Αυξάνονται οι επενδύσεις σε τεχνολογίες εγκληματολογικής ανάλυσης

Η σημαντική αύξηση κινδύνων από κυβερνο-παραβιάσεις και εσωτερικές απειλές αποτελεί την κυρίαρχη αιτία για επενδύσεις σε τεχνολογίες εγκληματολογικής ανάλυσης δεδομένων (Forensic Data Analytics – FDA)

  • Τρεις στους πέντε ερωτηθέντες σκοπεύουν να αυξήσουν τις επενδύσεις σε τεχνολογίες εγκληματολογικής ανάλυσης δεδομένων (FDA) τα επόμενα δύο χρόνια
  • Η χρήση εργαλείων οπτικοποίησης δεδομένων στην πρόληψη και ανίχνευση της απάτης έχει διπλασιαστεί σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2014
  • Οι κορυφαίες εταιρείες εκμεταλλεύονται μεγάλα και ποικίλα σύνολα δεδομένων που περιέχουν δομημένες και μη δομημένες πηγές πληροφοριών

Οι παραβιάσεις στον κυβερνοχώρο και οι παραβιάσεις εμπιστευτικότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν δόλιες περιπτώσεις «απαγωγής» εσωτερικών δεδομένων, χειραγώγηση ή ακόμα και καταστροφή αυτών είναι, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, οι πιο ταχέως αναπτυσσόμενοι κίνδυνοι που υποκινούν επενδύσεις σε τεχνολογίες εγκληματολογικής ανάλυσης δεδομένων, όπως διαπιστώνεται μέσα από την Παγκόσμια Έρευνα Εγκληματολογικής Ανάλυσης Δεδομένων της EY για το 2016, «Μετατόπιση σε υψηλότερη ταχύτητα: Μετριασμός των κινδύνων και επίδειξη ωφελειών» (Shifting into high gear: mitigating risks and demonstrating returns).

Η εν λόγω έρευνα διεξήχθη σε 665 στελέχη παγκοσμίως σε εννέα επιχειρηματικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων του τραπεζικού, της υγείας, των κατασκευών και της ενέργειας. Αναφορικά με τη χρήση εργαλείων FDA για τη διερεύνηση περιστατικών απάτης ή τη διαχείριση του ρίσκου, τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι το 77% των ερωτηθέντων τα χρησιμοποιεί για την αντιμετώπιση εσωτερικών κινδύνων, ενώ δεύτερη έρχεται με 70% η χρήση για την αναγνώριση και αντιμετώπιση παραβάσεων στον κυβερνοχώρο ή τις παραβιάσεις εμπιστευτικότητας.

Το 69% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι χρειάζεται να βελτιώσουν περαιτέρω τις ισχύουσες εταιρικές διαδικασίες κατά της απάτης, συμπεριλαμβανομένων και της χρήσης εργαλείων FDA. Σε ό,τι αφορά στα ανώτατα στελέχη (C-suite), το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στο 74%. Επίσης, τα ανώτατα στελέχη βρέθηκαν να έχουν τη μεγαλύτερη ανησυχία σχετικά με την επιβολή κανονιστικής συμμόρφωσης, η οποία γίνεται πιο αυστηρή και εκτεταμένη, συγκριτικά με τους ερωτηθέντες που αναφέρουν τις πιέσεις λόγω κανονιστικής συμμόρφωσης, ως το λόγο για να βελτιώσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες.

Ο Γιάννης Δρακούλης, επικεφαλής της EY για το Τμήμα Ερευνών Οικονομικής Απάτης και Εταιρικών Αντιδικιών Ελλάδας, αναφέρει:

«Για τους οργανισμούς, η απειλή του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο είναι μια καθημερινή πραγματικότητα, που επιβάλει μια δυναμική και συνεχή δοκιμασία. Αυτό σημαίνει ότι τα Διοικητικά Συμβούλια και η ανώτερη διοίκηση πρέπει να ενσωματώσουν τις τεχνικές εγκληματολογικής ανάλυσης δεδομένων (FDA) σαν μια κρίσιμη συνιστώσα για τα προγράμματα διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό δεδομένου του ισχύοντος περιβάλλοντος επιβολής κανονιστικής συμμόρφωσης και της αντίδρασης της αγοράς σε υποτιθέμενες εταιρικές απάτες, δωροδοκίες και παραβάσεις στον κυβερνοχώρο».

Τάση για αυξημένες επενδύσεις σε εργαλεία FDA

Το 55% των ερωτηθέντων, ποσοστό μικρότερο από το 64% που απάντησε αντίστοιχα στην έρευνα του 2014, αναφέρει ότι το ποσό που επενδύεται σε εργαλεία FDA είναι επαρκές. Συνεπώς, δεν αποτελεί έκπληξη ότι τρείς στους πέντε ερωτηθέντες σκοπεύουν να δαπανήσουν μεγαλύτερα ποσά σε τέτοιες τεχνολογίες μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Εξετάζοντας τους λόγους πίσω από αυτή την πρόθεση για αύξηση των επενδύσεων, η έρευνα καταδεικνύει ότι οι κυρίαρχες τάσεις-οδηγοί με 53% και 43% αντίστοιχα είναι η απόκριση στο αυξανόμενο έγκλημα στον κυβερνοχώρο, καθώς και ο αυξημένος κανονιστικός έλεγχος. Επιπλέον, παρατηρείται αλλαγή στην ανάπτυξη και χρήση των εργαλείων FDA, με το 63% των ερωτηθέντων να αναφέρει ότι επενδύουν τουλάχιστον το μισό από τον τεχνολογικό προϋπολογισμό τους σε προληπτικές διαδικασίες παρακολούθησης τέτοιων φαινομένων.

Η χρήση FDA σε ανάπτυξη

Σε απάντηση στους αυξημένους κινδύνους, η χρήση προηγμένων τεχνικών FDA γίνεται η επικρατούσα τάση. Οι νέες τεχνολογίες και οι τεχνικές παρακολούθησης και επιτήρησης χρησιμοποιούνται ευρέως για να βοηθήσουν τις εταιρείες να ανταποκριθούν τόσο στους υπάρχοντες όσο και στους αναδυόμενους κινδύνους απάτης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ελλοχεύουν στον κυβερνοχώρο. Η αυξανόμενη ωριμότητα των τεχνικών FDA είναι εμφανής μέσω της πιο σύνθετης χρήσης των διαθέσιμων δεδομένων. Το 75% των ερωτηθέντων αναλύει σε συνεχή βάση, μία πλειάδα πηγών δεδομένων, είτε αυτές περιέχουν δομημένες είτε περιέχουν μη δομημένες πληροφορίες. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν μία πιο πλήρη και σαφή εικόνα των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο οργανισμός τους.

Ο Γιάννης Βραϊμάκης, Διευθυντής στο Τμήμα Εγκληματολογικών Τεχνολογιών και Ερευνών της ΕΥ Ελλάδας αναφέρει: «Με δεδομένο το επίπεδο της πίεσης που δέχονται οι οργανισμοί για την πρόληψη της απάτης, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επικεντρώνεται περισσότερο σε προληπτικές ενέργειες. Τα προγράμματα παρακολούθησης και επιτήρησης με τη χρήση τεχνολογιών εγκληματολογικής ανάλυσης δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να ενδυναμώσουν τα προγράμματα κανονιστικής συμμόρφωσης, βελτιώνοντας την εταιρική κουλτούρα και ενδυναμώνοντας την εμπιστοσύνη στις ρυθμιστικές αρχές και στα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέλη».

Η ωριμότητα των FDA τεχνολογιών οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα

Τα ευρήματα επιπλέον δείχνουν ότι υπάρχουν εντυπωσιακές ομοιότητες μεταξύ των οργανισμών που έχουν διαπιστώσει θετικά αποτελέσματα από τη χρήση τεχνολογιών FDA, όπως:
  • Επένδυση μεγαλύτερου μέρους του προϋπολογισμού σε μεθόδους FDA για κανονιστική συμμόρφωση καθώς και πρόληψη και καταπολέμηση περιπτώσεων απάτης
  • Αξιοποίηση εξελιγμένων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επιτήρησης του διαδικτύου και οπτικοποίησης των δεδομένων, καθώς και ο συνδυασμός αυτών, ώστε να εντοπιστούν δόλιες δραστηριότητες, πρότυπα και τάσεις
  • Ενσωμάτωση μεγαλύτερων πηγών και ευρύτερης γκάμας δεδομένων (τόσο δομημένων όσο και μη δομημένων)
Ο Γιάννης Δρακούλης καταλήγει: «Παραδοσιακά, οι επιχειρήσεις στρέφονται σε προηγμένα εργαλεία FDA ως βοήθεια στις έρευνές τους. Όμως, σήμερα, οι τεχνολογίες FDA γίνονται ολοένα και πιο απαραίτητες στην προληπτική διαχείριση κινδύνων. Οι οργανισμοί πρέπει να αναγνωρίσουν το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι τεχνολογίες αυτές στις έρευνές τους όσο και στις προληπτικές προσπάθειες για επιτήρηση και κανονιστική συμμόρφωση, έναντι στην απάτη καθώς και στις παραβάσεις στον κυβερνοχώρο».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ