Μυτιληναίος: Εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας το Α’ εξάμηνο του 2015

Κύρια σημεία Α’ Εξαμήνου 2015:
  • Ανεπαίσθητη μείωση κύκλου εργασιών και EBITDA, σημαντική αύξηση της καθαρής κερδοφορίας κατά 36%.
  • Σημαντική αύξηση κερδοφορίας του Τομέα της Μεταλλουργίας, που αποτέλεσε, για ένα ακόμα τρίμηνο, την κινητήριο δύναμη για τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου.
  • Μείωση τζίρου και κερδοφορίας της ΜΕΤΚΑ λόγω επιβράδυνσης του ρυθμού προόδου των έργων στην Μ. Ανατολή.
  • Αρνητικές επιδράσεις στον Τομέα Ενέργειας από το εγχώριο περιβάλλον.
  • Ο Όμιλος παραμένει σταθερά σε πορεία διεθνοποίησης καθώς, περίπου 80% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, πλην των πωλήσεων ηλεκτρικού ρεύματος, προέρχεται από το εξωτερικό.
Συγκεκριμένα, στο Α’ Εξάμηνο του 2015, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, διαμορφώθηκε στα €636,5 εκατ., έναντι των €653,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014 (μείωση 2,5%). Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €118,7 εκατ. από €120,3 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2014 (μείωση 1,3%), ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €32,8 εκατ., έναντι €24,1 εκατ. το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση 35,9%.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου δεν περιλαμβάνουν ποσό €22,3 εκατ. από την αξία των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ), παρά την ύπαρξη τελικής πρότασης από τη ΡΑΕ ( www.rae.gr ), λόγω κωλυσιεργίας του αρμόδιου Υπουργείου. Εάν το έσοδο αυτό είχε υπολογιστεί, θα αύξανε τα EBITDA κατά €22,3 εκατ. και τα καθαρά κέρδη του Ομίλου κατά €18,0 εκατ.

Αναλυτικά, σχετικά με τις επιμέρους επιδόσεις των τομέων δραστηριότητας, ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων παρουσίασε την ισχυρότερη επίδοση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €297,7 εκατ., έναντι €204,8 εκατ. το 2014, σημειώνοντας αύξηση 45%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €65,4 εκατ., έναντι €23,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, καταγράφοντας αύξηση 176%. Η συγκεκριμένη επίδοση αποτυπώνει τα αποτελέσματα της επιτυχημένης στρατηγικής για τη δραστική μείωση κόστους και την ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της Αλουμίνιον της Ελλάδος σε διεθνές επίπεδο. Κατά το πρώτο Εξάμηνο του 2015, οι τιμές πώλησης αλουμινίου διαμορφώθηκαν σε συγκρίσιμα επίπεδα σε σχέση με το 2014, ενώ καταγράφηκε σημαντική ενίσχυση της ισοτιμίας ΔΟΛ. ΗΠΑ / ΕΥΡΩ και αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.

Ο Τομέας Έργων EPC παρουσίασε μειωμένη επίδοση με τη ΜΕΤΚΑ να καταγράφει κύκλο εργασιών €257,6 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο του 2015, έναντι €361,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κυρίως λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού προόδου της εκτέλεσης των έργων στην Συρία. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €46,2 εκατ. από €57,7 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2014 παρουσιάζοντας μείωση 19,8%. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €29,2 εκατ. έναντι €54,5 εκατ. το προηγούμενο έτος. Καταγράφοντας το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του ενοποιημένου κύκλου εργασιών σε αγορές εκτός της Ελλάδας, η ΜΕΤΚΑ έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην υπο-Σαχάρια Αφρική όπου διαπραγματεύεται σημαντικές συμβάσεις για την κάλυψη επειγουσών αναγκών ηλεκτροδότησης σε αναπτυσσόμενες χώρες της περιοχής.

Ο Τομέας Ενέργειας, ο οποίος επηρεάζεται έντονα από το εγχώριο περιβάλλον, κατέγραψε κύκλο εργασιών €86,0 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο του 2015, έναντι €90,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η αποδοτικότητα των μονάδων του Ομίλου, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα προμήθειας φυσικού αερίου από την αγορά LNG, συνετέλεσε στην κατά 5,9% αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ά Εξάμηνο, ενόσω η συνολική εγχώρια παραγωγή ηλεκτρισμού παρουσίασε μείωση της τάξεως του 8,2% και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτες χώρες αύξηση 85%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €6,6 εκατ. έναντι €42,4 εκατ., σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο του 2014, μείωση που συνδέεται άμεσα με την παρατεταμένη καθυστέρηση οριστικοποίησης του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς ενέργειας από τους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του μηχανισμού διασφάλισης ισχύος ή του νέου μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας.

Για λόγους συντηρητικής αποτίμησης, δεν υπολογίστηκαν τα προβλεπόμενα ΑΔΙ ύψους €22,3 εκ., όπως αναφέρθηκε ανωτέρω (σχετική σημείωση στις αναρτημένες λογιστικές καταστάσεις www.mytilineos.gr). Εφόσον ολοκληρωθούν έγκαιρα οι σχετικές διαδικασίες, το ποσό αυτό θα λογιστικοποιηθεί στα αποτελέσματα του Β’ εξαμήνου 2015.

Σύμφωνα με όλες τις αναθεωρημένες προβλέψεις, μετά την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και την περίοδο παρατεταμένης τραπεζικής αργίας, το 2015 αναμένεται να αποτελέσει το 7ο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία τα τελευταία 8 χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο που συνθέτει ίσως το πιο αντίξοο περιβάλλον των τελευταίων δεκαετιών για την ελληνική οικονομία ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στηριζόμενος στο εξωστρεφές προφίλ του, τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, τον αυστηρό έλεγχο του κόστους και τη συνετή διαχείριση των κινδύνων κατορθώνει να αυξάνει την κερδοφορία του, να ενδυναμώνει περαιτέρω την οικονομική του θέση, να διατηρεί τις χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και συνεχίζει να στηρίζει πολύπλευρα την ελληνική οικονομία και κοινωνία που δοκιμάζονται.

Το επόμενο διάστημα ο Όμιλος, με γνώμονα το συμφέρον των ελλήνων και ξένων μετόχων και των εργαζομένων του, θα συνεχίσει να ενδυναμώνει στρατηγικά την παρουσία του στις διεθνείς αγορές.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ