Τράπεζα Πειραιώς: LIFE-Stymfalia

Ενισχύοντας τη Βιοποικιλότητα στις περιοχές Natura 2000 μέσα από κοινές δράσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Οι συμμετέχοντες στο Διεθνές Συνέδριο το οποίο διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 9 Ιουνίου 2017 και στη Στυμφαλία στις 10 Ιουνίου 2017 στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Stymfalia που συντονίζει η Τράπεζα Πειραιώς με εταίρους το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, το Δήμο Σικυωνίων, την ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ, την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Αναγνωρίζουμε ότι:
 • Το δίκτυο Natura 2000, ουσιαστικά περιοχές που φιλοξενούν σημαντική βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα, αποτελεί Εθνικό Φυσικό Κεφάλαιο και ανεκτίμητο πόρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Πέραν της σημασίας και της αναγκαιότητας για τη διαφύλαξη της οικολογικής αξίας των περιοχών στο δίκτυο Natura 2000, οι περιοχές αυτές προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα από κοινωνικοοικονομικά οφέλη όταν η διαχείρισή τους πραγματοποιείται με μεθοδολογικά ορθό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο.
 • Οι δημόσιες πιστώσεις για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των περιοχών Natura 2000 δεν φαίνεται να επαρκούν και ως εκ τούτου απαιτείται η κινητοποίηση επενδύσεων και από τον ιδιωτικό τομέα με στόχο την αύξηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για έργα και δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας, από συνδυασμό πηγών.
 • Μια σειρά από καινοτόμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνουν νέες ευκαιρίες, τόσο για τους φορείς του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, για προγράμματα και δράσεις διαχείρισης των περιοχών Natura 2000.
 • Η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και η διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 μπορούν να δώσουν ώθηση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες και να συμβάλλουν σε αμοιβαίο όφελος τόσο για τη βιοποικιλότητα όσο και για την επιχειρηματικότητα.
 • Ο χρηματοπιστωτικός τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.
 • Η επένδυση στη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα και εκτός των περιοχών Natura 2000 ενισχύει το δίκτυο και θα πρέπει να θεωρείται ζήτημα προτεραιότητας
Συμφωνούμε ότι:
 • Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι φορείς διαχείρισης του δικτύου Natura 2000, οι ΜΚΟ και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν για τη διερεύνηση και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων στρατηγικών, προγραμμάτων και δράσεων, που θα αναδεικνύουν τη συνέργεια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα στοχεύουν στη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στις προστατευόμενες περιοχές .
 • Οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των στρατηγικών, των προγραμμάτων και των δράσεων και να ενημερώνονται για τα προκύπτοντα οφέλη από τη στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα σε περιοχές Natura 2000
 • Ο ιδιωτικός τομέας είναι σημαντικό να αξιολογεί και να διαχειρίζεται τις επιπτώσεις αλλά και την εξάρτησή του από τη βιοποικιλότητα και να ενισχύσει τις επενδύσεις του στη φύση
 • Ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη επιχειρηματικών δράσεων με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η υπεύθυνη γεωργία, ο οικολογικός τουρισμός, οι πράσινες υποδομές και η καινοτομία, σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 αλλά και πέραν αυτών.
 • Θα πρέπει να διαδοθούν καλές πρακτικές, να δημιουργηθούν δίκτυα και να αναπτυχθούν συνεργασίες με τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές πλατφόρμες και πρωτοβουλίες, ώστε να διαδοθεί περαιτέρω η διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την βιοποικιλότητα.
Και τέλος καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν ότι οι περιοχές Natura 2000 παρέχουν ευκαιρίες για αειφόρο ανάπτυξη που ενισχύει την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και ότι δεν αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ