Το σχέδιο Αναπτυξιακή Τραπεζική από την Τράπεζα Πειραιώς

Μέσα από ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικής τραπεζικής, η Τράπεζα Πειραιώς απαντά ολοκληρωμένα στην ανάγκη χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 

Το σχέδιο «Αναπτυξιακή Τραπεζική» που ανακοινώνει σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη στοχευμένη και συντονισμένη αξιοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων και εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, εγχώριων και ευρωπαϊκών. Η «Αναπτυξιακή Τραπεζική» έχει ως βάση τη μείωση του ρίσκου και του κόστους της χρηματοδότησης νέων επενδύσεων και επιχειρήσεων  που θα υλοποιήσουν βιώσιμα επενδυτικά σχέδια και έργα με πολλαπλασιαστικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη τα οποία μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας.

Ποιες επενδύσεις θα χρηματοδοτούνται
Μέσω της Αναπτυξιακής Τραπεζικής, η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτεί επενδυτικά έργα εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2,5 εκ.  ευρώ και άνω, με έμφαση  στις υποδομές, τον τουρισμό, την ενέργεια και την ενεργειακή αναβάθμιση, την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον αγροδιατροφικό τομέα, την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγική εξωστρέφεια, την καινοτομία και τεχνολογία.

Βασικά κριτήρια για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στην Αναπτυξιακή Τραπεζική αποτελούν:
  • Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φορέα (εμπειρία, οικονομική κατάσταση κ.α.) και η  ισχυρή δέσμευσή του για την υλοποίηση της επένδυσης.
  • Η βιωσιμότητα και οι προοπτικές κερδοφορίας της επένδυσης, με βάση αξιολογημένο επιχειρηματικό σχέδιο, οι προοπτικές του κλάδου και,
  • Η συμβολή των επενδυτικών σχεδίων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας (αύξηση της απασχόλησης, προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση της ανταγωνιστικότητας). 
Για την υλοποίηση των επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων προβλέπεται ολοκληρωμένη υποστήριξη με επιλογή από μεγάλο εύρος εργαλείων που θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το τύπο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το ύψος του εκάστοτε επιχειρηματικού σχεδίου: 

  • Εξειδικευμένες Χρηματοδοτικές Λύσεις
Περιλαμβάνουν Χρηματοδοτήσεις Έργων (ProjectFinance), Ομόλογα Έργων (ProjectBonds), Εγγυημένες Χρηματοδοτήσεις (GuaranteeFacilities), Προσαρμοσμένα Χρηματοδοτικά Προϊόντα (Tailor-MadeFinancingProducts), τα οποία σχεδιάζονται με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε επενδυτικού σχεδίου, με στόχο την εναρμόνιση της μορφής και των όρων των χρηματοδοτικών κεφαλαίων με τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας των έργων. 
  • Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων
Συμπεριλαμβάνουν χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το πρόγραμμα JESSICΑ, το χρηματοδοτικό εργαλείο JEREMIE, άλλα Χρηματοδοτικά Εργαλεία (GlobalLending) που περιλαμβάνουν τραπεζικό δανεισμό σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕπ)  «EIB – GroupedLoans»με προνομιακούς όρους δανεισμού μέσω πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕτΕπ), δάνεια σε συνεργασία με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IfG), χρηματοδοτικά εργαλεία (FinancialInstruments) 2014-2020, χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI).
  • Πρόσβαση σε Εγχώρια και Διεθνή Επενδυτικά Κεφάλαια
Μέσω της Αναπτυξιακής Τραπεζικής, τα υποψήφια επενδυτικά σχέδια μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εγχώρια και διεθνή αναπτυξιακά κεφάλαια. Η συμμετοχή των κεφαλαίων αυτών μπορεί να υλοποιηθεί είτε απευθείας ως μέρος του μετοχικού κεφαλαίου του επενδυτικού σχήματος, ή μέσω εκδόσεων δανείων μειωμένης εξασφάλισης. Με τη συμμετοχή αυτή μοχλεύονται περαιτέρω ιδιωτικά κεφάλαια με στόχο τη διαμόρφωση του βέλτιστου χρηματοδοτικού σχήματος, το οποίο σε συνδυασμό με τα δανειακά κεφάλαια εξυπηρετεί τους στόχους όλων των μερών. 
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Όλα τα Στάδια της Επένδυσης
Με σκοπό τη διασφάλιση της επιτυχίας των επενδυτικών σχεδίων Αναπτυξιακής Τραπεζικής, η Τράπεζα Πειραιώς θα συνδράμει τα υποψήφια επενδυτικά σχήματα μέσω της εμπειρίας και τεχνογνωσίας της στο εγχώριο επιχειρείν, προσφέροντας μία πλήρη γκάμα υποστήριξης σε επίπεδο συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της επένδυσης. <BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ