Ο νέος Νόμος για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, ευκαιρία για βελτίωση του επιχειρηματικού μοντέλου

Γράφει η Κιάρα Κόντη, στο Marketing Week

Ο νέος Nόμος για την υποχρεωτική δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις. Οι εταιρείες που θα αντιληφθούν αυτή την ευκαιρία θα επωφεληθούν, σε αντίθεση με όσες αντιμετωπίσουν το Νόμο ως μια ακόμα υποχρέωση έναντι της οποίας θα πρέπει απλά να συμμορφωθούν.

Μέσω της εφαρμογής του νέου Νόμου, οι επιχειρήσεις καλούνται να κατανοήσουν πώς τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης επιδρούν στη συνολική επίδοσή τους, να ενισχύσουν τη διαφάνεια στην επικοινωνία τους με το επενδυτικό κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους και να δημοσιοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν αξία στις αγορές και τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται.

Ο Νόμος
Η νέα νομοθεσία, η οποία αποτελεί ενσωμάτωση της αντίστοιχης ευρωπαϊκής οδηγίας του 2014 στο εθνικό δίκαιο, απαιτεί από τις μεγάλες ανώνυμες εταιρείες, που αποτελούν οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος και οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν το μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων, να περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισης μία μη χρηματοοικονομική κατάσταση. Αυτή η μη χρηματοοικονομική κατάσταση, βάσει της νέας σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου, θα περιέχει πληροφορίες στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντικτύπου των δραστηριοτήτων τους, σε σχέση με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, με το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου θα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

– Σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου της οντότητας
– Περιγραφή των πολιτικών που εφαρμόζει η οντότητα σε σχέση με τα εν λόγω θέματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει
– Τα αποτελέσματα των εν λόγω πολιτικών
– Τους κυριότερους κίνδυνους που αφορούν τα εν λόγω θέματα και που συνδέονται με τις δραστηριότητες της οντότητας
– Μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων

Σύμφωνα με το Νόμο, όταν η οντότητα δεν ασκεί πολιτικές σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω θέματα, παρέχεται στη μη χρηματοοικονομική κατάσταση σαφής και αιτιολογημένη εξήγηση για την απουσία των εν λόγω πολιτικών.

Σημαντική διευκρίνιση της σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου αποτελεί το γεγονός ότι στις παραπάνω απαιτήσεις δημοσιοποίησης περιλαμβάνονται και οι οντότητες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και είναι θυγατρικές οντοτήτων, όπου η μητρική εταιρεία (ή η τελική μητρική εταιρεία) είναι εταιρεία δημοσίου ενδιαφέροντος στη χώρα προέλευσης και εντάσσεται εκεί σε καθεστώς μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Σημειώνεται, επίσης, ότι ο Νόμος περιλαμβάνει και μία πιο απλουστευμένη απαίτηση για δημοσιοποίηση περιβαλλοντικών και εργασιακών θεμάτων στην Έκθεση Διαχείρισης, για λοιπές κατηγορίες, εισηγμένων και μη, μεγάλων, μεσαίων και μικρών εταιρειών.

Οι ευκαιρίες
Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται με το νέο Νόμο, οι επιχειρήσεις πρέπει να θυμούνται τα εξής:
– Προτεραιότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη: Η κατανόηση των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία των δημοσιοποιήσεων των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
– Έμφαση στην ουσιαστικότητα: Η κατανόηση των πιο σημαντικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων και των κινδύνων που επηρεάζουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να δημιουργήσει αξία, θα πρέπει να προσδιορίζει τόσο τα περιεχόμενα της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, όσο και την ευρύτερη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης.
– Σύνδεση με την αξία που δημιουργείται: Μια επιχείρηση θα πρέπει να έχει σαφή τοποθέτηση για το πώς η διακυβέρνηση, οι πολιτικές και το επιχειρηματικό της μοντέλο συνδέονται με την οικονομική της επίδοση, συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών πτυχών.
– Μελλοντική προοπτική: Προσπαθώντας οι επενδυτές να κατανοήσουν πόσο έτοιμη είναι μια επιχείρηση για μελλοντική ανάπτυξη, η τελευταία θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις τάσεις που επικρατούν, αλλά και πώς θα μπορέσει να τις διαχειριστεί με επιτυχία μέσα από το επιχειρηματικό της μοντέλο, προκειμένου να τεθεί σε αναπτυξιακή τροχιά στο μέλλον.

Στην ΕΥ, ελπίζουμε ο νέος Νόμος να αποτελέσει την αφετηρία για μια πληρέστερη και καλύτερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μερών, αλλά και για τη βελτίωση της διαχείρισης των ευκαιριών και των κινδύνων που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος της ίδιας της επιχειρηματικής κοινότητας, της ευρύτερης κοινωνίας, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος εντός του οποίου δραστηριοποιείται.

Πηγή: marketingweek.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ