Η Novartis ανακοινώνει ότι το AMG 334 μειώνει σημαντικά τις ημέρες με ημικρανία

Η Novartis ανακοινώνει ότι το AMG 334 μειώνει σημαντικά τις ημέρες με ημικρανία ανά μήνα, σύμφωνα με τη δεύτερη πιλοτική μελέτη Φάσης ΙΙΙ για την επεισοδιακή ημικρανία

Η μελέτη STRIVE, η πρώτη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο εξάμηνη μελέτη για τη χρήση του AMG 334 (erenumab) στην ημικρανία, πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο, επιδεικνύοντας στατιστικά σημαντική μείωση των ημερών με ημικρανία ανά μήνα, έναντι του εικονικού φαρμάκου

Η επεισοδιακή ημικρανία, η οποία χαρακτηρίζεται από έως και 14 ημέρες με ημικρανία ανά μήνα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ημερών από την εργασία, το σχολείο και τις κοινωνικές δραστηριότητες

H φαρμακευτική ουσία AMG 334 αναπτύσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας των εταιρειών Novartis και  Amgen, οι οποίες πρόκειται να συνεχίσουν τις συζητήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές για την πιθανή κατάθεση εγκριτικών αιτήσεων στις αντίστοιχες χώρες.

Η Novartis ανακοίνωσε σημαντικά θετικά αποτελέσματα από την παγκόσμια μελέτη Φάσης ΙΙΙ STRIVE για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του πλήρως ανθρώπινου μονοκλωνικού αντισώματος AMG 334 (erenumab) στην πρόληψη της επεισοδιακής ημικρανίας. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, το AMG 334 χορηγήθηκε υποδορίως μία φορά τον μήνα σε δόσεις των 70mg και των 140mg. Και τα δύο δοσολογικά σχήματα πέτυχαν το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης, επιδεικνύοντας στατιστικά σημαντική μείωση από την αρχική τιμή στον μέσο αριθμό ημερών με ημικρανία ανά μήνα, σε διάστημα έξι μηνών, έναντι του εικονικού φαρμάκου.1 Το AMG 334 είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη στόχευση και την αναστολή του υποδοχέα που σχετίζεται με το γονίδιο του πεπτιδίου της καλσιτονίνης (CGRP), ενός υποδοχέα που θεωρείται ότι διαδραματίζει καίριο ρόλο στην πρόκληση του εξουθενωτικού πόνου της ημικρανίας.2 

«Η ημικρανία είναι μία από τις νόσους που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανικανότητα παγκοσμίως και εξακολουθεί να μην τυγχάνει επαρκούς αναγνώρισης και θεραπείας. Είναι επιτακτική η ανάγκη παροχής αποτελεσματικών προληπτικών θεραπειών», δήλωσε ο Vasant Narasimhan, Global Head Drug Development και Chief Medical Officer της Novartis. «Έχουμε πλέον δει θετικά αποτελέσματα από το AMG 334 σε δύο μελέτες Φάσης ΙΙΙ για την επεισοδιακή ημικρανία και στη μελέτη Φάσης ΙΙ για τη χρόνια ημικρανία, με τη συμμετοχή σχεδόν 2.200 ανθρώπων που πάσχουν από ημικρανία. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι, καθώς τα εν λόγω νέα δεδομένα έξι μηνών παρέχουν περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία για το πιθανό όφελος που θα μπορούσε να προσφέρει το AMG 334 στους ανθρώπους που ζουν με τα εξουθενωτικά συμπτώματα αυτής της νόσου.» 

Οι ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη STRIVE τυχαιοποιήθηκαν για τη λήψη είτε εικονικού φαρμάκου είτε του AMG 334 σε μία από τις δύο δόσεις, 70mg ή 140mg, με υποδόρια χορήγηση μία φορά τον μήνα, για διάστημα έξι μηνών.1 Οι ασθενείς βίωναν τέσσερις έως 14 ημέρες με ημικρανία ανά μήνα, με μέση αρχική τιμή 8,3 ημέρες με ημικρανία ανά μήνα.1 Κατά τους τελευταίους τρεις μήνες της διπλά τυφλής θεραπευτικής φάσης, οι ασθενείς στα θεραπευτικά σκέλη του AMG 334 στις δόσεις των 70mg και 140mg βίωσαν στατιστικά σημαντική μείωση κατά 3,2 ημέρες και κατά 3,7 ημέρες από την αρχική τιμή, αντίστοιχα, στον μέσο αριθμό των ημερών με ημικρανία ανά μήνα, έναντι μείωσης κατά 1,8 ημέρες στο σκέλος του εικονικού φαρμάκου.1 

Το προφίλ ασφαλείας του AMG 334 ήταν συγκρίσιμο με εκείνο του εικονικού φαρμάκου και στα δύο θεραπευτικά σκέλη κατά την εξάμηνη διπλά τυφλή αξιολόγηση.1 Τα συχνότερα αναφερόμενα ανεπιθύμητα συμβάντα ήταν η ρινοφαρυγγίτιδα, η λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και η παραρρινοκολπίτιδα.1 

Περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων της μελέτης STRIVE βρίσκεται σε εξέλιξη. Θετικά αποτελέσματα από τη μελέτη ARISE, την πρώτη μελέτη Φάσης ΙΙΙ για τη χρήση του AMG 334 στην πρόληψη της επεισοδιακής ημικρανίας, καθώς και αποτελέσματα από μια μελέτη Φάσης ΙΙ για τη χρήση του AMG 334 στην πρόληψη της χρόνιας ημικρανίας, ανακοινώθηκαν νωρίτερα κατά το τρέχον έτος.3,4 Τα εν λόγω δεδομένα θα συμβάλλουν θετικά στις συζητήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές, ενώ η κατάθεση εγκριτικής αίτησης αναμένεται εντός του 2017. 

Πιο περίπλοκη από έναν απλό πονοκέφαλο, η ημικρανία έχει ανακηρυχθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως μία από τις κορυφαίες 10 αιτίες που προκαλούν μακροχρόνια ανικανότητα, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.5 Περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα των ατόμων να επιτελούν καθημερινές δραστηριότητες και είναι πραγματικά αναγκαία η παροχή αποτελεσματικότερων προληπτικών θεραπειών οι οποίες θα συμβάλλουν στη μείωση του αριθμού των ημερών με ημικρανία ανά μήνα που βιώνουν οι ασθενείς.6 Τα άτομα με επεισοδιακή ημικρανία βιώνουν έως και 14 ημέρες με ημικρανία ανά μήνα.7 

Το AMG 334 αναπτύσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών Amgen και Novartis. Σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας, η Amgen διατηρεί τα εμπορικά δικαιώματα για τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ιαπωνία, ενώ η Novartis κατέχει τα εμπορικά δικαιώματα για την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. 

Σχετικά με τη μελέτη STRIVE (NCT02456740) 
Η μελέτη STRIVE (NCT02456740) είναι μια παγκόσμια, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης ΙΙΙ διάρκειας 24 εβδομάδων για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του AMG 334 στην πρόληψη της επεισοδιακής ημικρανίας.8 Στο πλαίσιο της μελέτης, 955 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν για τη λήψη, με υποδόρια χορήγηση, μίας δόσης εικονικού φαρμάκου ή AMG 334 (70mg ή 140mg) τον μήνα, σε αναλογία 1:1:1.1,8 Οι ασθενείς βίωναν από τέσσερις έως 14 ημέρες με ημικρανία ανά μήνα, με μέση αρχική τιμή 8,3 ημέρες με ημικρανία ανά μήνα.1 Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η μεταβολή στη μέση αρχική τιμή των ημερών με ημικρανία ανά μήνα κατά τους τελευταίους τρεις μήνες της διπλά τυφλής θεραπευτικής φάσης της μελέτης (τον τέταρτο, τον πέμπτο και τον έκτο μήνα).1,8 

Τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία της μελέτης που αξιολογήθηκαν κατά τους τελευταίους τρεις μήνες μιας εξάμηνης διπλά τυφλής θεραπευτικής φάσης περιελάμβαναν το ποσοστό των ασθενών με μείωση από την αρχική τιμή κατά τουλάχιστον 50% στον μέσο αριθμό ημερών με ημικρανία ανά μήνα, τη μεταβολή από την αρχική τιμή στον μέσο αριθμό ημερών λήψης φαρμάκου για την οξεία ημικρανία σε μηνιαία βάση, καθώς και τη μείωση από την αρχική τιμή στη βαθμολογία της μέσης επίδρασης στις καθημερινές δραστηριότητες και της μέσης σωματικής δυσλειτουργίας, βάσει του Ημερολογίου Επίδρασης της Ημικρανίας στη Σωματική Λειτουργία (MPFID).8 

Σχετικά με την ημικρανία 
Η ημικρανία χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια μέτριας έως σοβαρή κεφαλαλγίας που συνήθως είναι  σφύζουσα, συχνά στη μία πλευρά του κεφαλιού, και συνοδεύεται από ναυτία, έμετο και ευαισθησία στο φως, τους ήχους και τις οσμές.9 Η ημικρανία συσχετίζεται με άλγος, ανικανότητα και μειωμένη ποιότητα ζωής για τον ασθενή, καθώς και με οικονομικό κόστος για την κοινωνία.10 Εξακολουθεί να τυγχάνει ανεπαρκούς διάγνωσης και θεραπείας, με ποσοστό άνω του 40% των πασχόντων να μην έχουν λάβει διάγνωση.10,11

Παγκοσμίως, ποσοστό περίπου 90% των ασθενών που έχουν διαγνωστεί με ημικρανία πάσχουν από επεισοδιακή ημικρανία, η οποία χαρακτηρίζεται από έως και 14 ημέρες με ημικρανία ανά μήνα.7,12,13 Το υπόλοιπο 10% των ασθενών πάσχουν από χρόνια ημικρανία, η οποία χαρακτηρίζεται από τουλάχιστον 15 ημέρες με κεφαλαλγία ανά μήνα, εκ των οποίων οκτώ ή περισσότερες ημέρες εμφανίζουν χαρακτηριστικά ημικρανίας, για διάστημα άνω των τριών μηνών.12,13

Σχετικά με το AMG 334 (erenumab) 
Το AMG 334 (erenumab) είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη στόχευση και την αναστολή του υποδοχέα που σχετίζεται με το γονίδιο του πεπτιδίου της καλσιτονίνης (CGRP), ενός υποδοχέα που θεωρείται ότι διαδραματίζει καίριο ρόλο στην πρόκληση του εξουθενωτικού πόνου της ημικρανίας.2 Μετά την αρχική μελέτη εύρεσης δόσης Φάσης ΙΙ για την πρόληψη της επεισοδιακής ημικρανίας, η αποτελεσματικότητα του AMG 334 στην πρόληψη της ημικρανίας αποδείχθηκε σε μια δοκιμή Φάσης ΙΙ για τη χρόνια ημικρανία και σε δύο δοκιμές Φάσης ΙΙΙ για την επεισοδιακή ημικρανία.1,3,4 Το προφίλ ασφαλείας του AMG 334 στις εν λόγω δοκιμές ήταν συγκρίσιμο με εκείνο του εικονικού φαρμάκου.1,3,4 Το AMG 334 μελετάται επί του παρόντος σε διάφορες μεγάλες, παγκόσμιες, τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο δοκιμές για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς του στην πρόληψη της ημικρανίας. 

Σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών Amgen και Novartis στον τομέα των νευροεπιστημών 
Τον Αύγουστο του 2015, η Novartis προχώρησε σε διεθνή συνεργασία με την Amgen με στόχο την από κοινού ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά πρωτοποριακών θεραπειών στον τομέα των νευροεπιστημών, για τη νόσο του Alzheimer και της ημικρανίας. Οι εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση ενός προγράμματος αναστολέα της βήτα-σεκρετάσης 1 (BACE) στη νόσο του Alzheimer. Η από του στόματος θεραπεία CNP520 της Novartis (επί του παρόντος σε μελέτη Φάσης II για τη νόσο του Alzheimer) θα αποτελέσει το βασικό μόριο, ενώ θα εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης άλλων ενώσεων από τα προ-κλινικά προγράμματα αναστολέα BACE και των δύο εταιρειών ως καινοτόμων επακόλουθων μορίων. Η συνεργασία εστιάζει επίσης σε καινοτόμα υπό έρευνα φάρμακα της Amgen στο πεδίο της ημικρανίας, συμπεριλαμβανομένου του AMG 334 (επί του παρόντος σε μελέτες Φάσης III για την επεισοδιακή ημικρανία, καθώς και σε μελέτες ανοικτής επισήμανσης για την επεισοδιακή και τη χρόνια ημικρανία) και του AMG 301 (επί του παρόντος σε μελέτη Φάσης I). Για το πρόγραμμα της ημικρανίας, η Novartis θα έχει τα παγκόσμια δικαιώματα συν-ανάπτυξης και τα εμπορικά δικαιώματα εκτός των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ιαπωνίας. 

Σχετικά με τη Novartis στον τομέα των νευροεπιστημών 
Η εξέλιξη των νευροεπιστημών και η παροχή καινοτόμων θεραπειών στους ασθενείς που πάσχουν από νευρολογικές παθήσεις, όπου οι ανάγκες εξακολουθούν να μην καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό, αποτελούν ισχυρή και διαρκή δέσμευση της Novartis. Επί του παρόντος, προσφέρουμε στους ασθενείς και τους ιατρούς ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο φαρμάκων για την πολλαπλή σκλήρυνση, τη νόσο του Alzheimer, τη νόσο του Πάρκινσον, την επιληψία και τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ελπιδοφόρες δράσεις για την πολλαπλή σκλήρυνση, τη νόσο του Αλτσχάιμερ, την ημικρανία και την εξειδικευμένη νευρολογία (π.χ. νευροπαθητικό άλγος). 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης 
Το παραπάνω δελτίο περιέχει δηλώσεις περί μελλοντικών προοπτικών, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν από τη χρήση λέξεων όπως «θεωρείται», «μπορεί», «αναπτύσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας», «να συνεχίσουν», «πιθανή», «ενθουσιασμένοι», «θα μπορούσε», «σε εξέλιξη», «θα», «αναμένεται», «ενδέχεται», «δέσμευση», «ελπιδοφόρες» ή παρόμοιους όρους, ή από ρητές ή έμμεσες διατυπώσεις αναφορικά με ενδεχόμενες εγκρίσεις διάθεσης στην αγορά του AMG 334, του CNP520 και του AMG 301, ενδεχόμενες νέες ενδείξεις ή επισημάνσεις για προϊόντα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της Novartis στον τομέα των νευροεπιστημών ή σχετικά με ενδεχόμενα μελλοντικά έσοδα από τέτοιου είδους υπό έρευνα ενώσεις και προϊόντα. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε υπέρ το δέον σε αυτές τις δηλώσεις. Αυτού του τύπου οι δηλώσεις περί μελλοντικών προοπτικών βασίζονται στις τρέχουσες πεποιθήσεις και προσδοκίες της διοίκησης αναφορικά με μελλοντικά συμβάντα και υπόκεινται σε σημαντικούς γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες. Σε περίπτωση που επαληθευτούν ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους κινδύνους ή τις αβεβαιότητες ή σε περίπτωση που αποδειχθούν εσφαλμένες οι υποκείμενες παραδοχές, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από αυτά που αναφέρονται στις δηλώσεις περί μελλοντικών προοπτικών. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι το AMG 334, το CNP520 ή το AMG 301 θα υποβληθούν προς έγκριση ή θα λάβουν έγκριση για πώληση σε οποιαδήποτε αγορά ή σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επίσης, δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι οποιοδήποτε προϊόν του χαρτοφυλακίου της Novartis στον τομέα των νευροεπιστημών θα υποβληθεί για έγκριση ή θα λάβει έγκριση για τυχόν επιπρόσθετες ενδείξεις ή επισήμανση σε οποιαδήποτε αγορά ή σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ούτε μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι το AMG 334, το CNP520, το AMG 301 ή οποιοδήποτε προϊόν του χαρτοφυλακίου της Novartis στον τομέα των νευροεπιστημών θα είναι εμπορικά επιτυχές στο μέλλον. Συγκεκριμένα, οι προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με τέτοιου είδους υπό έρευνα ενώσεις και προϊόντα θα μπορούσαν να επηρεαστούν, μεταξύ άλλων, από εγγενείς αβεβαιότητες της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως τα μη αναμενόμενα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών και πρόσθετων αναλύσεων των υφιστάμενων κλινικών δεδομένων, από τυχόν απροσδόκητες ενέργειες ή καθυστερήσεις εκ μέρους των ρυθμιστικών αρχών ή κυβερνητικές ρυθμίσεις εν γένει, από τη δυνατότητα της εταιρείας να κατοχυρώσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ή να διατηρήσει την προστασία τους, από τις γενικές οικονομικές και βιομηχανικές συνθήκες, από τις διεθνείς τάσεις περικοπής των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των συνεχών πιέσεων για μείωση των τιμών, από μη αναμενόμενα ζητήματα ασφάλειας, ποιότητας ή κατασκευής, καθώς και από άλλους κινδύνους και παράγοντες που αναφέρονται στο τρέχον  έντυπο 20-F της Novartis AG το οποίο έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Στο παρόν δελτίο τύπου, οι πληροφορίες που παρέχονται από τη Novartis ισχύουν κατά την τρέχουσα ημερομηνία. Η Novartis δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώσει οποιεσδήποτε δηλώσεις περί μελλοντικών προοπτικών που περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου, εάν προκύψουν νέες πληροφορίες, μελλοντικά συμβάντα ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

Σχετικά με τη Novartis 
Η Novartis παρέχει καινοτόμες λύσεις στον τομέα της υγείας που καλύπτουν τις εξελισσόμενες ανάγκες των ασθενών και της κοινωνίας. Με έδρα στη Βασιλεία της Ελβετίας, η Novartis προσφέρει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των εν λόγω αναγκών: καινοτόμα φάρμακα, οφθαλμιατρικά προϊόντα και χαμηλού κόστους γενόσημα φάρμακα. Η Novartis είναι η μόνη πολυεθνική εταιρεία που κατέχει ηγετική θέση σε αυτούς τους τομείς. Το 2015, ο Όμιλος σημείωσε καθαρές πωλήσεις ύψους 49,4 δις δολαρίων ΗΠΑ, ενώ οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης σε ολόκληρο τον Όμιλο ανήλθαν σε 8,9 δις δολάρια ΗΠΑ περίπου (8,7 δις δολάρια ΗΠΑ, μη συμπεριλαμβανομένων των απομειώσεων και των αποσβέσεων). Οι εταιρείες του Ομίλου Novartis απασχολούν περίπου 118.000 συνεργάτες πλήρους απασχόλησης. Τα προϊόντα της Novartis είναι διαθέσιμα σε περισσότερες από 180 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://www.novartis.com. 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ