«Αντίστροφη μέτρηση για την Ευρωπαϊκή Οδηγία»

Αντίστροφη μέτρηση για την Ευρώπη

Περιθώριο προσαρμογής των κρατών-μελών μέχρι το Δεκέμβριο για την ενσωμάτωση της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέχρι σήμερα, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός επιχειρήσεων – κυρίως μεγάλου μεγέθους – δημοσίευε τακτικά στοιχεία αειφορίας. Ωστόσο, η ποιότητα και το εύρος των πληροφοριών αυτών ποίκιλλε, προκαλώντας σε επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη δυσκολίες στην κατανόηση και τη σύγκριση των επιδόσεων των επιχειρήσεων. 

Το τοπίο ήρθε να ξεκαθαρίσει η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη δημοσιοποίηση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, η οποία αφορά σε εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο και επιχειρήσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς που απασχολούν περισσότερα από 500 άτομα. Σύμφωνα με την Οδηγία η οποία πλαισιώνει μια γενική ρυθμιστική τάση που επικρατεί στο παγκόσμιο επιχειρείν, οι επιχειρήσεις καλούνται να διαμορφώσουν «υπεύθυνη» ατζέντα, δημοσιεύοντας εκτός από οικονομικές καταστάσεις, περιβαλλοντικά και κοινωνικά στοιχεία. 

Η οδηγία 2014/95/ΕΕ τέθηκε σε ισχύ στις 6 Δεκεμβρίου 2014 και προβλέπεται να μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2016. Σύμφωνα με το GRI, η Οδηγία αναμένεται να επηρεάσει περίπου 6.000 επιχειρήσεις στην Ε.Ε., ενώ ανάλογα με τις προϋποθέσεις οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν σε κάποια κράτη μέλη (π.χ. αριθμός εργαζομένων, τζίρος κ.λπ.), ο αριθμός είναι μεγαλύτερος.  

Τι γίνεται όμως αν κάποια χώρα δεν συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας; Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο, αν μια χώρα δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωσή της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει προκειμένου να υποχρεώσει τη χώρα σε συμμόρφωση. Η Επιτροπή μπορεί στη συνέχεια να άγει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελικά να επιβάλλει πρόστιμο. Δεδομένου όμως ότι είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, η Επιτροπή συνήθως προσπαθεί να αποφύγει το Δικαστήριο, διευθετώντας το θέμα ανεπίσημα. 

Ο Ευρωπαϊκός χάρτης της ενσωμάτωσης
Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., η Οδηγία έχει πάρει ήδη τον δρόμο της ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο, με διάφορες παραλλαγές αλλά ένα κοινό αποτέλεσμα. Την καθιέρωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην επιχειρησιακή λειτουργία. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του CSR Europe και του GRI, το status της ενσωμάτωσης – για όσες χώρες έχουν διαθέσιμη πληροφόρηση – έχει ως εξής:

Αυστρία – Ο νόμος θα δημοσιευτεί στα μέσα Δεκεμβρίου, επηρεάζοντας 200-250 εταιρείες. 
Βέλγιο – Αναμένεται κανονικά η ενσωμάτωση της Οδηγίας μέχρι το Δεκέμβριο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. 
Δανία – η Δανία αποτελεί την πρώτη χώρα της Ε.Ε. που ενσωμάτωσε την Οδηγία, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η Οδηγία έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο από τις 21 Μαΐου 2015, καθώς το Κοινοβούλιο ενέκρινε τροποποίηση στον νόμο για τις Οικονομικές Καταστάσεις, συμπεριλαμβάνοντας τις νέες απαιτήσεις για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
Φινλανδία –  Η Οδηγία έχει ήδη μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, με περιορισμένη συμμετοχή των επιχειρήσεων στη διαδικασία. 
Γαλλία – Η χώρα πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση μέχρι τέλος Ιουλίου.  
Γερμανία – Το προσχέδιο του νόμου βρίσκεται υπό συζήτηση στη Βουλή, ενώ χαρακτηριστικά είναι τα μεγάλα πρόστιμα που προβλέπει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η Οδηγία αναμένεται να επηρεάσει πάνω από 300 εταιρείες. 
Ιταλία – Το προσχέδιο νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και σε διαβούλευση ενδιαφερόμενων μερών, ενώ η Οδηγία αναμένεται να επηρεάσει περίπου 250 εταιρείες.
Λιθουανία – Το προσχέδιο έγινε από το Υπουργείο Οικονομικών χωρίς να πραγματοποιηθεί διαδικασία διαβούλευσης, ενσωματώνοντας το minimum των προϋποθέσεων.  
Ολλανδία – Εφαρμόστηκε η διαδικασία της διαβούλευσης και αναμένεται η δημοσίευση.
Πολωνία-  Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο. 
Σλοβακία – Η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο έχει ολοκληρωθεί ως μέρος της τροποποίησης του νόμου αριθ. 431/2002 Coll. περί Λογιστικής.
Ηνωμένο Βασίλειο – Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε τον περασμένο Απρίλιο.
Σουηδία – Ο νόμος ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2016 και θα είναι σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2016. Αναμένεται να εφαρμοστεί σε 1.600 εταιρείες καθώς εμπίπτουν στην υποχρέωση εταιρείες που έχουν περισσότερα από 250 άτομα προσωπικό.
Ελλάδα – Η Οδηγία έχει ήδη ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία από τον Ιούλιο, ενώ από το 2017 θα είναι σε πλήρη εφαρμογή και οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις νέες απαιτήσεις θα αρχίσουν να λογοδοτούν με έτος αναφοράς το 2016. Συνολικά, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις αναμένεται να επηρεαστούν 70 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Ωστόσο, ο νομοθέτης προχωρώντας σε τροποποίηση των απαιτήσεων δημοσίευσης βάσει της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. και ΕΠΕ, απαιτεί πλέον την αναφορά κινδύνων που προκύπτουν από περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει πάνω από 10.000 επιχειρήσεις, οι οποίες όμως θα έχουν λιγότερες απαιτήσεις δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.  

Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος Global Sustain 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ