Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ ζητά να προσλάβει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. “ΕΔΡΑ” στο πλαίσιο της 4μηνης παράτασης λειτουργίας του Προγράμματος «ΙΛΙΟΝ – Στήριξη – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ» από 1-7-2016 έως 31-10-2016, ζητά να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

Φαρμακοποιό προκειμένου να επανδρώσει τη Δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου
ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας, για τη Δομή του Κοινωνικού Συσσιτίου
ΥΕ Στέλεχος Κουζίνας, για τη Δομή του Κοινωνικού Συσσιτίου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας
  • Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ, με εξαίρεση την Ειδικότητα των Φαρμακοποιών, η οποία δεν εγγράφεται στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, από τους οποίους θα ζητείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος και ότι δεν έχει κάνει Έναρξη Επιτηδεύματος στην αρμόδια ΔΟΥ.
  • Να είναι νέοι/ ες ηλικίας από 18 έως 30 ετών (Για το παραπάνω κριτήριο, το όριο ηλικίας υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη σχετική διαδικασία. Δηλαδή κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, ο υποψήφιος να μην έχει υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας του.)

Ως κριτήριο επιλογής ορίζονται σύμφωνα με τις προτεραιότητες και προδιαγραφές που θέτει το έργο «Δημιουργία ή και συνέχιση της λειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» τα τυπικά κριτήρια καθώς και τα ειδικά κριτήρια.

Ως τυπικά κριτήρια ορίζονται τα παρακάτω: γνώση ξένης γλώσσας, Δίπλωμα οδήγησης, Β’ κατηγορίας, γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Θα ληφθούν, επίσης, υπόψη κοινωνικά κριτήρια (ανεργία, οικογενειακό εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση κτλ.), εργασιακή εμπειρία, χαρακτηριστικά προσωπικότητας κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου φορέα, στη διεύθυνση: Αισχύλου 5, Τ.Κ. 12134, Περιστέρι, απευθύνοντάς την προς Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ», για τις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ιλίου.

Ώρες συναλλαγής κοινού 10:00-13:00.
Η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και 28/6/2016 και ώρα 13:00 μ.μ.
Πληροφορίες: κα. Λιάκου Δανάη, τηλ. επικοινωνίας: 217 7158001, 210 2610798.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια πρόσληψης.

Εδώ θα βρείτε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ