Το RTH258 (brolucizumab) της Novartis επιδεικνύει ισχυρά οφέλη για την όραση των ασθενών

Το RTH258 (brolucizumab) της Novartis επιδεικνύει ισχυρά οφέλη για την όραση των ασθενών με νεοαγγειακή Ηλικιακη Εκφύλιση Ωχράς (νΗΕΩ), με την πλειονότητα να λαμβάνει ένεση ανά 12 εβδομάδες

Το RTH258 πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο αποτελεσματικότητας της μη κατωτερότητας του  ως προς το aflibercept στη μέση μεταβολή της καλύτερα διορθωμένης οπτικής οξύτητας (BCVA) από την έναρξη θεραπείας έως την εβδομάδα 481,2 σε δύο πιλοτικές μελέτες άμεσης σύγκρισης Φάσης III3,4

57% και 52% των ασθενών που έλαβαν RTH258 6 mg στις αντίστοιχες μελέτες, διατηρήθηκαν αποκλειστικά σε διάστημα χορήγησης q12w αμέσως μετά τη φάση εφόδου και έως την εβδομάδα 481,2

Και στις δύο μελέτες, τα συνολικά ποσοστά οφθαλμικών και μη οφθαλμικών ανεπιθύμητων συμβάντων για το RTH258 ήταν συγκρίσιμα με αυτά του aflibercept1,2

Η Novartis, ηγέτιδα δύναμη παγκοσμίως στον τομέας της οφθαλμολογίας, ανέφερε ότι το RTH258 (brolucizumab) των 6 mg πέτυχε το πρωτεύον και το κύριο δευτερεύον καταληκτικό σημείο σε δύο μελέτες Φάσης III, τις HAWK και HARRIER. Το RTH258 των 3 mg, το οποίο αξιολογήθηκε στην HAWK, πέτυχε επίσης αυτά τα καταληκτικά σημεία.

Σε αυτές τις πιλοτικές μελέτες συμμετείχαν περισσότεροι από 1.800 ασθενείς με νΗΕΩ σε 400 κέντρα παγκοσμίως. Το πρωτεύον και το κύριο δευτερεύον καταληκτικό σημείο αποτελεσματικότητας ήταν η μη κατωτερότητα του RTH258 ως προς το aflibercept στη μέση μεταβολή της καλύτερα διορθωμένης οπτικής οξύτητας (BCVA) από την έναρξη έως την εβδομάδα 48, και η μέση μεταβολή στο διάστημα των εβδομάδων 36-48, αντίστοιχα.3 4 Και τα δύο ικανοποιήθηκαν με ιδιαίτερα σημαντικές τιμές p. To προφίλ ασφάλειας του RTH258 ήταν καλά ανεκτό, με συνολικά ποσοστά οφθαλμικών και μη οφθαλμικών (συστημικών) ανεπιθύμητων συμβάντων συγκρίσιμα με αυτά του aflibercept.12

Το RTH258 επέδειξε μακροχρόνια αποτελεσματικότητα έναντι του aflibercept, το οποίο χορηγούνταν κάθε οκτώ εβδομάδες. Η πλειονότητα των ασθενών, 57% (HAWK) και 52% (HARRIER), διατηρήθηκε αποκλειστικά σε χορήγηση του σκευάσματος σε διάστημα q12w (κάθε 12 εβδομάδες) αμέσως μετά τη φάση εφόδου και έως την εβδομάδα 48.12

«Αυτά τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ξεκάθαρα και πειστικά ότι το RTH258 έχει την ικανότητα να μειώσει το φορτίο των ενέσεων, παρέχοντας παράλληλα εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά την όραση. Δεδομένης της παράδοσής μας στην ανάπτυξη φαρμάκων για την προστασία της όρασης, μας χαροποιεί το γεγονός ότι το RTH258 υπόσχεται να είναι η επόμενη μεγάλη εξέλιξη για τους ασθενείς με νΗΕΩ», δήλωσε ο Vas Narasimhan, Global Head, Drug Development και Chief Medical Officer της Novartis. «Βάσει αυτών των έγκυρων δεδομένων, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τις ρυθμιστικές αρχές για να θέσουμε αυτή την πρωτοποριακή θεραπεία στη διάθεση των ασθενών».

Η λεπτομερής ανάλυση των δεδομένων βρίσκεται σε εξέλιξη και θα παρουσιαστεί σε προσεχές ιατρικό συνέδριο. Το RTH258 είναι ένα ιδιαίτερα καινοτόμο αντίσωμα μονής αλυσίδας που επιτρέπει πολύ υψηλότερες συγκεντρώσεις του αντισώματος στο μάτι σε σχέση με τις εγκεκριμένες θεραπείες. Δεδομένης της πολυπλοκότητας του σκευάσματος, η Novartis επένδυσε στο να εξασφαλίσει ένα ανταγωνιστικό, χαμηλού κόστους σκεύασμα τους τελευταίους 18 μήνες, ώστε να μεγιστοποιηθεί η μακροχρόνια αξία του RTH258. Η Novartis αναμένει να ολοκληρώσει τη φαρμακοκινητική μελέτη με την τελική διαδικασία κατασκευής για να είναι δυνατή η κατάθεση αίτησης στις ρυθμιστικές αρχές το 2018.

Το RTH258 έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών με νΗΕΩ, οι οποίοι θα επωφεληθούν από μια μακράς διάρκειας, αποτελεσματική θεραπεία με δοσολογικό σχήμα μικρότερης συχνότητας.5

Σχετικά με το RTH258 (brolucizumab)
Σχεδιασμένο ειδικά για τα μάτια, το RTH258 είναι το πλέον κλινικά προηγμένο, ανθρωποποιημένο τμήμα αντισώματος μονής αλυσίδας που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή. Η αποκλειστική καινοτόμος αρχιτεκτονική έχει ως αποτέλεσμα ένα μικρό μόριο (26 kDa) με αποτελεσματική αναστολή και υψηλή συγγένεια σε όλες τις ισομορφές του VEGF-A.67 Στα πιθανά οφέλη του μικρού μεγέθους συγκαταλέγονται η καλύτερη διείσδυση στον ιστό και η ταχεία κάθαρση από τη συστημική κυκλοφορία.6,8,9

Στις προκλινικές μελέτες,6,7,8,9 το RTH258 ανέστειλε την ενεργοποίηση των υποδοχέων του VEGF μέσω της πρόληψης της αλληλεπίδρασης μεταξύ προσδετών και υποδοχέων. Η αυξημένη σηματοδότηση μέσω του μονοπατιού του VEGF συσχετίζεται με παθολογική οφθαλμική αγγειογένεση και οίδηµα του αμφιβληστροειδούς10. Έχει αποδειχθεί ότι η αναστολή του μονοπατιού του VEGF αναστέλλει την ανάπτυξη νεοαγγειακών αλλοιώσεων, προκαλεί αποδρομή του οιδήματος του αμφιβληστροειδούς και βελτιώνει την όραση στους ασθενείς με χοριοαμφιβληστροειδικές αγγειακές παθήσεις.11

Σχετικά με τις HAWK και HARRIER
Με περισσότερους από 1.800 ασθενείς σε 400 κέντρα παγκοσμίως, η HAWK και η HARRIER είναι οι πρώτες και οι μόνες παγκόσμιες δοκιμές άμεσης σύγκρισης σε ασθενείς με νΗΕΩ που επιδεικνύουν προοπτικά αποτελεσματικότητα με προκαθορισμένο διάστημα 12 εβδομάδων μεταξύ των ενέσεων.1,2 Και οι δύο είναι προοπτικές, τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές, πολυκεντρικές μελέτες διάρκειας 96 εβδομάδων, και αποτελούν μέρος της κλινικής ανάπτυξης Φάσης III του RTH258.3 4

Οι μελέτες σχεδιάστηκαν για να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των ενδοϋαλοειδικών ενέσεων RTH258  6 mg και  3 mg (HAWK μόνο) ,έναντι του aflibercept  2 mg σε ασθενείς με νΗΕΩ.3 4 Ο πρωτεύων στόχος αποτελεσματικότητας των δοκιμών HAWK και HARRIER ήταν να επιβεβαιωθεί ότι το RTH258 είναι μη κατώτερο ως προς το aflibercept στη μέση μεταβολή της καλύτερα διορθωμένης οπτικής οξύτητας (BCVA) από την έναρξη έως την Εβδομάδα 483,4 Τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιλαμβάνουν τη μέση μεταβολή κατά μέσο όρο της ΒCVA από την έναρξη και έως το διάστημα των εβδομάδων 36-48, το ποσοστό των ασθενών σε διάστημα q12w την εβδομάδα 48 και τις ανατομικές παραμέτρους.34

Και στα δύο πρωτόκολλα, οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν είτε στο RTH258, είτε στο aflibercept. Αμέσως μετά την τρίμηνη φάση εφόδου, οι ασθενείς στα σκέλη του RTH258 τέθηκαν σε διάστημα χορήγησης q12w με την επιλογή προσαρμογής σε διάστημα χορήγησης q8w ,βάσει τυφλών αξιολογήσεων ενεργότητας της νόσου σε καθορισμένες επισκέψεις. Το aflibercept χορηγήθηκε δις μηνιαίως σύμφωνα με την επισήμανσή του.3 4

Το RTH258  6 mg πέτυχε τα πρωτεύοντα και τα κύρια δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία σε δύο μελέτες Φάσης III, τις HAWK και HARRIER. Το RTH258  3 mg, το οποίο αξιολογήθηκε στην HAWK, πέτυχε επίσης αυτά τα καταληκτικά σημεία. Και στις δύο μελέτες, αυτά τα καταληκτικά σημεία ικανοποιήθηκαν με ιδιαίτερα σημαντική τιμή p.12

Σχετικά με τη νεοαγγειακή ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (νΗΕΩ ή υγρής μορφής ΗΕΩ)

Η νΗΕΩ αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες απώλειας της όρασης και παντελούς τύφλωσης σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Αυστραλία και την Ασία, ενώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις, προσβάλλει 20 έως 25 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.12,13 Η νΗΕΩ συμβαίνει όταν μη φυσιολογικά αιμοφόρα αγγεία σχηματίζονται και αναπτύσσονται κάτω από την ωχρά κηλίδα, την περιοχή του αμφιβληστροειδούς που είναι υπεύθυνη για την οξεία, κεντρική όραση. Αυτά τα αιμοφόρα αγγεία είναι ευαίσθητα και διαρρέουν από αυτά υγρό και αίμα, με αποτέλεσμα τη διατάραξη της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής του αμφιβληστροειδούς και, τελικά, την πρόκληση βλάβης στα φωτοευαίσθητα κύτταρα.14,15

Τα πρώιμα συμπτώματα της νΗΕΩ περιλαμβάνουν στρέβλωση της όρασης ή μεταμορφοψία και δυσκολίες στο να βλέπει κάποιος τα αντικείμενα καθαρά.16 Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας. Καθώς εξελίσσεται η νόσος, αυξάνεται η βλάβη στα κύτταρα, μειώνοντας περαιτέρω την ποιότητα της όρασης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη απώλεια της κεντρικής όρασης, καθιστώντας τον ασθενή μη ικανό να διαβάσει, να οδηγήσει ή να αναγνωρίσει οικεία πρόσωπα.14 Χωρίς θεραπεία, η όραση μπορεί να επιδεινωθεί εντός ημερών.17

Σχετικά με την Novartis στον τομέα της οφθαλμολογίας

Η Novartis είναι μια κορυφαία εταιρεία στον τομέα της οφθαλμολογίας, με θεραπείες που αντιμετωπίζουν τις διαταραχές τόσο στο πρόσθιο ,όσο και στο οπίσθιο μέρος του ματιού, όπως νοσήματα αμφιβληστροειδούς,  γλαύκωμα, ξηροφθαλμία και άλλες παθήσεις του εξωτερικού τμήματος του ματιού. Το 2016, 200 εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως ακολούθησαν αγωγή με τα οφθαλμικά προϊόντα της Novartis.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Το παραπάνω δελτίο περιέχει δηλώσεις περί μελλοντικών προοπτικών, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν από τη χρήση λέξεων όπως «προοπτική», «δέσμευση», «πιθανό», «ανυπομονούμε», «πέρα από τις προσδοκίες», «σε εξέλιξη», «θα», «προσεχές», «στην πορεία», «τέλος του 2018», «μπορεί», «θα μπορούσε», «σε ανάπτυξη» ή παρόμοιους όρους, ή από ρητές ή έμμεσες διατυπώσεις αναφορικά με ενδεχόμενες εγκρίσεις διάθεσης στην αγορά του RTH258, ή σχετικά με ενδεχόμενα μελλοντικά έσοδα από το RTH258. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε υπέρ το δέον σε αυτές τις δηλώσεις. Αυτού του τύπου οι δηλώσεις περί μελλοντικών προοπτικών βασίζονται στις τρέχουσες πεποιθήσεις και προσδοκίες της διοίκησης αναφορικά με μελλοντικά συμβάντα και υπόκεινται σε σημαντικούς γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες. Σε περίπτωση που επαληθευτούν ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους κινδύνους ή τις αβεβαιότητες, ή σε περίπτωση που αποδειχθούν εσφαλμένες οι υποκείμενες παραδοχές, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από αυτά που αναφέρονται στις δηλώσεις περί μελλοντικών προοπτικών. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι το RTH258 θα υποβληθεί προς έγκριση ή θα λάβει έγκριση για πώληση σε οποιαδήποτε αγορά ή σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ούτε μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι το RTH258 θα είναι εμπορικά επιτυχές στο μέλλον. Συγκεκριμένα, οι προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με το RTH258 θα μπορούσαν να επηρεαστούν, μεταξύ άλλων, από εγγενείς αβεβαιότητες της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως τα μη αναμενόμενα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών και πρόσθετων αναλύσεων των υφιστάμενων κλινικών δεδομένων, από τυχόν απροσδόκητες ενέργειες ή καθυστερήσεις εκ μέρους των ρυθμιστικών αρχών ή κυβερνητικές ρυθμίσεις εν γένει, από τη δυνατότητα της εταιρείας να κατοχυρώσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ή να διατηρήσει την προστασία τους, από τις γενικές οικονομικές και βιομηχανικές συνθήκες, από τις διεθνείς τάσεις περικοπής των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των συνεχών πιέσεων για μείωση των τιμών και αποζημίωση, από μη αναμενόμενα ζητήματα ασφάλειας, ποιότητας ή κατασκευής, καθώς και από άλλους κινδύνους και παράγοντες που αναφέρονται στο τρέχον έντυπο 20-F της Novartis AG το οποίο έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Η Novartis παρέχει τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου ως έχουν σήμερα και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσει οποιεσδήποτε δηλώσεις περί μελλοντικών προοπτικών που περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου, εάν προκύψουν νέες πληροφορίες, μελλοντικά συμβάντα ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

Σχετικά με τη Novartis
Η Novartis παρέχει καινοτόμες λύσεις στον τομέα της υγείας που καλύπτουν τις εξελισσόμενες ανάγκες των ασθενών και της κοινωνίας. Με έδρα στη Βασιλεία της Ελβετίας, η Novartis προσφέρει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των εν λόγω αναγκών: καινοτόμα φάρμακα, οφθαλμιατρικά προϊόντα και χαμηλού κόστους γενόσημα και βιοομοειδή φάρμακα. Η Novartis κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως σε αυτούς τους τομείς.

Το 2016, ο Όμιλος σημείωσε καθαρές πωλήσεις ύψους 48,5 δις δολαρίων ΗΠΑ, ενώ οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης σε ολόκληρο τον Όμιλο ανήλθαν σε 9,0 δις δολάρια ΗΠΑ περίπου. Οι εταιρείες του Ομίλου Novartis απασχολούν περίπου 118.000 συνεργάτες πλήρους απασχόλησης. Τα προϊόντα της Novartis είναι διαθέσιμα σε περίπου 155 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Novartis Hellas:

Website: www.novartis.gr

Facebook page: https://www.facebook.com/NovartisHellas/

YouTube channel: Novartis Hellas
Παραπομπές
1. Data on file.
2. Data on file.
3. ClinicalTrials.gov. Identifier NCT02307682. Available at https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02307682.
Accessed June 2017.
4. ClinicalTrials.gov. Identifier NCT02434328. Available at https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02434328. Accessed June 2017.
5. Prenner JL, et al. Disease Burden in the Treatment of Age-Related Macular Degeneration: Findings From a Time-and-Motion Study. American Journal of Ophthalmology. 2015;160(4):725-731.e1.
6. Escher D, Schmidt A, STeiner P, Maurer P, Weissgerber G. Single-chain antibody fragments in ophthalmology. Oral presentation at EURETINA congress. 2015. Abstract. Available at:
http://www.euretina.org/nice2015/programme/free-papers-details.asp?id=4072&day=0 (accessed 16 May 2017)
7. Tietz J, Spohn G, Schmid G, et al. Affinity and Potency of RTFI258 (ESBA1008), a Novel Inhibitor of Vascular Endothelial Growth Factor A for the Treatment of Retinal Disorders. IOVS. 2015; 56(7): 1501.
http://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2331210.
8. Nimz EL, Van’t Land CW, Yanez JA, Chastain JE. Intraocular and systemic pharmacokinetics of brolucizumab (RTH258) in nonhuman primates. The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) annual meeting. 2016. Abstract 4996. http://www.arvo.org/webs/am2016/sectionpdf/RC/Session_443.pdf
9. Gaudreault J, Gunde T, Floyd HS, et al. Preclinical pharmacology and safety of ESBA1008, a single-chain antibody fragment, investigated as potential treatment for age related macular degeneration. ARVO Annual meeting abstract. Invest Ophthalmol Vis Sci 2012;53:3025. http://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2354604
10. Qazi Y, et al. Mediators of ocular angiogenesis. J. Genet. 2009;88(4):495-515.
11. Kim R. Introduction, mechanism of action and rationale for anti-vascular endothelial growth factor drugs in age-related macular degeneration. Indian J Ophthalmol. 2007;55(6):413-415.
12. Schmidt-Erfurth U, et al. Guidelines for the management of neovascular age-related macular degeneration by the European Society of Retina Specialists (EURETINA). Br J Ophthalmol. 2014;98:1144-1167.
13. Chopdar A et al. Age related macular degeneration. BMJ. 2003;26(7387):485-488.
14. World Health Organization. Priority eye diseases: Age-related macular degeneration. Available at
http://www.who.int/blindness/causes/priority/en/index7.html. Accessed June 2017.NHS Choices. Macular
Degeneration. Available at http://www.nhs.uk/Conditions/Macular-degeneration/Pages/lntroduction.aspx.
Accessed June 2017.
15. National Eye Institute. Facts About Age-Related Macular Degeneration. Available at
https://nei.nih.gov/health/maculardegen/armd_facts. Accessed June 2017
16. NHS Choices. Macular degeneration – Symptoms. Available at http://www.nhs.uk/Conditions/Macular-degeneration/Pages/Symptoms.aspx. Accessed June 2017.
17. van Lookeren Campagne M, et al. Mechanisms of age-related macular degeneration and therapeutic opportunities. J Pathol. 2014; 232(2): 151-64. doi: 10.1002/path.4266

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ