Κλινική μελέτη RE-DUAL PCI™ από τη Boehringer Ingelheim

Η διπλή θεραπεία με δαβιγατράνη έδειξε χαμηλότερα ποσοστά μείζονος αιμορραγίας σε σύγκριση με την τριπλή θεραπεία με βαρφαρίνη σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που υποβλήθηκαν σε διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI) με τοποθέτηση stent

Η μελέτη RE-DUAL PCI™ έδειξε μεγάλη μείωση της επίπτωσης αιμορραγικών επιπλοκών με τη χρήση της διπλής θεραπείας με δαβιγατράνη αντί της τριπλής θεραπείας με βαρφαρίνη
Και οι δύο δόσεις δαβιγατράνης που ελέγχθηκαν στη μελέτη RE-DUAL PCI™ έχουν εγκριθεί για την πρόληψη αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου στην κολπική μαρμαρυγή
Τα δεδομένα παρουσιάστηκαν ως έκτακτη ανακοίνωση (late-breaker) στο ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC)1 και δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine2 

Αθήνα, 29/8/2017– Η κλινική μελέτη RE-DUAL PCI™ διερεύνησε την αντιπηκτική δράση της διπλής θεραπείας με δαβιγατράνη χωρίς τη χρήση ασπιρίνης σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή μετά την πραγματοποίηση διαδερμικής στεφανιαίας παρέμβασης (PCI) και τοποθέτηση stent: Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό μειζόνων ή κλινικώς σημαντικών μη μειζόνων αιμορραγικών επεισοδίων για τη διπλή θεραπεία με δαβιγατράνη σε σύγκριση με την τριπλή θεραπεία με βαρφαρίνη.1,2 Ο κίνδυνος για το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ασφάλειας ήταν χαμηλότερος κατά 48% για τη διπλή θεραπεία με δαβιγατράνη 110 mg και κατά 28% για τη διπλή θεραπεία με δαβιγατράνη 150 mg, με παρόμοια ποσοστά για το σύνολο των θρομβοεμβολικών επεισοδίων. Και οι δύο δόσεις δαβιγατράνης έχουν εγκριθεί από ρυθμιστικές αρχές ανά τον κόσμο για την πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου στην κολπική μαρμαρυγή. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σήμερα ως έκτακτη ανακοίνωση (late-breaker) στο ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC)1 και δημοσιεύθηκαν ταυτόχρονα στο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine.2

Περίπου το 20–30% των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή, οι οποίοι λαμβάνουν σταθερή αγωγή με από του στόματος αντιπηκτικό παράγοντα για τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης εγκεφαλικού επεισοδίου που σχετίζεται με την κολπική μαρμαρυγή παρουσιάζει συνυπάρχουσα στεφανιαία νόσο και ενδέχεται να χρειάζεται να υποβληθεί σε PCI με τοποθέτηση stent, με στόχο τη βελτίωση της αιματικής ροής στο μυοκάρδιο.3 Ο συνδυασμός ισχυρών αντιθρομβωτικών θεραπειών, δηλαδή η τριπλή θεραπεία με βαρφαρίνη και δύο αντιαιμοπεταλιακά, σχετίζεται με υψηλά ποσοστά μείζονος αιμορραγίας σε αυτούς τους ασθενείς.4-7 Η μελέτη RE-DUAL PCI™ έλεγξε μία εναλλακτική θεραπευτική στρατηγική: διπλή θεραπεία με δαβιγατράνη και ένα μόνο αντιαιμοπεταλιακό, χωρίς όμως τη χορήγηση ασπιρίνης.

«Για εκείνους που αντιμετωπίζουν ασθενείς με ΚΜ που υποβάλλονται σε PCI είναι ύψιστης σημασίας να ισορροπήσουν μεταξύ της αποτελεσματικότητας και του κίνδυνου αιμορραγίας. Μέχρι σήμερα τα κλινικά δεδομένα για αυτούς τους ασθενείς ήταν περιορισμένα, για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα της μελέτης REDUAL-PCI είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την καλύτερη διαχείριση αυτών των ασθενών» σχολίασε ο καθηγητής Πάνος Βάρδας, Εθνικός συντονιστής για την Ελλάδα της μελέτης RE-DUAL PCI™ και πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας. «Με τη μελέτη REDUAL-PCI θα μπορούσε να ειπωθεί ότι εισερχόμαστε στην εποχή της διπλής αντιθρομβωτικής αγωγής στους ασθενείς με ΚΜ που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική συνδυάζοντας έναν αντιπηκτικό συνδυασμό όπως τη δαβιγατράνη, με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της θρομβοεμβολής σε ασθενείς με ΚΜ και ένα αντιαιμοπεταλιακό όπως οι P2Y12 αναστολείς»
 
Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:1,2
Επίπτωση του πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου (χρονικό διάστημα μέχρι την εκδήλωση μείζονος ή κλινικώς σημαντικού μη μείζονος αιμορραγικού επεισοδίου):
15,4% για τη διπλή θεραπεία με δαβιγατράνη 110 mg έναντι 26,9% για την τριπλή θεραπεία με βαρφαρίνη, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση του κινδύνου κατά 48% 
20,2% για τη διπλή θεραπεία με δαβιγατράνη 150 mg έναντι 25,7% για την τριπλή θεραπεία με βαρφαρίνη, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση του κινδύνου κατά 28% 
Και οι δύο ομάδες διπλής θεραπείας με δαβιγατράνη παρουσίασαν μειωμένο ποσοστό μείζονος αιμορραγίας (όταν αναλύθηκαν ξεχωριστά σύμφωνα και με τους δύο ορισμούς της μείζονος αιμορραγίας, κατά ISTH* και TIMI**) και συνολικής αιμορραγίας
Κύριο  δευτερεύον καταληκτικό σημείο (συνδυασμός θανάτου, εμφράγματος του μυοκαρδίου, εγκεφαλικού επεισοδίου, συστηματικής εμβολής και μη προγραμματισμένης επαναγγείωσης):
Παρατηρήθηκαν παρόμοια ποσοστά επεισοδίων: 13,7% για το συνδυασμό των δύο ομάδων διπλής θεραπείας με δαβιγατράνη, έναντι 13,4% για την τριπλή θεραπεία με βαρφαρίνη

*ISTH, Διεθνής Εταιρεία Θρόμβωσης και Αιμόστασης [International Society on Thrombosis and Haemostasis] 
**TIMI, Θρομβόλυση στο έμφραγμα του μυοκαρδίου [Thrombolysis In Myocardial Infarction] 

###

Σχετικά με τη μελέτη RE-DUAL PCI™
Η μελέτη RE-DUAL PCI™ αξιολόγησε τη διπλή θεραπεία με δαβιγατράνη και έναν αντιαιμοπεταλιακό παράγοντα (χωρίς όμως ασπιρίνη) σε σύγκριση με την τριπλή θεραπεία με βαρφαρίνη και δύο αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες με ασπιρίνη σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή μετά από PCI με τοποθέτηση stent.1,2,8

Στη μελέτη RE-DUAL PCI™ τυχαιοποιήθηκαν 2.725 ενήλικες ασθενείς που υποβλήθηκαν σε PCI με τοποθέτηση stent (εκλεκτική ή λόγω οξέος στεφανιαίου συνδρόμου) σε 414 κέντρα σε περισσότερες από 41 χώρες παγκοσμίως.1

Ο κύριος στόχος της μελέτης ήταν να συγκρίνει ένα διπλό σχήμα αντιθρομβωτικής θεραπείας με χορήγηση 110 mg ή 150 mg δαβιγατράνης δις ημερησίως σε συνδυασμό με κλοπιδογρέλη ή τικαγρελόρη έναντι μίας τριπλής αντιθρομβωτικής θεραπείας συνδυασμού βαρφαρίνης και κλοπιδογρέλης ή τικαγρελόρης με ασπιρίνη <= 100 mg άπαξ ημερησίως.1,2,8

Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ασφάλειας της μελέτης διάρκειας 30 μηνών είναι η μη κατωτερότητα όσον αφορά το χρονικό διάστημα μέχρι την εκδήλωση του πρώτου μείζονος αιμορραγικού επεισοδίου, όπως ορίζεται από τη Διεθνή Εταιρεία Θρόμβωσης και Αιμόστασης (ISTH), ή ενός κλινικώς σημαντικού μη μείζονος αιμορραγικού επεισοδίου. Το κύριο θρομβοεμβολικό καταληκτικό σημείο που ελέγχθηκε για μη κατωτερότητα ήταν το σύνθετο καταληκτικό σημείο του χρονικού διαστήματος μέχρι τον θάνατο, την εκδήλωση του πρώτου θρομβωτικού επεισοδίου (έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο ή συστηματική εμβολή) και τη μη προγραμματισμένη επαναγγείωση.1,2,8

Σχετικά με τη Διαδερμική Στεφανιαία Παρέμβαση (PCI)
Η PCI αποτελεί μια ιατρική παρέμβαση στο πλαίσιο της οποίας  χρησιμοποιούνται stent για τη διεύρυνση κάποιου φραγμού στις αρτηρίες της καρδιάς σε ασθενείς που πάσχουν από στεφανιαία νόσο.9 Αυτή η παρέμβαση πραγματοποιείται για να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει την αιματική ροή προς τον καρδιακό μυ.3,9 Στην Ευρώπη περίπου δύο εκατομμύρια ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και συνυπάρχουσα στεφανιαία νόσο ενδέχεται να χρειαστεί να υποβληθούν στη διαδικασία.3

Ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που υποβάλλονται σε PCI με τοποθέτηση stent εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών που προκαλούνται από θρόμβους, συμπεριλαμβανομένων του εγκεφαλικού επεισοδίου, της συστηματικής εμβολής, της καρδιακής προσβολής, της δημιουργίας θρόμβων στο stent και ενδεχομένως ακόμη και θανάτου.10,11 Απαιτείται αντιθρομβωτική θεραπεία για τη μείωση του κινδύνου δημιουργίας θρόμβων και των συνεπειών από μια τέτοια εξέλιξη σε αυτούς τους ασθενείς.

Αυτοί οι ασθενείς χρειάζονται αντιαιμοπεταλιακά για τη μείωση του κινδύνου θρόμβωσης στο stent και εκδήλωσης εμφράγματος του μυοκαρδίου, καθώς και αντιπηκτική αγωγή για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης εγκεφαλικού επεισοδίου. Μέχρι σήμερα, ο συνδυασμός διπλής αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας και αντιπηκτικής αγωγής συνιστά μείζονα πρόκληση και έχει οδηγήσει σε συχνές αιμορραγικές επιπλοκές. Η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας σε αυτό το θεραπευτικό πεδίο.

Σχετικά με τη δαβιγατράνη
Η κλινική εμπειρία με την δαβιγατράνη αντιστοιχεί σε περισσότερα από 7,9 εκατομμύρια ανθρωποέτη-ασθενών σε όλες τις εγκεκριμένες ενδείξεις παγκοσμίως. Η δαβιγατράνη κυκλοφορεί στην αγορά για περισσότερα από οκτώ χρόνια και έχει λάβει έγκριση σε περισσότερες από 100 χώρες.12

Οι ενδείξεις στις οποίες έχει λάβει έγκριση η δαβιγατράνη είναι: 13,14
Πρόληψη αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και συστηματικής εμβολής σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή και παράγοντα κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο
Πρωτογενής πρόληψη φλεβικών θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε εκλεκτική χειρουργική επέμβαση ολικής αντικατάστασης ισχίου ή χειρουργική επέμβαση ολικής αντικατάστασης γόνατος
Αντιμετώπιση της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (ΕΦΘ) και της πνευμονικής εμβολής (ΠΕ) και πρόληψη της υποτροπιάζουσας ΕΦΘ και ΠΕ σε ενήλικες

Η δαβιγατράνη, ένας άμεσος αναστολέας της θρομβίνης (DTI), ήταν το πρώτο ευρέως εγκεκριμένο φάρμακο  από τη νέα γενιά άμεσων από του στόματος αντιπηκτικών για την κάλυψη της σημαντικής ιατρικής ανάγκης για πρόληψη και θεραπεία οξέων και χρόνιων θρομβοεμβολικών ασθενειών.15-17 Ισχυρή αντιθρομβωτική επίδραση επιτυγχάνεται με άμεσους αναστολείς της θρομβίνης μέσω ειδικής παρεμπόδισης της δράσης της θρομβίνης, του βασικού ενζύμου που λαμβάνει μέρος στη διαδικασία δημιουργίας θρόμβων στο αίμα.17 Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της βιταμίνης K, οι οποίοι δρουν με διάφορους τρόπους μέσω διαφορετικών παραγόντων πήξης, η δαβιγατράνη παρέχει αντιπηκτική δράση η οποία είναι αποτελεσματική, προβλέψιμη και μπορεί να αναπαραχθεί, με χαμηλή πιθανότητα αλληλεπίδρασης με άλλα φάρμακα και μηδενική αλληλεπίδραση με τροφές, χωρίς την ανάγκη τακτικής παρακολούθησης της αντιπηκτικής αγωγής ή υποχρεωτική προσαρμογή της δοσολογίας.15,17

Η δαβιγατράνη είναι το μοναδικό από του στόματος αντιπηκτικό μη ανταγωνιστής της βιταμίνης K για τον οποίο διατίθεται εγκεκριμένος παράγοντας αναστροφής. Η ιδαρουσιζουμάμπη έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες για ενήλικες ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με δαβιγατράνη οι οποίοι και χρειάζονται ταχεία αναστροφή των αντιπηκτικών αποτελεσμάτων της πριν από επείγουσες ιατρικές πράξεις/χειρουργικές επεμβάσεις ή σε περίπτωση απειλητικής για τη ζωή ή μη ελεγχόμενης αιμορραγίας.18,19

Σχετικά με την Boehringer Ingelheim 
Η ερευνητική φαρμακευτική εταιρεία Boehringer Ingelheim υποστηρίζει την προώθηση καινοτόμων φαρμάκων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση για περισσότερα από 130 χρόνια. Η Boehringer Ingelheim αποτελεί μία από τις 20 ηγετικές φαρμακευτικές εταιρείες και παραμένει οικογενειακή επιχείρηση μέχρι σήμερα. Σε καθημερινή βάση, περίπου 50.000 εργαζόμενοι δημιουργούν αξία μέσω της καινοτομίας για τους τρεις επιχειρηματικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία: φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση, κτηνιατρική και παρασκευή βιοφαρμακευτικών προϊόντων για λογαριασμό τρίτων. Το 2016, η Boehringer Ingelheim κατέγραψε καθαρές πωλήσεις που ανήλθαν σε περίπου 15,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Με περισσότερα από τρία δισεκατομμύρια, οι δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη αντιστοιχούν στο 19,6 τοις εκατό των καθαρών πωλήσεων.

Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί φυσικό στοιχείο της Boehringer Ingelheim. Γι’ αυτό το λόγο η εταιρεία ασχολείται με κοινωνικά έργα, όπως η πρωτοβουλία “Making More Health”. Η Boehringer Ingelheim επίσης προωθεί ενεργά την πολυμορφία του εργατικού δυναμικού της και επωφελείται από τις διαφορετικές εμπειρίες και δεξιότητες των εργαζομένων της. Επιπλέον, εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. 

Για περισσότερες πληροφορίες για την Boehringer Ingelheim, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.boehringer-ingelheim.com ή την ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρείας στον σύνδεσμο: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com  

Βιβλιογραφία

1. Cannon CP. et al.  RE-DUAL PCI: Dual Antithrombotic Therapy with Dabigatran after Percutaneous Coronary Intervention in Patients with Atrial Fibrillation, ESC Congress, Barcelona, 2017, Abstract 1920.
2. Cannon CP. et al. Dual Antithrombotic Therapy with Dabigatran after PCI in Atrial Fibrillation. New Engl J Med. 2017; DOI: 10.1056/NEJMoa1708454
3. Lip G. et al. Antithrombotic management of atrial fibrillation patients presenting with acute coronary syndrome and/or undergoing coronary stenting: executive summary—a Consensus Document of the European Society of Cardiology Working Group on Thrombosis, endorsed by the European Heart Rhythm Association (EHRA) and the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). European Heart Journal. 2010;31:1311–18.
4. Coppens M. and Eikelboom JW. Antithrombotic Therapy After Coronary Artery Stenting in Patients With Atrial Fibrillation Circ Cardiovasc Interv. 2012;5:454–5.
5. Nikolsky E. et al. Outcomes of patients treated with triple antithrombotic therapy after primary percutaneous coronary intervention for ST-elevation myocardial infarction (from the Harmonizing Outcomes With Revascularization and Stents in Acute Myocardial Infarction [HORIZONS-AMI] trial). Am J Cardiol. 2012;109:831–838.
6. Andrade JG. et al. Risk of bleeding on triple antithrombotic therapy after percutaneous coronary intervention/ stenting: a systematic review and meta-analysis. Can J Cardiol. 2013; 29:204–212.
7. Verheugt FW. Triple antithrombotic therapy after coronary stenting in the elderly with atrial fibrillation: necessary or too hazardous? AmHeart J. 2012;163:531–534.
8. Cannon CP. et al. Design and Rationale of the RE-DUAL PCI Trial: A Prospective, Randomized, Phase 3b Study Comparing the Safety and Efficacy of Dual Antithrombotic Therapy With Dabigatran Etexilate Versus Warfarin Triple Therapy in Patients With Nonvalvular Atrial Fibrillation Who Have Undergone Percutaneous Coronary Intervention With Stenting. Clin Cardiol. 2016;39(10):555-64. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/clc.22572/full. Last accessed August 2017. 
9. Mayo Clinic. Coronary angioplasty and stents. http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/angioplasty/basics/definition/prc-20014401. Last accessed August 2017.
10. Faxon DP. et al. Consensus Document: Antithrombotic therapy in patients with atrial fibrillation undergoing coronary stenting. Thromb Haemost. 2011;106:571–84.
11. Chan W. et al. Impact of Periprocedural Atrial Fibrillation on Short-Term Clinical Outcomes Following Percutaneous Coronary Intervention. American Journal of Cardiology. 2012; 109(4):471-77.
12. Boehringer Ingelheim Data on File.
13. Δαβιγατράνη- ετεξιλάτη ® US Prescribing Information, 2015.
14. Δαβιγατράνη- ετεξιλάτη ® European Summary of Product Characteristics, 2016.
15. Stangier J. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of the oral direct thrombin inhibitor dabigatran etexilate. Clin Pharmacokinet. 2008;47(5):285–95.
16. Di Nisio M. et al. Direct thrombin inhibitors. N Engl J Med.2005;353:1028–40.
17. Stangier J. et al. Pharmacokinetic Profile of the Oral Direct Thrombin Inhibitor Dabigatran Etexilate in Healthy Volunteers and Patients Undergoing Total Hip Replacement. J Clin Pharmacol. 2005;45:555–63.
18. Praxbind® European Summary of Product Characteristics, 2016.
19. Praxbind® US Prescribing Information, 2015.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ