Performance Management Strategy: From employee assessment to employee development

Η διαχείριση, με στόχο πάντα τη βελτιστοποίηση, της απόδοσης των εργαζομένων και κατ’ επέκταση του οργανισμού, απασχολεί κάθε εταιρεία, καθώς είναι ένας από τους παράγοντες που καθορίζει την επιβίωση και την επιτυχία της. Ωστόσο, οι ραγδαίες αλλαγές και η εντατικοποίηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού που αυξάνουν τις πιέσεις φαίνεται ότι δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστες τις πρακτικές και προσεγγίσεις γύρω από το Performance Management. Άλλωστε κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν τις παραδοσιακές διαδικασίες performance appraisals και ετήσιων αξιολογήσεων και έχουν αρχίσει να στρέφονται σε περισσότερο ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, οι οποίες εστιάζουν στη διαρκή ανατροφοδότηση με στόχο την ανάπτυξη των ανθρώπων τους.

Ο ρόλος του HR έχει υποστεί τεράστιες αλλαγές μέσα στο πέρασμα του χρόνου, φτάνοντας σήμερα η βασική του εστίαση να είναι η εξέλιξη των στρατηγικών και μεθόδων αυτών που θα επιτρέψουν την επιτυχημένη υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής. Μία από τις βασικές αρμοδιότητες του τμήματος HR σήμερα είναι η διευκόλυνση αλλά και η βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από τη δημιουργία ενός ευνοϊκού εργασιακού περιβάλλοντος και την παροχή στους εργαζόμενους ευκαιριών για συμμετοχή στον εταιρικό σχεδιασμό και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Σήμερα, όλες οι μεγάλες δράσεις του τμήματος HR έχουν σαν αφετηρία ή σαν στόχο την ανάπτυξη υψηλής απόδοσης εργαζομένων και στην παροχή κινήτρων για τη βελτίωση της απόδοσης. Η διαχείριση της απόδοσης (Performance Management) είναι ένα σύγχρονο buzzword, η σημασία του οποίου πηγάζει κυρίως από την ανάγκη ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του σύγχρονου άκρατου ανταγωνισμού. To Performance Management είναι μία διευρυμένη και ιδιαίτερα πολύπλοκη λειτουργία του HR, καθώς ενσωματώνει δραστηριότητες όπως η κοινή θέσπιση στόχων, η διαρκής αξιολόγηση της προόδου, η τακτική επικοινωνία, η ανατροφοδότηση και το coaching για βελτιωμένη απόδοση, η υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης των εργαζομένων και η επιβράβευση των επιτευγμάτων.

Τυπικά, ο όρος Performance Management αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία managers και εργαζόμενοι συνεργάζονται προκειμένου να σχεδιάσουν, να παρακολουθούν και να επιθεωρούν τους εργασιακούς στόχους αλλά και γενικότερα τη συνεισφορά ενός εργαζόμενου στην εταιρεία. Δεν πρόκειται, όμως, απλώς για την ετήσια επιθεώρηση της απόδοσης του εργαζομένου, αλλά για μία διαδικασία που στόχο έχει να καθιερώσει ένα κοινό έδαφος σχετικά με το ποια είναι τα επιθυμητά επιτεύγματα σε εταιρικό επίπεδο.

Το Performance Management έχει να κάνει με την ευθυγράμμιση των εταιρικών επιδιώξεων με τις συμφωνημένες μετρήσεις του εργαζόμενου, τις ικανότητές του, τις απαιτήσεις που έχει η εταιρεία από εκείνον καθώς και με την ανάπτυξη σχεδίων και την παράδοση των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Η έμφαση δίνεται στη βελτίωση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη προκειμένου να υλοποιηθεί η συνολική επιχειρηματική στρατηγική και να δημιουργηθεί ένα ανθρώπινο δυναμικό υψηλής απόδοσης.

Η ιστορία του Performance Management
To Performance Management ξεκίνησε εδώ και έξι δεκαετίες περίπου, ως μέσο αιτιολόγησης και καθορισμού της αμοιβής ενός εργαζομένου με βάση την απόδοσή του. Οι εταιρείες και οι οργανισμοί χρησιμοποιούσαν το Performance Management για να δημιουργήσουν τις συμπεριφορές αυτές που θα έφερναν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Στην πράξη, αυτή η προσέγγιση αποδείχτηκε αποδοτική μόνο για τους εργαζόμενους εκείνους που κινητοποιούνταν αποκλειστικά από τις οικονομικές ανταμοιβές.

Αντιθέτως, όταν τα κίνητρα των εργαζομένων σχετίζονταν περισσότερο με την εκμάθηση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, η προσέγγιση αυτή απέτυχε παταγωδώς. Η απόσταση αυτή ανάμεσα στην αιτιολόγηση της αμοιβής και στην ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσης δημιούργησε ένα μεγάλο πρόβλημα στη χρήση του Performance Management.

Το πρόβλημα αυτό έγινε ιδιαίτερα ορατό στα τέλη της δεκαετίας του 1980: ήτοι το γεγονός ότι απαιτούνταν πλέον μία περισσότερο ενιαία και συνεκτική προσέγγιση για τη διαχείριση αλλά και την ανταμοιβή της απόδοσης. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η διαδικασία της διαχείρισης των ανθρώπων έχει καταστεί περισσότερο ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη.

Πολλές από τις παλιές performance appraisal μεθόδους έχουν απορροφηθεί από την έννοια του Performance Management, το οποίο πλέον αποκτά κρίσιμη στρατηγική σημασία. Σήμερα, ολοένα και περισσότερες εταιρείες και οργανισμοί συνειδητοποιούν την ανάγκη κατάρτισης μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής Performance Management, ευθυγραμμισμένης με τη συνολική στρατηγική του οργανισμού.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ