδρυμάτων, φιλανθρωπικών οργανώσεων, τοπικών κοινοτήτων ή κοινοτήτων ενδιαφερόντων και ομάδων υποστήριξης.

Διατίθεται στα ελληνικά στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες»:  https://goo.gl/CN8MKw

Διατίθεται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης σε 21 γλώσσες: http://www.coe.int/en/web/ingo/civil-participation


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ