Πειραιώς Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.

H «Διαχείριση Αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων» αποτέλεσε το αντικείμενο Ημερίδας που διοργάνωσε σήμερα, 9 Ιουνίου 2016, η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. με τη συμμετοχή άνω των 200 εξειδικευμένων στελεχών του χώρου.

Στόχος της Ημερίδας ήταν να βρεθούν μαζί, για πρώτη φορά, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Εποπτικές Αρχές, Ασφαλιστικά Ταμεία, Σύμβουλοι, Αναλογιστές, Διαχειριστές), σε μια συζήτηση που αφορά στις νέες τάσεις και προκλήσεις της διαχείρισης του ενεργητικού των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Στη διάρκεια της Ημερίδας αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν οι νέες διεθνείς πρακτικές, οι θεσμικές αλλαγές, ο αυξημένος ρόλος της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων, όπως και η ανάγκη για την παρακολούθηση της σχέσης κινδύνου-απόδοσης σε συνεχή βάση.

Από τους διακεκριμένους ομιλητές και τις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, αναδείχθηκε η πολυπλοκότητα του σημερινού, σύνθετου περιβάλλοντος και αναλύθηκαν έννοιες, όπως «κεφαλαιοποιητικό» και «αναδιανεμητικό» σύστημα, προγράμματα καθορισμένων παροχών και καθορισμένων εισφορών, αναλογιστική πρακτική, σχέση επενδύσεων με υποχρεώσεις, καταπιστευματική διαχείριση, αυτοδιαχείριση και διακριτική διαχείριση.

Παράλληλα, έγινε εκτενής αναφορά στο θεσμό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, στα συστήματα αυτού, στη διεθνή εμπειρία και πρακτική, καθώς και στις προοπτικές του στην Ελλάδα.

Όπως επίσης αναδείχθηκε από την Ημερίδα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην εποπτεία των Ασφαλιστικών Ταμείων, την οποία ασκούν το αρμόδιο Υπουργείο, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σύντομο χαιρετισμό απήυθυνε ο κ. Χαράλαμπος Γκότσης, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ακoλούθησαν ομιλίες από τους κ.κ. Νίκο  Φράγκο, Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ∆ιονύση Καλαµατιανό Διοικητή ΙΚΑ –ETAM, και Ευφροσύνη Κουσκουνά, Πρόεδρο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Στην Ημερίδα παραβρέθηκαν, επίσης, στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς.

Στο νέο περιβάλλον, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, έχουν ως στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης στη χώρα μας.

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο σε όλους τους τομείς της ελληνικής Οικονομίας συνεχίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια και επιτυχία και στην μεγάλη πρόκληση της αποτελεσματική διαχείρισης των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων. 
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ