Εταίρος του Προγράμματος IROHLA στην Ελλάδα το Ινστιτούτο Prolepsis

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “IROHLA” ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2012 και υλοποιείται σε συνεργασία με 20 Ευρωπαϊκούς επιστημονικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την  Έρευνα της ΕΕ (FP7). Εταίρος του Προγράμματος στην Ελλάδα είναι το Ινστιτούτο Prolepsis. Στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών για τους φορείς χάραξης πολιτικής για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του αλφαβητισμού υγείας του γηράσκοντος πληθυσμού στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τους σκοπούς του μπορείτε να βρείτε εδώ.
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ