Η Στρατηγική “Αδυναμία” της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Πολιτικής

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ “ΑΔΥΝΑΜΙΑ” ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Σύγκριση με την “Άλλη Όχθη” του Ατλαντικού

Έχουν πολλά γραφτεί για τα “λάθη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και της εν γένει οικονομικής πολιτικής της στη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης (έτη 2008 – 2012), ωστόσο η κύρια παρατήρηση που θα μπορούσε εκ του αποτελέσματος να γίνει είναι η ακόλουθη: Πριν από την κρίση, το οικονομικό μέγεθος της Ε.Ε. βάσει του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) υπερέβαινε το αντίστοιχο των Η.Π.Α., ενώ μετά από την κρίση οι Η.Π.Α. είναι πλέον σε μέγεθος μεγαλύτερη οικονομία από την Ε.Ε. βάσει του Α.Ε.Π., όπως δείχνει η ιστορική εξέλιξη των εν λόγω οικονομιών στο παρακάτω γράφημα.

Ευρωπαϊκή Ένωση και Η.Π.Α.  –  Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(Περίοδος 2007 – 2016, σε δισ. Ευρώ)


 
Πηγή: Eurostat, Economic Report of the President.
Σημείωση: Το Α.Ε.Π. των Η.Π.Α. υπολογίσθηκε βάσει ισοτιμίας Ευρώ / Δολάριο Η.Π.Α. στο 1,1795.

Αν κάποιος παρατηρήσει το Α.Ε.Π. των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το έτος 2007 και μετά, δηλαδή μέχρι και το έτος 2016, θα συμπεράνει ότι ενώ κατά το έτος 2007 το Α.Ε.Π. της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσώπευε το 106% του αντίστοιχου των Η.Π.Α., κατά το έτος 2016 έφτασε να αντιπροσωπεύει μόλις το 94%. Συνεπώς μέσα σε μία δεκαετία, η διαφορά των δύο Α.Ε.Π. έφτασε περίπου το 1 τρισεκατομμύριο Ευρώ υπέρ των Η.Π.Α. (έτος 2016) από περίπου 700 δισεκατομμύρια Ευρώ υπέρ της Ε.Ε. (έτος 2007).

Λόγος “Α.Ε.Π. Ευρωπαϊκής Ένωσης” προς “Α.Ε.Π. Η.Π.Α.”  (Περίοδος 2007 – 2016)


 
Πηγή: Eurostat, Economic Report of the President.

Αναμφίβολα και οι δύο οικονομικές ζώνες πέρασαν μια έντονη πολυετή κρίση, τόσο κυρίως χρηματοπιστωτική στην περίπτωση των Η.Π.Α., όσο και κυρίως οικονομική – δημοσιονομική στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως οι πιο αρνητικές επιπτώσεις σε επίπεδο ρυθμού ανάπτυξης Α.Ε.Π. διαφάνηκαν στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευρωπαϊκή Ένωση και Η.Π.Α.  –  Ετήσια Μεταβολή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
(Περίοδος 2007 – 2016, %)Πηγή: Eurostat, Economic Report of the President.

Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη υποχώρηση του κατά κεφαλή Α.Ε.Π. στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύγκριση με τις Η.Π.Α. ή ακόμη και με την Ιαπωνία. Με άλλα λόγια, η Ευρώπη “κτυπήθηκε” εντονότερα από την κρίση από τις άλλες δύο οικονομικές ζώνες.

Ευρωπαϊκή Ένωση, Η.Π.Α. και Ιαπωνία  –  Πραγματικό Α.Ε.Π. κατά Κεφαλή
(Περίοδος 2007 – 2016)Πηγή: Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες.
Σημείωση: Ως βάση 100 θεωρείται το προ κρίσης ιστορικό υψηλό επίπεδο.

Είναι φανερό ότι η στρατηγική επιλογή να επιλύσει η Ευρώπη την κρίση της με μία “καταμερισμένη” πολιτική και όχι με μία ενιαία – δημοσιονομική και τραπεζική – στρατηγική, αποδείχθηκε σε οικονομικό επίπεδο στην πράξη ως λιγότερο αποτελεσματική σε σύγκριση με τις πολιτικές που εφάρμοσαν για παράδειγμα οι οικονομικές αρχές των Η.Π.Α. στη διάρκεια της τελευταίας κρίσης. Η πολιτική των Αμερικανικών οικονομικών αρχών αποδείχθηκε στην πράξη πιο αποφασιστική αλλά και πιο “συμπαγής”, σε αντίθεση με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες ήταν περισσότερο επιμερισμένες, αποσπασματικές και λιγότερο “επιθετικές” σε επίπεδο αποφασιστικότητας.

Επίσης αυτό φαίνεται παραστατικά και σε χρηματιστηριακό επίπεδο, παρατηρώντας τις σωρευτικές μεταβολές των χρηματιστηριακών δεικτών μεταξύ τέλους 2007 και Αυγούστου 2017. Είναι φανερό ότι οι αδυναμίες της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσέδωσαν μικρότερη ταχύτητα στην εξέλιξη των μετοχικών αποτιμήσεων κατά την τελευταία δεκαετία σε σύγκριση με την αντίστοιχη εξέλιξη των Αμερικανικών αποτιμήσεων.
Χρηματιστηριακοί Δείκτες 28/12/2007 – 21/8/2017
DJ 30 (Η.Π.Α.) 63,6%
S&P 500 (Η.Π.Α.) 65,4%
DAX 30 (Γερμανία) 49,6%
CAC 40 (Γαλλία) -9,4%
EURONEXT 100 (Ευρώπη) -0,4%

Πηγή: Bloomberg, Yahoo Finance!.

Άλλωστε ήδη από το τελευταίο τρίμηνο του 2016, οι Αμερικανικές αγορές μετοχών είχαν αρχίσει να καταρρίπτουν τα ιστορικά υψηλά τους επίπεδα, σε αντίθεση με τις μεγάλες Ευρωπαϊκές αγορές που κάτι τέτοιο επέτυχαν μερικούς ή αρκετούς μήνες αργότερα, μέσα στη διάρκεια του έτους 2017. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει ότι οι αγορές μετοχών των Η.Π.Α. “έκοψαν” πρώτες το νήμα στην ανάκτηση των αποτιμήσεων και στην επίτευξη ιστορικών υψηλών επιπέδων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές αγορές μετοχών, με τις τελευταίες να “πείθουν” με μικρότερη ταχύτητα τους επενδυτές ως προς τις προοπτικές τους.


Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, PhD    
ngeorgiadis@valueinvest.gr    
Υπεύθυνος Ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών
VRS (Valuation & Research Specialists)

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ